Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng anh năm 2020 (Đề số 1)

  • 4146 lượt thi

  • 80 câu hỏi

  • 80 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án là B.

piate /'paiarit/ có phần gạch chân phát âm là /arit/, các từ còn lại có phần gạch chân phát âm là /eit


Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án là A.

Từ Shrine có phần gạch chân phát âm là /n/, các từ còn lại có phần gạch chân phát âm là  n/


Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án là A.

Từ moonlight có phần gạch chân được phát âm là /u:/, các từ còn lại có phần gạch hân phát âm là /u/


Câu 4:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct word (s) for each of the blanks.

From the seeds themselves to the machinery, fertilizers and pesticides -The Green Revolution regimen depends heavily on technology. One (4)                 , however , depends much(5)            on technology - organic farming . Many organic farmers use machinery, but (6)                 chemical fertilizers or pesticides .(7)                 chemical soil enriches , they use animal manure and plant part not used as food - natural, organic fertilizers that are clearly a renewable (8)                 .Organic farmers also use alternatives  (9)                 pesticides ; for example they many rely on natural predators of certain insect pets.(10)                    the need arises ; they can buy the eggs and larvae of these natural predators and introduce them into their crop fields . They use(11)                 techniques to control pests as well , like planting certain crops together because one crop repels the other’s pests . Organic farmers do not need a lot of land ; (12)                        ,organic farming is perfectly (13)                        to small farm and is relatively inexpensive .Finally , many organic farmers’ average yields compare favorably with other farmers’ yields.

Điền vào ô 4

Xem đáp án

Đáp án là B.

Chỗ cần điền là một danh từ.

Balternative : sự lựa chọn ( một trong hai, ở đây là fertilizers và pesticides ) Nghĩa các từ còn lại: alternation: sự xen kẽ; alteration: sự thay đổi; alternate (adj,v): xen kẽ


Câu 5:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct word (s) for each of the blanks.

From the seeds themselves to the machinery, fertilizers and pesticides -The Green Revolution regimen depends heavily on technology. One (4)                 , however , depends much(5)            on technology - organic farming . Many organic farmers use machinery, but (6)                 chemical fertilizers or pesticides .(7)                 chemical soil enriches , they use animal manure and plant part not used as food - natural, organic fertilizers that are clearly a renewable (8)                 .Organic farmers also use alternatives  (9)                 pesticides ; for example they many rely on natural predators of certain insect pets.(10)                    the need arises ; they can buy the eggs and larvae of these natural predators and introduce them into their crop fields . They use(11)                 techniques to control pests as well , like planting certain crops together because one crop repels the other’s pests . Organic farmers do not need a lot of land ; (12)                        ,organic farming is perfectly (13)                        to small farm and is relatively inexpensive .Finally , many organic farmers’ average yields compare favorably with other farmers’ yields.

Điền vào ô 5

Xem đáp án

Đáp án là D.

much less là một thành ngữ, nghĩa là: chưa kể đến


Câu 6:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct word (s) for each of the blanks.

From the seeds themselves to the machinery, fertilizers and pesticides -The Green Revolution regimen depends heavily on technology. One (4)                 , however , depends much(5)            on technology - organic farming . Many organic farmers use machinery, but (6)                 chemical fertilizers or pesticides .(7)                 chemical soil enriches , they use animal manure and plant part not used as food - natural, organic fertilizers that are clearly a renewable (8)                 .Organic farmers also use alternatives  (9)                 pesticides ; for example they many rely on natural predators of certain insect pets.(10)                    the need arises ; they can buy the eggs and larvae of these natural predators and introduce them into their crop fields . They use(11)                 techniques to control pests as well , like planting certain crops together because one crop repels the other’s pests . Organic farmers do not need a lot of land ; (12)                        ,organic farming is perfectly (13)                        to small farm and is relatively inexpensive .Finally , many organic farmers’ average yields compare favorably with other farmers’ yields.

Điền vào ô 6

Xem đáp án

Đáp án là B

but not = except: ngoại trừ


Câu 7:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct word (s) for each of the blanks.

From the seeds themselves to the machinery, fertilizers and pesticides -The Green Revolution regimen depends heavily on technology. One (4)                 , however , depends much(5)            on technology - organic farming . Many organic farmers use machinery, but (6)                 chemical fertilizers or pesticides .(7)                 chemical soil enriches , they use animal manure and plant part not used as food - natural, organic fertilizers that are clearly a renewable (8)                 .Organic farmers also use alternatives  (9)                 pesticides ; for example they many rely on natural predators of certain insect pets.(10)                    the need arises ; they can buy the eggs and larvae of these natural predators and introduce them into their crop fields . They use(11)                 techniques to control pests as well , like planting certain crops together because one crop repels the other’s pests . Organic farmers do not need a lot of land ; (12)                        ,organic farming is perfectly (13)                        to small farm and is relatively inexpensive .Finally , many organic farmers’ average yields compare favorably with other farmers’ yields.

Điền vào ô 7

Xem đáp án

Đáp án là D.

instead of : thay vì. Nghĩa câu: Instead of chemical soil enriches , they use animal manure and plant part not used as food - natural,... ( Thay vì bón phân hóa học cho đất, họ sử dụng phân động vật và thực vật không được sử dụng làm thức ăn tự nhiên, .... ) Các từ còn lại: in spite of: mặc dù; on account of : do, vì; in favor of :vì/cho lợi ích của


Câu 8:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct word (s) for each of the blanks.

From the seeds themselves to the machinery, fertilizers and pesticides -The Green Revolution regimen depends heavily on technology. One (4)                 , however , depends much(5)            on technology - organic farming . Many organic farmers use machinery, but (6)                 chemical fertilizers or pesticides .(7)                 chemical soil enriches , they use animal manure and plant part not used as food - natural, organic fertilizers that are clearly a renewable (8)                 .Organic farmers also use alternatives  (9)                 pesticides ; for example they many rely on natural predators of certain insect pets.(10)                    the need arises ; they can buy the eggs and larvae of these natural predators and introduce them into their crop fields . They use(11)                 techniques to control pests as well , like planting certain crops together because one crop repels the other’s pests . Organic farmers do not need a lot of land ; (12)                        ,organic farming is perfectly (13)                        to small farm and is relatively inexpensive .Finally , many organic farmers’ average yields compare favorably with other farmers’ yields.

Điền vào ô 7

Xem đáp án

Đáp án là B.

a renewable source: nguồn có thể tái tạo

Nghĩa các từ khácsubstance: vật chất; matter : vấn đề; resource: tài nguyên


Câu 9:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct word (s) for each of the blanks.

From the seeds themselves to the machinery, fertilizers and pesticides -The Green Revolution regimen depends heavily on technology. One (4)                 , however , depends much(5)            on technology - organic farming . Many organic farmers use machinery, but (6)                 chemical fertilizers or pesticides .(7)                 chemical soil enriches , they use animal manure and plant part not used as food - natural, organic fertilizers that are clearly a renewable (8)                 .Organic farmers also use alternatives  (9)                 pesticides ; for example they many rely on natural predators of certain insect pets.(10)                    the need arises ; they can buy the eggs and larvae of these natural predators and introduce them into their crop fields . They use(11)                 techniques to control pests as well , like planting certain crops together because one crop repels the other’s pests . Organic farmers do not need a lot of land ; (12)                        ,organic farming is perfectly (13)                        to small farm and is relatively inexpensive .Finally , many organic farmers’ average yields compare favorably with other farmers’ yields.

Điền vào ô 9

Xem đáp án

Đáp án là B.

(use) alternative to something: sự lựa chọn tới/vào ....


Câu 10:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct word (s) for each of the blanks.

From the seeds themselves to the machinery, fertilizers and pesticides -The Green Revolution regimen depends heavily on technology. One (4)                 , however , depends much(5)            on technology - organic farming . Many organic farmers use machinery, but (6)                 chemical fertilizers or pesticides .(7)                 chemical soil enriches , they use animal manure and plant part not used as food - natural, organic fertilizers that are clearly a renewable (8)                 .Organic farmers also use alternatives  (9)                 pesticides ; for example they many rely on natural predators of certain insect pets.(10)                    the need arises ; they can buy the eggs and larvae of these natural predators and introduce them into their crop fields . They use(11)                 techniques to control pests as well , like planting certain crops together because one crop repels the other’s pests . Organic farmers do not need a lot of land ; (12)                        ,organic farming is perfectly (13)                        to small farm and is relatively inexpensive .Finally , many organic farmers’ average yields compare favorably with other farmers’ yields.

