IMG-LOGO

Danh sách câu hỏi

Có 69323 câu hỏi trên 1387 trang

Listen to two students talking. What is the main idea of the talk? (Nghe hai bạn học sinh nói chuyện. Ý chính của cuộc nói chuyện là gì?)

1. To talk about the biggest sources of energy used in the city.

2. To suggest the city should use more renewable energy.

Audio 20

Nội dung bài nghe:

Linda: Hi, welcome to Teens' Talk. Kate and John are here to talk about energy sources in Blue City.

Kate: Hello, everyone. Let's start with oil. We get thirty-seven percent of our energy from oil. It's the biggest source of energy used in our city.

Linda: Wow! That's a lot.

Kate: Yeah. Oil causes lots of pollution. We also use lots of natural gas. The city gets thirty-two percent of its energy from natural gas.

Linda: I think we should use more renewable energy.

John: Yes. Our city gets five percent of its energy from wind power. We only have one small wind power plant. I hope we could make more energy from wind in the future.

Linda: How about solar power?

John: Now, we only get ten percent of our energy from solar power. I think the city needs to use more solar power.

Hướng dẫn dịch:

Linda: Xin chào, chào mừng đến với Trò chuyện tuổi Teen. Kate và John ở đây để nói về các nguồn năng lượng ở Thành phố Xanh.

Kate: Xin chào, tất cả mọi người. Hãy bắt đầu với dầu mỏ. Chúng ta nhận được ba mươi bảy phần trăm năng lượng từ dầu mỏ. Đó là nguồn năng lượng lớn nhất được sử dụng trong thành phố của chúng ta.

Linda: Chà! Như vậy là rất nhiều.

Kate: Đúng vậy. Dầu gây ra nhiều ô nhiễm. Chúng ta cũng sử dụng nhiều khí đốt tự nhiên. Thành phố nhận được ba mươi hai phần trăm năng lượng từ khí đốt tự nhiên.

Linda: Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn.

John: Đúng thế. Thành phố của chúng ta nhận được năm phần trăm năng lượng từ năng lượng gió. Chúng ta chỉ có một nhà máy năng lượng gió nhỏ. Tôi hy vọng chúng ta có thể tạo ra nhiều năng lượng hơn từ gió trong tương lai.

Linda: Còn về năng lượng mặt trời thì sao?

John: Hiện nay, chúng ta chỉ nhận được mười phần trăm năng lượng từ năng lượng mặt trời. Tôi nghĩ thành phố cần sử dụng nhiều điện mặt trời hơn.

Read the text. What's the best title? (Đọc văn bản. Tiêu đề đúng nhất là gì?)

1. The Change from Non-Renewable to Renewable Energy

2. The Use of Energy Sources: Before and Now

Energy is an important part of our life. Many centuries ago, people used wood and other plant materials to cook food and keep them warm in the winter. In 1850, nearly 90% of the energy was from wood. Then in the late 19th century, coal became the biggest source of energy. After that, people started to use more oil and natural gas. From 1960 to 2000, oil became the main source of energy. In the 1990s, the world got 37% of its energy from oil. In 2005, gas provided 22% of the world's energy use. Coal, oil, and natural gas are still the main energy sources in the 21 century, but they're non-renewable and cause lots of pollution. Now, many countries are using more renewable energy sources like wind power, solar power, and hydropower. These sources of energy are clean and are becoming cheaper to build.

Hướng dẫn dịch:

Năng lượng là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều thế kỷ trước, con người đã sử dụng gỗ và các vật liệu từ thực vật khác để nấu thức ăn và giữ ấm vào mùa đông. Vào năm 1850, gần 90% năng lượng là từ gỗ. Sau đó vào cuối thế kỷ 19, than đá trở thành nguồn năng lượng lớn nhất. Sau đó, mọi người bắt đầu sử dụng nhiều dầu và khí đốt tự nhiên hơn. Từ năm 1960 đến năm 2000, dầu mỏ trở thành nguồn năng lượng chính. Trong những năm 1990, thế giới lấy 37% năng lượng từ dầu mỏ. Năm 2005, khí đốt cung cấp 22% năng lượng sử dụng trên thế giới. Than, dầu và khí đốt tự nhiên vẫn là những nguồn năng lượng chính trong thế kỷ 21, nhưng chúng không thể tái tạo và gây ra nhiều ô nhiễm. Hiện nay, nhiều quốc gia đang sử dụng nhiều nguồn năng lượng tái tạo hơn như năng lượng gió, năng lượng mặt trời và thủy điện. Những nguồn năng lượng này đều sạch và đang trở nên rẻ hơn để xây dựng.

Listen to Melissa talking to Harry. Which sources of energy does Garden City use more? (Nghe Melissa nói chuyện với Harry. Thành phố Garden sử dụng những nguồn năng lượng nào nhiều hơn?)

1. renewable sources of energy

2. non-renewable sources of energy

Audio 19

Nội dung bài nghe:

Harry: Hey Melissa, what are you doing?

Melissa: I'm doing a project for school about the kinds of energy our city uses.

Harry: Oh, cool. So what types of energy does Garden City use?

Melissa: Well, it gets thirty-six percent of its energy from renewable sources.

Harry: So sixty-four percent from non-renewables? That's not so good.

Melissa: Yeah. Last year, Garden City got thirty-five percent of its energy from coal. This year, it uses twenty percent less coal, only fifteen percent.

Harry: Fifteen? Oh, that's better!

Melissa: Yeah.

Harry: How much energy does it get from wind power?

Melissa: It gets sixteen percent from wind power.

Harry: What about solar power?

Melissa: Only eight percent. It's not very sunny here!

Harry: That's true! What's the biggest source of energy?

Melissa: Natural gas. It gets forty percent from that.

Hướng dẫn dịch:

Harry: Này Melissa, bạn đang làm gì vậy?

Melissa: Tôi đang thực hiện một dự án cho trường học về các loại năng lượng mà thành phố của chúng ta sử dụng.

Harry: Ồ, tuyệt. Vậy thành phố Garden sử dụng những loại năng lượng nào?

Melissa: Chà, nó sử dụng ba mươi sáu phần trăm năng lượng từ các nguồn có thể tái tạo.

Harry: Vậy sáu mươi tư phần trăm là từ năng lượng không thể tái tạo? Điều đó không tốt lắm.

Melissa: Đúng vậy. Năm ngoái, thành phố Garden lấy ba mươi lăm phần trăm năng lượng từ than đá. Năm nay, nó sử dụng ít hơn hai mươi phần trăm than, chỉ mười lăm phần trăm.

Harry: Mười lăm? Ồ, tốt hơn!

Melissa: Đúng.

Harry: Nó có được bao nhiêu năng lượng từ năng lượng gió?

Melissa: Nó có được 16% từ năng lượng gió.

Harry: Còn năng lượng mặt trời thì sao?

Melissa: Chỉ tám phần trăm. Ở đây không nắng lắm!

Harry: Đúng là như vậy! Nguồn năng lượng lớn nhất là gì?

Melissa: Khí tự nhiên. Nó nhận được bốn mươi phần trăm từ đó.