Điền vào ô 13

Xem đáp án

Đáp án là D.

be suited to: được phù hợp với .... ( = be suitable for ... )


Câu 11:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct word (s) for each of the blanks.

From the seeds themselves to the machinery, fertilizers and pesticides -The Green Revolution regimen depends heavily on technology. One (4)                 , however , depends much(5)            on technology - organic farming . Many organic farmers use machinery, but (6)                 chemical fertilizers or pesticides .(7)                 chemical soil enriches , they use animal manure and plant part not used as food - natural, organic fertilizers that are clearly a renewable (8)                 .Organic farmers also use alternatives  (9)                 pesticides ; for example they many rely on natural predators of certain insect pets.(10)                    the need arises ; they can buy the eggs and larvae of these natural predators and introduce them into their crop fields . They use(11)                 techniques to control pests as well , like planting certain crops together because one crop repels the other’s pests . Organic farmers do not need a lot of land ; (12)                        ,organic farming is perfectly (13)                        to small farm and is relatively inexpensive .Finally , many organic farmers’ average yields compare favorably with other farmers’ yields.

Điền vào ô 10

Xem đáp án

Đáp án là A.

Nghĩa câu: …………    the need arises ; they can buy the eggs and larvae of these natural predators and introduce them into their crop fields (.... nhu cầu phát sinh; họ có thể mua trứng và ấu trùng của các loài ăn thịt tự nhiên và giới thiệu chúng vào lĩnh vực trồng trọt) => A. if ( nêu ). Nghĩa các liên từ còn lại: though: mặc dù; because: bởi vì; then: sau đó


Câu 12:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct word (s) for each of the blanks.

From the seeds themselves to the machinery, fertilizers and pesticides -The Green Revolution regimen depends heavily on technology. One (4)                 , however , depends much(5)            on technology - organic farming . Many organic farmers use machinery, but (6)                 chemical fertilizers or pesticides .(7)                 chemical soil enriches , they use animal manure and plant part not used as food - natural, organic fertilizers that are clearly a renewable (8)                 .Organic farmers also use alternatives  (9)                 pesticides ; for example they many rely on natural predators of certain insect pets.(10)                    the need arises ; they can buy the eggs and larvae of these natural predators and introduce them into their crop fields . They use(11)                 techniques to control pests as well , like planting certain crops together because one crop repels the other’s pests . Organic farmers do not need a lot of land ; (12)                        ,organic farming is perfectly (13)                        to small farm and is relatively inexpensive .Finally , many organic farmers’ average yields compare favorably with other farmers’ yields.

Điền vào ô 11

Xem đáp án

Đáp án là A.

other: khác. Từ cần điền là một tính từ, vì sau nó là danh từ số nhiều “techniques

Các từ khác không chọn được vì: others other Ns; another + N(ít, đếm được); the others the other + Ns


Câu 13:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct word (s) for each of the blanks.

From the seeds themselves to the machinery, fertilizers and pesticides -The Green Revolution regimen depends heavily on technology. One (4)                 , however , depends much(5)            on technology - organic farming . Many organic farmers use machinery, but (6)                 chemical fertilizers or pesticides .(7)                 chemical soil enriches , they use animal manure and plant part not used as food - natural, organic fertilizers that are clearly a renewable (8)                 .Organic farmers also use alternatives  (9)                 pesticides ; for example they many rely on natural predators of certain insect pets.(10)                    the need arises ; they can buy the eggs and larvae of these natural predators and introduce them into their crop fields . They use(11)                 techniques to control pests as well , like planting certain crops together because one crop repels the other’s pests . Organic farmers do not need a lot of land ; (12)                        ,organic farming is perfectly (13)                        to small farm and is relatively inexpensive .Finally , many organic farmers’ average yields compare favorably with other farmers’ yields.

Điền vào ô 12

Xem đáp án

Đáp án là D.

be suited to: được phù hợp với .... ( = be suitable for ...)


Câu 14:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

One often expends far more energy in marathon run than expected

Xem đáp án

Đáp án là D.

expend : dùng hết, cạn kiện >< reserve: để dành, dự trữ Nghĩa các từ còn lại: exhaust: cạn kiệt; consume: tiêu dùng; spend: sử dụng


Câu 15:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

We left New York when I was six ; so my recollections of it are rather faint.

Xem đáp án

Đáp án là A.

faint: mờ nhạt, không rõ >< clear : rõ ràng

Nghĩa các từ còn lạiunintelligible: khó hiểu; explicable: có thể giải thích được, ambiguous: mơ hồ, khó hiểu


Câu 16:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct answer to each question.

The Alaska pipeline starts at the frozen edge of the Arctic Ocean. It stretches southward across the largest and northernmost state in the United States, ending at a remote ice-free seaport village nearly 800 miles from where it begins It is massive in size and extremely complicated to operate.

The steel pipe crosses windswept plains and endless miles of delicate tundra that tops the frozen group. It weaves through crooked canyons, climbs sheer mountains, plunges over rocky crags, make its way through thick forests, and passes over or under hundreds of rivers and streams . The pipe is 4 feet in diameter and up to 2 million barrels or 84 million gallons of crude oil can be pumped through it daily.

Resting on H-shaped steel racks called “bents,” long sections of the pipeline follow a zigzag course high above the frozen earth .Other long sections drop out of sight beneath spongy or rocky ground and return to the surface later on. The pattern of the pipeline’s up-and-down route is determined by the often harsh demands of the arctic and subarctic climate , the tortuous lay of the land , and the varied compositions of soil, rock , or permafrost permanently frozen ground. A little more than half of the pipeline is elevated above the ground .The remainder is buried anywhere from 3 to 12 feet, depending largely upon the type of terrain and the properties of the soil.

One of the largest in the world, the pipeline cost approximately $8 billion and is by far the biggest and most expensive construction project ever undertaken by private industry. In fact, no single business could raise that much money, so 8 major oil companies formed a consortium in order to share the cost .Each company controlled oil rights to particular shares of land in the oil fields and paid into the pipeline -construction fund according to the size of its holdings. Today, despite enormous problems of climate, supply shortages, equipment breakdowns, labor disagreements, treacherous terrain, a certain amount of mismanagement, and even theft, the Alaska pipeline has been completes and is operating.

The word “it ” in line 1 refers to                         

Xem đáp án

Đáp án là D.

Ý trong bài đề cập: It stretches southward across the largest and northernmost state in the United States, ending at a remote ice-free seaport village nearly 800 miles from where it begins. (Nó trải dài vê phía nam qua toàn tiểu bang lớn nhất và ở cực Bắc của Hoa Kỳ, kết thúc tại một ngôi làng cảng biển đóng băng từ xa gần 800 dặm từ nơi nó bắt đầu.) => It là pipeline ( đã được đ cập từ câu trước)


Câu 17:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct answer to each question.

The Alaska pipeline starts at the frozen edge of the Arctic Ocean. It stretches southward across the largest and northernmost state in the United States, ending at a remote ice-free seaport village nearly 800 miles from where it begins It is massive in size and extremely complicated to operate.

The steel pipe crosses windswept plains and endless miles of delicate tundra that tops the frozen group. It weaves through crooked canyons, climbs sheer mountains, plunges over rocky crags, make its way through thick forests, and passes over or under hundreds of rivers and streams . The pipe is 4 feet in diameter and up to 2 million barrels or 84 million gallons of crude oil can be pumped through it daily.

Resting on H-shaped steel racks called “bents,” long sections of the pipeline follow a zigzag course high above the frozen earth .Other long sections drop out of sight beneath spongy or rocky ground and return to the surface later on. The pattern of the pipeline’s up-and-down route is determined by the often harsh demands of the arctic and subarctic climate , the tortuous lay of the land , and the varied compositions of soil, rock , or permafrost permanently frozen ground. A little more than half of the pipeline is elevated above the ground .The remainder is buried anywhere from 3 to 12 feet, depending largely upon the type of terrain and the properties of the soil.

One of the largest in the world, the pipeline cost approximately $8 billion and is by far the biggest and most expensive construction project ever undertaken by private industry. In fact, no single business could raise that much money, so 8 major oil companies formed a consortium in order to share the cost .Each company controlled oil rights to particular shares of land in the oil fields and paid into the pipeline -construction fund according to the size of its holdings. Today, despite enormous problems of climate, supply shortages, equipment breakdowns, labor disagreements, treacherous terrain, a certain amount of mismanagement, and even theft, the Alaska pipeline has been completes and is operating.

The word “it ” in line 1 refer

Where in the passage dose the author provide a term for an earth covering that always remains frozen ?

Xem đáp án

Đáp án là A.

Ý trong bài: the tortuous lay of the land, and the varied compositions of soil , rock , or permafrost permanently frozen ground.


Câu 18:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct answer to each question.

The Alaska pipeline starts at the frozen edge of the Arctic Ocean. It stretches southward across the largest and northernmost state in the United States, ending at a remote ice-free seaport village nearly 800 miles from where it begins It is massive in size and extremely complicated to operate.

The steel pipe crosses windswept plains and endless miles of delicate tundra that tops the frozen group. It weaves through crooked canyons, climbs sheer mountains, plunges over rocky crags, make its way through thick forests, and passes over or under hundreds of rivers and streams . The pipe is 4 feet in diameter and up to 2 million barrels or 84 million gallons of crude oil can be pumped through it daily.

Resting on H-shaped steel racks called “bents,” long sections of the pipeline follow a zigzag course high above the frozen earth .Other long sections drop out of sight beneath spongy or rocky ground and return to the surface later on. The pattern of the pipeline’s up-and-down route is determined by the often harsh demands of the arctic and subarctic climate , the tortuous lay of the land , and the varied compositions of soil, rock , or permafrost permanently frozen ground. A little more than half of the pipeline is elevated above the ground .The remainder is buried anywhere from 3 to 12 feet, depending largely upon the type of terrain and the properties of the soil.

One of the largest in the world, the pipeline cost approximately $8 billion and is by far the biggest and most expensive construction project ever undertaken by private industry. In fact, no single business could raise that much money, so 8 major oil companies formed a consortium in order to share the cost .Each company controlled oil rights to particular shares of land in the oil fields and paid into the pipeline -construction fund according to the size of its holdings. Today, despite enormous problems of climate, supply shortages, equipment breakdowns, labor disagreements, treacherous terrain, a certain amount of mismanagement, and even theft, the Alaska pipeline has been completes and is operating.

The word “it ” in line 1 refer

Which of the following determined what percentage of the construction costs each member of the consortium would pay ?

Xem đáp án

Đáp án là B.

Ý  trong bài: In fact, no single business could raise that much money, so 8 major oil companies formed a consortium in order to share the cost.


Câu 19:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct answer to each question.

The Alaska pipeline starts at the frozen edge of the Arctic Ocean. It stretches southward across the largest and northernmost state in the United States, ending at a remote ice-free seaport village nearly 800 miles from where it begins It is massive in size and extremely complicated to operate.

The steel pipe crosses windswept plains and endless miles of delicate tundra that tops the frozen group. It weaves through crooked canyons, climbs sheer mountains, plunges over rocky crags, make its way through thick forests, and passes over or under hundreds of rivers and streams . The pipe is 4 feet in diameter and up to 2 million barrels or 84 million gallons of crude oil can be pumped through it daily.

Resting on H-shaped steel racks called “bents,” long sections of the pipeline follow a zigzag course high above the frozen earth .Other long sections drop out of sight beneath spongy or rocky ground and return to the surface later on. The pattern of the pipeline’s up-and-down route is determined by the often harsh demands of the arctic and subarctic climate , the tortuous lay of the land , and the varied compositions of soil, rock , or permafrost permanently frozen ground. A little more than half of the pipeline is elevated above the ground .The remainder is buried anywhere from 3 to 12 feet, depending largely upon the type of terrain and the properties of the soil.

One of the largest in the world, the pipeline cost approximately $8 billion and is by far the biggest and most expensive construction project ever undertaken by private industry. In fact, no single business could raise that much money, so 8 major oil companies formed a consortium in order to share the cost .Each company controlled oil rights to particular shares of land in the oil fields and paid into the pipeline -construction fund according to the size of its holdings. Today, despite enormous problems of climate, supply shortages, equipment breakdowns, labor disagreements, treacherous terrain, a certain amount of mismanagement, and even theft, the Alaska pipeline has been completes and is operating.

The word “it ” in line 1 refer

The phrase ” Resting on” in line 9 is closest in meaning to                        .

Xem đáp án

Đáp án là C.

Resting on : đặt trên,tựa vào ... = supported by: được hỗ trợ bởi .... Nghĩa các từ còn lại: passing under : đi qua dưới; consisting of : bao gồm; protected with: được bảo vệ với


Câu 20:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct answer to each question.

The Alaska pipeline starts at the frozen edge of the Arctic Ocean. It stretches southward across the largest and northernmost state in the United States, ending at a remote ice-free seaport village nearly 800 miles from where it begins It is massive in size and extremely complicated to operate.

The steel pipe crosses windswept plains and endless miles of delicate tundra that tops the frozen group. It weaves through crooked canyons, climbs sheer mountains, plunges over rocky crags, make its way through thick forests, and passes over or under hundreds of rivers and streams . The pipe is 4 feet in diameter and up to 2 million barrels or 84 million gallons of crude oil can be pumped through it daily.

Resting on H-shaped steel racks called “bents,” long sections of the pipeline follow a zigzag course high above the frozen earth .Other long sections drop out of sight beneath spongy or rocky ground and return to the surface later on. The pattern of the pipeline’s up-and-down route is determined by the often harsh demands of the arctic and subarctic climate , the tortuous lay of the land , and the varied compositions of soil, rock , or permafrost permanently frozen ground. A little more than half of the pipeline is elevated above the ground .The remainder is buried anywhere from 3 to 12 feet, depending largely upon the type of terrain and the properties of the soil.

One of the largest in the world, the pipeline cost approximately $8 billion and is by far the biggest and most expensive construction project ever undertaken by private industry. In fact, no single business could raise that much money, so 8 major oil companies formed a consortium in order to share the cost .Each company controlled oil rights to particular shares of land in the oil fields and paid into the pipeline -construction fund according to the size of its holdings. Today, despite enormous problems of climate, supply shortages, equipment breakdowns, labor disagreements, treacherous terrain, a certain amount of mismanagement, and even theft, the Alaska pipeline has been completes and is operating.

The word “it ” in line 1 refer

The passage primarily discusses the pipeline’s              -  

Xem đáp án

Đáp án là B.

construction: xây dựng . Đọc qua các ý chính trong bài có thể chọn được đáp án này.

Nghĩa các từ còn lạioperating costs : giá cả phẫu thuật; employees: công nhân; consumers: người tiêu dùng.


Câu 21:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct answer to each question.

The Alaska pipeline starts at the frozen edge of the Arctic Ocean. It stretches southward across the largest and northernmost state in the United States, ending at a remote ice-free seaport village nearly 800 miles from where it begins It is massive in size and extremely complicated to operate.

The steel pipe crosses windswept plains and endless miles of delicate tundra that tops the frozen group. It weaves through crooked canyons, climbs sheer mountains, plunges over rocky crags, make its way through thick forests, and passes over or under hundreds of rivers and streams . The pipe is 4 feet in diameter and up to 2 million barrels or 84 million gallons of crude oil can be pumped through it daily.

Resting on H-shaped steel racks called “bents,” long sections of the pipeline follow a zigzag course high above the frozen earth .Other long sections drop out of sight beneath spongy or rocky ground and return to the surface later on. The pattern of the pipeline’s up-and-down route is determined by the often harsh demands of the arctic and subarctic climate , the tortuous lay of the land , and the varied compositions of soil, rock , or permafrost permanently frozen ground. A little more than half of the pipeline is elevated above the ground .The remainder is buried anywhere from 3 to 12 feet, depending largely upon the type of terrain and the properties of the soil.

One of the largest in the world, the pipeline cost approximately $8 billion and is by far the biggest and most expensive construction project ever undertaken by private industry. In fact, no single business could raise that much money, so 8 major oil companies formed a consortium in order to share the cost .Each company controlled oil rights to particular shares of land in the oil fields and paid into the pipeline -construction fund according to the size of its holdings. Today, despite enormous problems of climate, supply shortages, equipment breakdowns, labor disagreements, treacherous terrain, a certain amount of mismanagement, and even theft, the Alaska pipeline has been completes and is operating.

The word “it ” in line 1 refer

The word “ undertaken” int line 17 is closest in meaning to                        .

Xem đáp án

Đáp án là D.

undertaken: được hứa hẹn, cam kết ~ attempted: được cố gắng, nỗ lực

Nghĩa các từ còn lại: transported: được vận chuyển; removed: được loại bỏ; selected: được lựa chọn


Câu 22:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct answer to each question.

The Alaska pipeline starts at the frozen edge of the Arctic Ocean. It stretches southward across the largest and northernmost state in the United States, ending at a remote ice-free seaport village nearly 800 miles from where it begins It is massive in size and extremely complicated to operate.

The steel pipe crosses windswept plains and endless miles of delicate tundra that tops the frozen group. It weaves through crooked canyons, climbs sheer mountains, plunges over rocky crags, make its way through thick forests, and passes over or under hundreds of rivers and streams . The pipe is 4 feet in diameter and up to 2 million barrels or 84 million gallons of crude oil can be pumped through it daily.

Resting on H-shaped steel racks called “bents,” long sections of the pipeline follow a zigzag course high above the frozen earth .Other long sections drop out of sight beneath spongy or rocky ground and return to the surface later on. The pattern of the pipeline’s up-and-down route is determined by the often harsh demands of the arctic and subarctic climate , the tortuous lay of the land , and the varied compositions of soil, rock , or permafrost permanently frozen ground. A little more than half of the pipeline is elevated above the ground .The remainder is buried anywhere from 3 to 12 feet, depending largely upon the type of terrain and the properties of the soil.

One of the largest in the world, the pipeline cost approximately $8 billion and is by far the biggest and most expensive construction project ever undertaken by private industry. In fact, no single business could raise that much money, so 8 major oil companies formed a consortium in order to share the cost .Each company controlled oil rights to particular shares of land in the oil fields and paid into the pipeline -construction fund according to the size of its holdings. Today, despite enormous problems of climate, supply shortages, equipment breakdowns, labor disagreements, treacherous terrain, a certain amount of mismanagement, and even theft, the Alaska pipeline has been completes and is operating.

The word “it ” in line 1 refer

The word “particular ” in line 19 is closest in meaning to                          .

Xem đáp án

Đáp án là B.

particular specific: cụ thể

Nghĩa các từ còn lạipeculiar: lập dị, khác thường; exceptional: khác thường; equal: bình đẳng


Câu 23:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct answer to each question.

The Alaska pipeline starts at the frozen edge of the Arctic Ocean. It stretches southward across the largest and northernmost state in the United States, ending at a remote ice-free seaport village nearly 800 miles from where it begins It is massive in size and extremely complicated to operate.

The steel pipe crosses windswept plains and endless miles of delicate tundra that tops the frozen group. It weaves through crooked canyons, climbs sheer mountains, plunges over rocky crags, make its way through thick forests, and passes over or under hundreds of rivers and streams . The pipe is 4 feet in diameter and up to 2 million barrels or 84 million gallons of crude oil can be pumped through it daily.

Resting on H-shaped steel racks called “bents,” long sections of the pipeline follow a zigzag course high above the frozen earth .Other long sections drop out of sight beneath spongy or rocky ground and return to the surface later on. The pattern of the pipeline’s up-and-down route is determined by the often harsh demands of the arctic and subarctic climate , the tortuous lay of the land , and the varied compositions of soil, rock , or permafrost permanently frozen ground. A little more than half of the pipeline is elevated above the ground .The remainder is buried anywhere from 3 to 12 feet, depending largely upon the type of terrain and the properties of the soil.

One of the largest in the world, the pipeline cost approximately $8 billion and is by far the biggest and most expensive construction project ever undertaken by private industry. In fact, no single business could raise that much money, so 8 major oil companies formed a consortium in order to share the cost .Each company controlled oil rights to particular shares of land in the oil fields and paid into the pipeline -construction fund according to the size of its holdings. Today, despite enormous problems of climate, supply shortages, equipment breakdowns, labor disagreements, treacherous terrain, a certain amount of mismanagement, and even theft, the Alaska pipeline has been completes and is operating.

The word “it ” in line 1 refer

According to the passage , 84 million gallons of oil can travel through the pipeline each         .

Xem đáp án

Đáp án là B.

Ý trong bài đề cập: ………….84 million gallons of crude oil can be pumped through it daily.


Câu 24:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct answer to each question.

The Alaska pipeline starts at the frozen edge of the Arctic Ocean. It stretches southward across the largest and northernmost state in the United States, ending at a remote ice-free seaport village nearly 800 miles from where it begins It is massive in size and extremely complicated to operate.

The steel pipe crosses windswept plains and endless miles of delicate tundra that tops the frozen group. It weaves through crooked canyons, climbs sheer mountains, plunges over rocky crags, make its way through thick forests, and passes over or under hundreds of rivers and streams . The pipe is 4 feet in diameter and up to 2 million barrels or 84 million gallons of crude oil can be pumped through it daily.

Resting on H-shaped steel racks called “bents,” long sections of the pipeline follow a zigzag course high above the frozen earth .Other long sections drop out of sight beneath spongy or rocky ground and return to the surface later on. The pattern of the pipeline’s up-and-down route is determined by the often harsh demands of the arctic and subarctic climate , the tortuous lay of the land , and the varied compositions of soil, rock , or permafrost permanently frozen ground. A little more than half of the pipeline is elevated above the ground .The remainder is buried anywhere from 3 to 12 feet, depending largely upon the type of terrain and the properties of the soil.

One of the largest in the world, the pipeline cost approximately $8 billion and is by far the biggest and most expensive construction project ever undertaken by private industry. In fact, no single business could raise that much money, so 8 major oil companies formed a consortium in order to share the cost .Each company controlled oil rights to particular shares of land in the oil fields and paid into the pipeline -construction fund according to the size of its holdings. Today, despite enormous problems of climate, supply shortages, equipment breakdowns, labor disagreements, treacherous terrain, a certain amount of mismanagement, and even theft, the Alaska pipeline has been completes and is operating.

The word “it ” in line 1 refer

The author mentions all of the following as important in determining the pipeline’s route EXCEPT the                        .

Xem đáp án

Đáp án là C.

Các ý còn lại được đề cập trong bàiThe pattern of the pipeline’s up-and-down route is determined by the often harsh demands of the arctic and subarctic climate , the tortuous lay of the land , and the varied compositions of soil , rock , or permafrost permanently frozen ground.


Câu 25:

Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct answer to each question.

The Alaska pipeline starts at the frozen edge of the Arctic Ocean. It stretches southward across the largest and northernmost state in the United States, ending at a remote ice-free seaport village nearly 800 miles from where it begins It is massive in size and extremely complicated to operate.

The steel pipe crosses windswept plains and endless miles of delicate tundra that tops the frozen group. It weaves through crooked canyons, climbs sheer mountains, plunges over rocky crags, make its way through thick forests, and passes over or under hundreds of rivers and streams . The pipe is 4 feet in diameter and up to 2 million barrels or 84 million gallons of crude oil can be pumped through it daily.

Resting on H-shaped steel racks called “bents,” long sections of the pipeline follow a zigzag course high above the frozen earth .Other long sections drop out of sight beneath spongy or rocky ground and return to the surface later on. The pattern of the pipeline’s up-and-down route is determined by the often harsh demands of the arctic and subarctic climate , the tortuous lay of the land , and the varied compositions of soil, rock , or permafrost permanently frozen ground. A little more than half of the pipeline is elevated above the ground .The remainder is buried anywhere from 3 to 12 feet, depending largely upon the type of terrain and the properties of the soil.

One of the largest in the world, the pipeline cost approximately $8 billion and is by far the biggest and most expensive construction project ever undertaken by private industry. In fact, no single business could raise that much money, so 8 major oil companies formed a consortium in order to share the cost .Each company controlled oil rights to particular shares of land in the oil fields and paid into the pipeline -construction fund according to the size of its holdings. Today, despite enormous problems of climate, supply shortages, equipment breakdowns, labor disagreements, treacherous terrain, a certain amount of mismanagement, and even theft, the Alaska pipeline has been completes and is operating.

How many companies shared the cost of constructing the pipeline ?

Xem đáp án

Đáp án là D.

Ý trong bài: In fact, no single business could raise that much money, so 8 major oil companies formed a consortium in order to share the cost.


Câu 26:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I had to be early the next morning , so I                        myself and left the party .

Xem đáp án

Đáp án là C.

Excuse someone: bào chữa, lấy cớ để bào chữa.

Nghĩa câu: Tôi phải dậy sớm vào sáng mai, vì vậy tôi đã lấy cớ và rời bữa tiệc.

Các từ còn lại: refuse + toV: từ chối...; apologize to someone for V-ing: xin lỗi ai về ...; thank for : cảm ơn về ....


Câu 27:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Advertising on TV is very expensive now.                        ,there is no shortage of companies competing for air time

Xem đáp án

Đáp án là D.

consequently : vì vậy ( chỉ kết quả )

Nghĩa câu: Quảng cáo trực tuyến bây giờ rât đắt. Vì vậy, rât hiếm công ty cạnh tranh.

Các từ còn lại: moreover: hơn nữa ( thêm thông tin ); whereas: nhưng ngược lại; nonetheless : tuy nhiên


Câu 28:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Reese : remember, they want someone who works well with people . You’re going to show them how easy- going and personable you are!

 

Kent:                                     .

Xem đáp án

Đáp án là D.

Câu này hỏi về kỹ năng giao tiếp.

Ta thây câu Reese nói có “remember………….- Hãy nhớ ” câu mệnh lệnh chỉ nhắc nhở

=> DThanksI’ll keep that in mind. - Cảm ơn. Tớ sẽ nhớ.


Câu 29:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

It doesn’t matter what position you hold in society everyone is                        to the same laws

Xem đáp án

Đáp án là B.

A loại, vì object , từ loại là danh từ ( vật thể) và động từ ( phản đối ) , không thể đứng sau tobe “is”

D loạisubject là danh từ ( môn, đề tài ), trường hợp này cũng không phù hợp.

C không chọn được, vì control someone/something: điều khiển, kìm nén ai/

cái gì, theo sau không có giới từ “to”

B. be restricted to the same laws….. . bị hạn chế, giới hạn bởi luật chung.


Câu 30:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

It’s really hard to                                on less than a million VND a month

Xem đáp án

Đáp án là B.

make ends meet : Kiếm đủ tiền để sống

Các cụm còn lại: make a fuss: làm ầm ĩ lên; make a mess: bừa bộn; make up your mind: đưa ra quyết định hay chọn lựa


Câu 31:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

He decided to buy some chocolate kept in an                        container for his father a                                              watch for his mother and a doll with                        hair for his little sister.

Xem đáp án

Đáp án là A.

Câu này hỏi về cách hình thành tính từ ghép: noun – adj

A: airtight : kín gió; water proof: không thấm nước; snow white : trắng như tuyết


Câu 32:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

At present, the rate of economic growth is very satisfactory, but                          when foreign competition makes itself felt , this will not be the case.

Xem đáp án

Đáp án là D.

considerably: đáng kể

Nghĩa các từ còn lại: effectively: một cách hiệu quả; eventually: rốt cuộc; enthusiastically: một cách nhiệt tình


Câu 33:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

                        limit to the extent which human beings may benefit from their own inventive genius.

Xem đáp án

Đáp án là C.

Câu này thiếu cả thành phần chủ - vị

Cấu trúc: There is no + N( số ít): có không .... ( mang nghĩa phủ định )


Câu 37:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Where can we meet ? 

Xem đáp án

Đáp án là D.

Câu này hỏi về kỹ năng giao tiếp.

-“ where can we meet ? ” Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu?

Đáp án hợp lý nhất là : It’s up to you. - Tùy bạn. => Nghĩa là người hỏi sẽ chọn địa điểm gặp.


Câu 38:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I’ m sorry I offended you . I                               what I said.

Xem đáp án

Đáp án là A.

take back: rút lại, lấy lại.

Nghĩa các từ còn lại: leave for : dời đi; get back: trở về; get away : đi xa


Câu 40:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

- “A bat can hear from a long distance ” “                                    

Xem đáp án

Đáp án là A.

Câu này hỏi về kỹ năng giao tiếp.

Một vận động viên bóng chày có khả năng nghe từ khoảng cách xa.

A. you bet: dĩ nhiên. - chỉ sự đồng tình


Câu 43:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

                                   the book , please return it to me

Xem đáp án

Đáp án là A.

Đây là câu điều kiện loại I được lược bỏ If: Should + S+ V(bare)


Câu 45:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

As the hospital had been careless with its hygiene procedures ,the patient found she had been                         with a harmful virus.

Xem đáp án

Đáp án là B.

infected: bị tiêm nhiễm, đầu độc

Nghĩa các từ còn lại: suspected: bị nghi ngờ; rejected: bị bác bỏ; detected: bị phát hiện ra 


Câu 46:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.

I’ m sure you meant to pay me back my moneys, and it probably just slopped your mind.

Xem đáp án

Đáp án là D.

A sai ở vị trí “thinking”, không theo quy tắc, cấu trúc ngữ pháp nào cả.

C sai vì không cùng thì giữa các động từ : said- quá khứ đơn giản; don’t know - hiện tại đơn giản.

Nghĩa câu gốc: Tôi chắc chắn bạn có ý định trả lại tiền cho tôi, và chỉ có thể là bạn quên thôi.

B sai vì không đồng nghĩa: có vẻ như với tôi rằng bạn đã không bao giờ thực sự có ý định trả lại tiền cho tôi, đúng không?

D. bạn chắc chắn có ý định trả lại tiền cho tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng bạn chỉ quên về nó.


Câu 47:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.

It couldn’t have been Mary that you heard shouting last night, as she is vacationing in Vermont at the moment

Xem đáp án

Đáp án là A.

Xét về mặt ngữ pháp, ta thấy C, D sai: D sai, vì ta thấy ngay ở đầu câu đã sai về mặt ngữ pháp: “are you sure is ....”. C sai vì không có cấu trúc “ if ...., then ...”

Xét về nghĩa, Câu gốc: Không thể nào là Mary người bạn đã nghe thấy la hét đêm qua, vì bây giờ cô ấy đang đi nghỉ ở in Vermont.

B loại vì không cùng nghĩa: “I think.” - Tôi nghĩ,. chỉ sự việc chưa chắc chắn => khác nghĩa với câu gốc.

A: Ngay lúc này, Mary đang có một kỳ nghỉ ở Vermont, vì vậy không thể rằng đó là cô ấy người mà bạn đã nghe thấy tiếng hét đêm qua.      


Câu 48:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.

Technology improved rapidly during World War II and played a crucial role in determining how the war came to an end.

Xem đáp án

Đáp án là C.

Nghĩa câu gốc: Công nghệ đã phát triển nhanh chóng trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai và đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định chiến tranh kết thúc như thế nào.

A sai, vì không đồng nghĩa với câu gốc: Cần thiết để phát triển công nghệ mới trong suốt chiến tranh thế giới thứ hai, nếu không chiến tranh sẽ tồi tệ hơn.

B cũng sai, vì không đồng nghĩa: Chiến tranh thế giới II kết thúc theo cách nó đã làm phần lớn là do sự phát triển công nghệ nhanh chóng trong quá trình của nó.

D sai, vì không đồng nghĩa: nếu công nghệ đã không được cải thiện một cách nhanh chóng trong Thế chiến II, nó sẽ kéo dài lâu hơn nó đã làm.

=> C: vai trò của phát triển công nghệ trong việc mang lại một kết thúc nhanh chóng với Thế chiến II là không thể phủ nhận.


Câu 49:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.

This switch must not be touched on any account 

Xem đáp án

Đáp án là C.

Cấu trúc đảo ngữ: On no account + auxiliary + S + V.


Câu 50:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.

By some it is supposed that bad luck may be avoided by loc king on wood.

Xem đáp án

Đáp án là D.

Ta dùng phương pháp loại trừ:

A loại,vì sai ngữ pháp ở chỗ “destroyed provided”, không thể hai động từ đứng liền nhau được.

B loại vì sai “to avoid knocking on wood” , ta phải chia ở bị động “ to be avoided by knocking on wood”

C loại vì sai ở “preventable”, vì câu mang nghĩa bị động.

D. That + clause đóng vai trò như một danh từ, đứng đầu câu làm chủ ngữ.


Câu 51:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is best- built from the prompts given.

I / strong / advise / you / take part / volunteer works /

Xem đáp án

Đáp án là C.

A loại vì tính từ “strong” và động từ “advise” không thể đi liền nhau được.

D loại, vì không có cấu trúc: be strong in V-ing

B cũng loại vì “advise - khuyên” => mệnh đề that nên dùng “should” thay cho “might”


Câu 52:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is best- built from the prompts given.

only when / general’s personal diaries / publish / truth / come out//

Xem đáp án

Đáp án là D.

Ta có cấu trúc đảo ngữ: Only when clause auxiliary + S + V.


Câu 53:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is best- built from the prompts given.

be/ doctor / she / know / what /side- effects / medicine / have //

Xem đáp án

Đáp án là B.

Câu đầy đủ là: She was a doctor, she knew what side - effects the medicine

could have.

Với hai vế có chung chủ ngữ, ta có thể lược bỏ chủ ngữ của một vế và động từ biến đổi về dạng V-ing.


Câu 54:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is best- built from the prompts given.

we / listen / old man / say / his story / beginning / end

Xem đáp án

Đáp án là C.

Cấu trúc: listen to someone do/ doing something => B và D loại.

Sự khác biệt giữa do và doing: do: diễn tả hành động đó đã hoàn tất, còn doing: diễn tả hành động đang tiếp diễn. Do vậy, ta có thể dễ dàng chọn đáp án C. Chúng tôi đã nghe cụ già kể câu chuyện của ông ấy từ đầu đến cuối.


Câu 55:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is best- built from the prompts given.

man/ sentence / 15 years / prison / he prove / guilty 

Xem đáp án

Đáp án là A.

B loại, ta thấy hai động từ không cùng thì: was sentenced và proves

C loại, vì nghĩa không phù hợp: Người đàn ông bị kết án 15 năm tù vì anh ta đã đầu thú.

D cũng loại, vì nghĩa không phù hợp: Người đàn ông lẽ ra phải nhận bản kết án cuối cùng sau 15 năm tù giam khi anh ta tự nhận tội.

=> A. Câu điều kiện loại I chỉ khả năng có thể xảy ra: Người đàn ông sẽ nhận kết án 15 năm tù nếu anh ta tự đầu thú.


Câu 56:

Make the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main street in each of following question.

Xem đáp án

Đáp án là C.

deforestation có trọng âm rơi vào âm tiết thứ tư, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba.


Câu 57:

Make the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main street in each of following question.

Xem đáp án

Đáp án là C.

psychological có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.


Câu 58:

Make the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

George Stephenson , an English engineer ,                                                  to haul coal from mines.

Xem đáp án

Đáp án là B.

Câu đã cho thiếu thành phần chính là Động từ cho chủ ngữ “George Stephenson “ 


Câu 59:

Make the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

                                                                           , they continue to overeat and to eat the wrong food

Xem đáp án

Đáp án là D.

Câu này hỏi về cách dùng của các liên từ. Nghĩa hai vế chỉ sự tương phản: Vế 1: nhiều người béo nhận thấy họ đang đe dọa đến chính sức khỏe của mình. Vế 2: Họ tiếp tục ăn nhiều và ăn những thức ăn có hại. => Ta phải dùng liên từ nối hai mệnh đề chỉ sự tương phản.

even though: mặc dù ( nối mệnh đề chỉ sự tương phản )

Các từ còn lại: However: tuy nhiên ( thường đứng đầu câu trước dấu phẩy )

Because of the fact that +clause: bởi vì chỉ nguyên nhân )


Câu 60:

Make the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

We can determine the family that a bird falls in to by                                                                  like.

Xem đáp án

Đáp án  là A.

what + S + V” là mệnh đề danh ngữ, đóng vai trò như một danh từ.

B,C loại, vì câu thiếu đông từ to be. Ta có cấu trúc “be like”: như là...

D loại vì ta không được đảo tobe lên trước chủ ngữ.


Câu 61:

Make the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

if you want to travel in July,                                                  

Xem đáp án

Đáp án là D.

A loại, vì hai phân từ advanced và buying không thể đứng liền nhau được => sai ngữ pháp.

Còn lại 3 đáp án B, C, D. Cấu trúc với động từ advise:

+ Nếu có tân ngữ: advise someone to do something: khuyên ai làm gì.

+ Nếu không tân ngữ: advise doing something: khuyên làm gì


Câu 62:

Make the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

                                , the Emperor Justinian had overseen the building of more than a thousand churches and monuments in Constantinople

Xem đáp án

Đáp án là A.

Ta thấy vế sau có đủ thành phần chủ -vị: the Emperor Justinian had overseen => Chỗ cân điền sẽ đóng vai trò làm trạng ngữ .Do vậy ta có thể loại đáp án DThe time of his death in A.D.565 là một cụm danh từ.

C loại: vì “throughout - suốt” chỉ một quá trình => không hợp ngữ cảnh

B cũng loại vì: V-ing đứng đầu câu thường là câu có cùng chủ ngữ với vế sau, tuy nhiên khi ghép chủ ngữ “the Emperor Justinian” câu không hợp nghĩa.


Câu 63:

Make the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

 The fourth year sociology class was a homogeneous group of university students

Xem đáp án

Đáp án là B.

homogeneous: đồng đều = uniform

Nghĩa các từ còn lại: unrelated: không liên quan; dreary: ảm đạm, distinguishable: có thể phân biệt


Câu 64:

Make the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

He decided not to buy the fake watch and wait until he had more money.

Xem đáp án

Đáp án là B.

fake : giả = counterfeit

Nghĩa các từ còn lại: genuine: thật; cheap: rẻ; unattractive: không thu hút


Câu 66:

Read the following passage and mark the letter A,B,C or D on your answers sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

Generally, in order to be preserved in the fossil record, organisms must possess hard body parts such as shells or bones. Soft, fleshy structures are quickly destroyed by predators or decayed by bacteria. Even hard parts left on the surface for any length of time will be destroyed, therefore, organisms must be buried rapidly to escape destruction by the elements and to be protected against agents of weathering and erosion. Marine organisms thus are better candidates for fossilization than those living on the land because the ocean is typical the site of sedimentation, whereas the land is largely the site of erosion.

The beds of ancient lakes were also excellent sites for rapid burial of skeletal remains of freshwater organisms and skeletons of other animals, including those of early humans, Ancient swaps were particularly plentiful with prolific growths of vegetation, which fossilized in abundance. Many animals became trapped in bogs overgrown by vegetation. The environment of the swaps kept bacterial decay to a minimum, which greatly aided in the preservation of plants and animals. The rapidly accumulating sediments in flood plains, deltas, and stream channels buried freshwater organisms, along with other plants and animals that happened to fall into the water.

Only a small traction of all the organisms that have ever lived are preserved as fossils. Normally, the remains of a plant or animal are completely destroyed through predation and decay. Although it seems that fossilization is common for some organisms, for others it is almost impossible. For the most part of, the remains of organisms are recycled in the earth, which is fortunate because otherwise soil and water would soon became depleted of essential nutrients. Also, most of the fossils exposed on Earth’s surface are destroyed by weathering processes. This make for an incomplete fossil record with poor or no representation of certain species. The best fossils are those composed of that form the vast majority of unaltered fossils. Calcite and aragonite also contributed to a substantial number of fossils of certain organisms.

The word ”agents” is closest in meaning to                               

Xem đáp án

Đáp án là D.

agents dangers: mối nguy hiểm

Nghĩa các từ còn lại: examples: các ví dụ; causes: những nguyên nhân; areas: các khu vực


Câu 67:

Read the following passage and mark the letter A,B,C or D on your answers sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

Generally, in order to be preserved in the fossil record, organisms must possess hard body parts such as shells or bones. Soft, fleshy structures are quickly destroyed by predators or decayed by bacteria. Even hard parts left on the surface for any length of time will be destroyed, therefore, organisms must be buried rapidly to escape destruction by the elements and to be protected against agents of weathering and erosion. Marine organisms thus are better candidates for fossilization than those living on the land because the ocean is typical the site of sedimentation, whereas the land is largely the site of erosion.

The beds of ancient lakes were also excellent sites for rapid burial of skeletal remains of freshwater organisms and skeletons of other animals, including those of early humans, Ancient swaps were particularly plentiful with prolific growths of vegetation, which fossilized in abundance. Many animals became trapped in bogs overgrown by vegetation. The environment of the swaps kept bacterial decay to a minimum, which greatly aided in the preservation of plants and animals. The rapidly accumulating sediments in flood plains, deltas, and stream channels buried freshwater organisms, along with other plants and animals that happened to fall into the water.

Only a small traction of all the organisms that have ever lived are preserved as fossils. Normally, the remains of a plant or animal are completely destroyed through predation and decay. Although it seems that fossilization is common for some organisms, for others it is almost impossible. For the most part of, the remains of organisms are recycled in the earth, which is fortunate because otherwise soil and water would soon became depleted of essential nutrients. Also, most of the fossils exposed on Earth’s surface are destroyed by weathering processes. This make for an incomplete fossil record with poor or no representation of certain species. The best fossils are those composed of that form the vast majority of unaltered fossils. Calcite and aragonite also contributed to a substantial number of fossils of certain organisms.

 

he fact that the “land is largely the site of erosion” is significant because                   

Xem đáp án

Đáp án là A.

Ý thể hiện trong bài: Marine organisms thus are better candidates for fossilization than those living on the land because the ocean is typical the site of sedimentation, whereas the land is largely the site of erosion. (Sinh vật biển như vậy là ứng cử viên tốt hơn cho sự hóa thạch hơn những người sống trên đất vì các đại dương là điển hình của sự trầm tích, trong khi đất đai phần lớn là của xói mòn)

=> A. xói mòn thì ít tiêu cực hơn trầm tích.


Câu 68:

Read the following passage and mark the letter A,B,C or D on your answers sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

Generally, in order to be preserved in the fossil record, organisms must possess hard body parts such as shells or bones. Soft, fleshy structures are quickly destroyed by predators or decayed by bacteria. Even hard parts left on the surface for any length of time will be destroyed, therefore, organisms must be buried rapidly to escape destruction by the elements and to be protected against agents of weathering and erosion. Marine organisms thus are better candidates for fossilization than those living on the land because the ocean is typical the site of sedimentation, whereas the land is largely the site of erosion.

The beds of ancient lakes were also excellent sites for rapid burial of skeletal remains of freshwater organisms and skeletons of other animals, including those of early humans, Ancient swaps were particularly plentiful with prolific growths of vegetation, which fossilized in abundance. Many animals became trapped in bogs overgrown by vegetation. The environment of the swaps kept bacterial decay to a minimum, which greatly aided in the preservation of plants and animals. The rapidly accumulating sediments in flood plains, deltas, and stream channels buried freshwater organisms, along with other plants and animals that happened to fall into the water.

Only a small traction of all the organisms that have ever lived are preserved as fossils. Normally, the remains of a plant or animal are completely destroyed through predation and decay. Although it seems that fossilization is common for some organisms, for others it is almost impossible. For the most part of, the remains of organisms are recycled in the earth, which is fortunate because otherwise soil and water would soon became depleted of essential nutrients. Also, most of the fossils exposed on Earth’s surface are destroyed by weathering processes. This make for an incomplete fossil record with poor or no representation of certain species. The best fossils are those composed of that form the vast majority of unaltered fossils. Calcite and aragonite also contributed to a substantial number of fossils of certain organisms.

 

he best fossils are those                                

Xem đáp án

Đáp án là A.

Ý trong bài: The best fossils are those composed of that form the vast majority of unaltered fossils. Calcite and aragonite also contributed to a substantial number of fossils of certain organisms.


Câu 69:

Read the following passage and mark the letter A,B,C or D on your answers sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

Generally, in order to be preserved in the fossil record, organisms must possess hard body parts such as shells or bones. Soft, fleshy structures are quickly destroyed by predators or decayed by bacteria. Even hard parts left on the surface for any length of time will be destroyed, therefore, organisms must be buried rapidly to escape destruction by the elements and to be protected against agents of weathering and erosion. Marine organisms thus are better candidates for fossilization than those living on the land because the ocean is typical the site of sedimentation, whereas the land is largely the site of erosion.

The beds of ancient lakes were also excellent sites for rapid burial of skeletal remains of freshwater organisms and skeletons of other animals, including those of early humans, Ancient swaps were particularly plentiful with prolific growths of vegetation, which fossilized in abundance. Many animals became trapped in bogs overgrown by vegetation. The environment of the swaps kept bacterial decay to a minimum, which greatly aided in the preservation of plants and animals. The rapidly accumulating sediments in flood plains, deltas, and stream channels buried freshwater organisms, along with other plants and animals that happened to fall into the water.

Only a small traction of all the organisms that have ever lived are preserved as fossils. Normally, the remains of a plant or animal are completely destroyed through predation and decay. Although it seems that fossilization is common for some organisms, for others it is almost impossible. For the most part of, the remains of organisms are recycled in the earth, which is fortunate because otherwise soil and water would soon became depleted of essential nutrients. Also, most of the fossils exposed on Earth’s surface are destroyed by weathering processes. This make for an incomplete fossil record with poor or no representation of certain species. The best fossils are those composed of that form the vast majority of unaltered fossils. Calcite and aragonite also contributed to a substantial number of fossils of certain organisms.

The word “aided ” in the second paragraph is closest in meaning to 

Xem đáp án

Đáp án là D.

aid = help: giúp ...

Nghĩa các từ còn lại: count: đếm; reverse: duy trì; reform:cải cách


Câu 70:

Read the following passage and mark the letter A,B,C or D on your answers sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

Generally, in order to be preserved in the fossil record, organisms must possess hard body parts such as shells or bones. Soft, fleshy structures are quickly destroyed by predators or decayed by bacteria. Even hard parts left on the surface for any length of time will be destroyed, therefore, organisms must be buried rapidly to escape destruction by the elements and to be protected against agents of weathering and erosion. Marine organisms thus are better candidates for fossilization than those living on the land because the ocean is typical the site of sedimentation, whereas the land is largely the site of erosion.

The beds of ancient lakes were also excellent sites for rapid burial of skeletal remains of freshwater organisms and skeletons of other animals, including those of early humans, Ancient swaps were particularly plentiful with prolific growths of vegetation, which fossilized in abundance. Many animals became trapped in bogs overgrown by vegetation. The environment of the swaps kept bacterial decay to a minimum, which greatly aided in the preservation of plants and animals. The rapidly accumulating sediments in flood plains, deltas, and stream channels buried freshwater organisms, along with other plants and animals that happened to fall into the water.

Only a small traction of all the organisms that have ever lived are preserved as fossils. Normally, the remains of a plant or animal are completely destroyed through predation and decay. Although it seems that fossilization is common for some organisms, for others it is almost impossible. For the most part of, the remains of organisms are recycled in the earth, which is fortunate because otherwise soil and water would soon became depleted of essential nutrients. Also, most of the fossils exposed on Earth’s surface are destroyed by weathering processes. This make for an incomplete fossil record with poor or no representation of certain species. The best fossils are those composed of that form the vast majority of unaltered fossils. Calcite and aragonite also contributed to a substantial number of fossils of certain organisms.

Why does the author mention “aragonite” in the last line?

Xem đáp án

Đáp án là C.

Để minh họa các loại phần cứng vô cơ có thể tạo thành hóa thạch

aragonite : là tên chất khoáng aragonit

Ý trong bài: The best fossils are those composed of that form the vast majority of unaltered fossils. Calcite and aragonite also contributed to a substantial number of fossils of certain organisms. ( Các hóa thạch tốt nhất là những thứ bao gồm phần lớn hình dạng các hóa thạch không thay đổi gì. Canxit và aragonit cũng đóng góp vào một số lượng đáng kể các hóa thạch của sinh vật nhất định. )


Câu 71:

Read the following passage and mark the letter A,B,C or D on your answers sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

Generally, in order to be preserved in the fossil record, organisms must possess hard body parts such as shells or bones. Soft, fleshy structures are quickly destroyed by predators or decayed by bacteria. Even hard parts left on the surface for any length of time will be destroyed, therefore, organisms must be buried rapidly to escape destruction by the elements and to be protected against agents of weathering and erosion. Marine organisms thus are better candidates for fossilization than those living on the land because the ocean is typical the site of sedimentation, whereas the land is largely the site of erosion.

The beds of ancient lakes were also excellent sites for rapid burial of skeletal remains of freshwater organisms and skeletons of other animals, including those of early humans, Ancient swaps were particularly plentiful with prolific growths of vegetation, which fossilized in abundance. Many animals became trapped in bogs overgrown by vegetation. The environment of the swaps kept bacterial decay to a minimum, which greatly aided in the preservation of plants and animals. The rapidly accumulating sediments in flood plains, deltas, and stream channels buried freshwater organisms, along with other plants and animals that happened to fall into the water.

Only a small traction of all the organisms that have ever lived are preserved as fossils. Normally, the remains of a plant or animal are completely destroyed through predation and decay. Although it seems that fossilization is common for some organisms, for others it is almost impossible. For the most part of, the remains of organisms are recycled in the earth, which is fortunate because otherwise soil and water would soon became depleted of essential nutrients. Also, most of the fossils exposed on Earth’s surface are destroyed by weathering processes. This make for an incomplete fossil record with poor or no representation of certain species. The best fossils are those composed of that form the vast majority of unaltered fossils. Calcite and aragonite also contributed to a substantial number of fossils of certain organisms.

It can be inferred that flood plains, deltas, and stream channels are similar in which of the following ways?

Xem đáp án

Đáp án là B.

The rapidly accumulating sediments in flood plains, deltas, and stream channels buried freshwater organisms, along with other plants and animals that happened to fall into the water.


Câu 72:

Read the following passage and mark the letter A,B,C or D on your answers sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

Generally, in order to be preserved in the fossil record, organisms must possess hard body parts such as shells or bones. Soft, fleshy structures are quickly destroyed by predators or decayed by bacteria. Even hard parts left on the surface for any length of time will be destroyed, therefore, organisms must be buried rapidly to escape destruction by the elements and to be protected against agents of weathering and erosion. Marine organisms thus are better candidates for fossilization than those living on the land because the ocean is typical the site of sedimentation, whereas the land is largely the site of erosion.

The beds of ancient lakes were also excellent sites for rapid burial of skeletal remains of freshwater organisms and skeletons of other animals, including those of early humans, Ancient swaps were particularly plentiful with prolific growths of vegetation, which fossilized in abundance. Many animals became trapped in bogs overgrown by vegetation. The environment of the swaps kept bacterial decay to a minimum, which greatly aided in the preservation of plants and animals. The rapidly accumulating sediments in flood plains, deltas, and stream channels buried freshwater organisms, along with other plants and animals that happened to fall into the water.

Only a small traction of all the organisms that have ever lived are preserved as fossils. Normally, the remains of a plant or animal are completely destroyed through predation and decay. Although it seems that fossilization is common for some organisms, for others it is almost impossible. For the most part of, the remains of organisms are recycled in the earth, which is fortunate because otherwise soil and water would soon became depleted of essential nutrients. Also, most of the fossils exposed on Earth’s surface are destroyed by weathering processes. This make for an incomplete fossil record with poor or no representation of certain species. The best fossils are those composed of that form the vast majority of unaltered fossils. Calcite and aragonite also contributed to a substantial number of fossils of certain organisms.

What is the author’s main point in paragraph 3?

Xem đáp án

Đáp án là C.

Fossils provide a limited sample of ancient organisms. (Hóa thạch cung cấp một mẫu hạn chế của các sinh vật cổ đại)


Câu 73:

Read the following passage and mark the letter A,B,C or D on your answers sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

Generally, in order to be preserved in the fossil record, organisms must possess hard body parts such as shells or bones. Soft, fleshy structures are quickly destroyed by predators or decayed by bacteria. Even hard parts left on the surface for any length of time will be destroyed, therefore, organisms must be buried rapidly to escape destruction by the elements and to be protected against agents of weathering and erosion. Marine organisms thus are better candidates for fossilization than those living on the land because the ocean is typical the site of sedimentation, whereas the land is largely the site of erosion.

The beds of ancient lakes were also excellent sites for rapid burial of skeletal remains of freshwater organisms and skeletons of other animals, including those of early humans, Ancient swaps were particularly plentiful with prolific growths of vegetation, which fossilized in abundance. Many animals became trapped in bogs overgrown by vegetation. The environment of the swaps kept bacterial decay to a minimum, which greatly aided in the preservation of plants and animals. The rapidly accumulating sediments in flood plains, deltas, and stream channels buried freshwater organisms, along with other plants and animals that happened to fall into the water.

Only a small traction of all the organisms that have ever lived are preserved as fossils. Normally, the remains of a plant or animal are completely destroyed through predation and decay. Although it seems that fossilization is common for some organisms, for others it is almost impossible. For the most part of, the remains of organisms are recycled in the earth, which is fortunate because otherwise soil and water would soon became depleted of essential nutrients. Also, most of the fossils exposed on Earth’s surface are destroyed by weathering processes. This make for an incomplete fossil record with poor or no representation of certain species. The best fossils are those composed of that form the vast majority of unaltered fossils. Calcite and aragonite also contributed to a substantial number of fossils of certain organisms.

Why are marine organisms good candidates for fossilization?

Xem đáp án

Đáp án là B.

Ý trong bài: in order to be preserved in the fossil record, organisms must possess hard body parts such as shells or bones. Soft, fleshy structures are quickly destroyed by predators or decayed by bacteria. Even hard parts left on the surface for any length of time will be destroyed, therefore, organisms must be buried rapidly to escape destruction by the elements and to be protected against agents of weathering and erosion. => phải có cấu trúc thịt dày hơn thì mới khó bị phân hủy => “marine organisms” trở thành “good candidates”


Câu 74:

Read the following passage and mark the letter A,B,C or D on your answers sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

Generally, in order to be preserved in the fossil record, organisms must possess hard body parts such as shells or bones. Soft, fleshy structures are quickly destroyed by predators or decayed by bacteria. Even hard parts left on the surface for any length of time will be destroyed, therefore, organisms must be buried rapidly to escape destruction by the elements and to be protected against agents of weathering and erosion. Marine organisms thus are better candidates for fossilization than those living on the land because the ocean is typical the site of sedimentation, whereas the land is largely the site of erosion.

The beds of ancient lakes were also excellent sites for rapid burial of skeletal remains of freshwater organisms and skeletons of other animals, including those of early humans, Ancient swaps were particularly plentiful with prolific growths of vegetation, which fossilized in abundance. Many animals became trapped in bogs overgrown by vegetation. The environment of the swaps kept bacterial decay to a minimum, which greatly aided in the preservation of plants and animals. The rapidly accumulating sediments in flood plains, deltas, and stream channels buried freshwater organisms, along with other plants and animals that happened to fall into the water.

Only a small traction of all the organisms that have ever lived are preserved as fossils. Normally, the remains of a plant or animal are completely destroyed through predation and decay. Although it seems that fossilization is common for some organisms, for others it is almost impossible. For the most part of, the remains of organisms are recycled in the earth, which is fortunate because otherwise soil and water would soon became depleted of essential nutrients. Also, most of the fossils exposed on Earth’s surface are destroyed by weathering processes. This make for an incomplete fossil record with poor or no representation of certain species. The best fossils are those composed of that form the vast majority of unaltered fossils. Calcite and aragonite also contributed to a substantial number of fossils of certain organisms.

According to the passage, an organisms without hard body parts   

Xem đáp án

Đáp án là A.

Ý trong bài: Even hard parts left on the surface for any length of time will be destroyed, therefore, organisms must be buried rapidly to escape destruction by the elements and to be protected against agents of weathering and erosion.


Câu 75:

Read the following passage and mark the letter A,B,C or D on your answers sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

Generally, in order to be preserved in the fossil record, organisms must possess hard body parts such as shells or bones. Soft, fleshy structures are quickly destroyed by predators or decayed by bacteria. Even hard parts left on the surface for any length of time will be destroyed, therefore, organisms must be buried rapidly to escape destruction by the elements and to be protected against agents of weathering and erosion. Marine organisms thus are better candidates for fossilization than those living on the land because the ocean is typical the site of sedimentation, whereas the land is largely the site of erosion.

The beds of ancient lakes were also excellent sites for rapid burial of skeletal remains of freshwater organisms and skeletons of other animals, including those of early humans, Ancient swaps were particularly plentiful with prolific growths of vegetation, which fossilized in abundance. Many animals became trapped in bogs overgrown by vegetation. The environment of the swaps kept bacterial decay to a minimum, which greatly aided in the preservation of plants and animals. The rapidly accumulating sediments in flood plains, deltas, and stream channels buried freshwater organisms, along with other plants and animals that happened to fall into the water.

Only a small traction of all the organisms that have ever lived are preserved as fossils. Normally, the remains of a plant or animal are completely destroyed through predation and decay. Although it seems that fossilization is common for some organisms, for others it is almost impossible. For the most part of, the remains of organisms are recycled in the earth, which is fortunate because otherwise soil and water would soon became depleted of essential nutrients. Also, most of the fossils exposed on Earth’s surface are destroyed by weathering processes. This make for an incomplete fossil record with poor or no representation of certain species. The best fossils are those composed of that form the vast majority of unaltered fossils. Calcite and aragonite also contributed to a substantial number of fossils of certain organisms.

According to the passage, why were the remains of organisms trapped in swamps better preserved for the fossil record than those that were not?

Xem đáp án

Đáp án là A.

Ý trong bài: The environment of the swaps kept bacterial decay to a minimum.


Bắt đầu thi ngay