Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Giáo dục công dân Trắc nghiệm Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân có đáp án

Trắc nghiệm Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân có đáp án

Trắc nghiệm Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân có đáp án

  • 1464 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Quyền cơ bản của công dân là

Xem đáp án

Quyền cơ bản của công dân là những lợi ích cơ bản mà công dân được hưởng, được Nhà nước bảo vệ và đảm bảo theo Hiến pháp và pháp luật.

Chọn đáp án D


Câu 2:

Theo quy định của pháp luật quyền và nghĩa vụ của công dân

Xem đáp án

Theo quy định của pháp luật quyền và nghĩa vụ của công dân không tách rời nhau.

Chọn đáp án A


Câu 3:

Nghĩa vụ cơ bản của công dân là những việc mà Nhà nước

Xem đáp án

Nghĩa vụ cơ bản của công dân là những việc mà Nhà nước bắt buộc công dân phải thực hiện theo qui định của Hiến pháp và pháp luật.

Chọn đáp án A


Câu 4:

Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về

Xem đáp án

Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Chọn đáp án A


Câu 5:

Một trong những biểu hiện của bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

Xem đáp án

Một trong những biểu hiện của bình đẳng về quyền và nghĩa vụ quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.

Chọn đáp án B


Câu 6:

Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm tới

Xem đáp án

Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm tới lợi ích của quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Chọn đáp án D


Câu 7:

Công dân được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ theo qui định của Hiến pháp và pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân

Xem đáp án

Công dân được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ theo qui định của Hiến pháp và pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân không tách rời nhau.

Chọn đáp án B


Câu 8:

Công dân được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ theo do Nhà nước qui định, mọi người có nghĩa vụ tôn trọng

Xem đáp án

Công dân được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ theo do Nhà nước qui định, mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.

Chọn đáp án A


Câu 9:

Người nào dưới đây được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân theo qui định của pháp luật Việt Nam?

Xem đáp án

Người có quốc tịch Việt Nam được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân theo qui định của pháp luật Việt Nam

Chọn đáp án A


Câu 10:

Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về quyền và thực hiện nghĩa vụ công dân?

Xem đáp án

Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân là ý kiến đúng khi nói về quyền và thực hiện nghĩa vụ công dân.

Chọn đáp án A


Câu 11:

Ý kiến nào dưới đây là không đúng khi nói về quyền và thực hiện nghĩa vụ công dân?

Xem đáp án

Ý kiến: Trẻ em dưới 16 tuổi không phải thực hiện nghĩa vụ của công dân là không đúng khi nói về quyền và thực hiện nghĩa vụ công dân.

Chọn đáp án C


Câu 12:

Hành vi nào dưới đây thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân?

Xem đáp án

Hành vi tự giác tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh khu dân cư là thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân.

Chọn đáp án A


Câu 13:

Hành vi nào dưới đây không thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân?

Xem đáp án

Hành vi thành lập công ty nhưng không đóng thuế theo qui định của pháp luật là không thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân.

Chọn đáp án C


Câu 14:

Hành vi nào dưới đây thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân?

Xem đáp án

Hành vi quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ người xung quanh là thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân.

Chọn đáp án D


Câu 15:

Hành vi nào dưới đây thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân?

Xem đáp án

Có rất nhiều hành vi thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân như: Tự giác tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường ở khu dân cư, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi hành hạ trẻ em, chủ động ngăn chặn hành vi vứt rác không đúng nơi qui định,….

Chọn đáp án D


Câu 16:

Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước

Xem đáp án

Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật.

Chọn đáp án D


Câu 17:

Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền chính trị của công dân?

Xem đáp án

Nhóm quyền chính trị: quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước (Điều 27); quyền tham gia quản lí nhà nước (Điều 28); quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí (Điều 25); quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (Điều 27);….

Chọn đáp án D


Câu 18:

Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về

Xem đáp án

Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Chọn đáp án A


Câu 19:

Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền dân sự của công dân?

Xem đáp án

Nhóm quyền dân sự: quyền sống (Điều 19); quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền được pháp luật bảo họ về tính mạng sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của công dân (Điều 20); quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình (Điều 21); quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở (Điều 22);...

Chọn đáp án D


Câu 20:

Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền kinh doanh là thể hiện công dân bình đẳng

Xem đáp án

Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền kinh doanh là thể hiện công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Chọn đáp án B


Câu 21:

Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền kinh tế của công dân?

Xem đáp án

Nhóm quyền kinh tế: quyền tự do kinh doanh (Điều 33); quyền có việc làm (Điều 35), quyền sở hữu thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất (Điều 32),….

Chọn đáp án D


Câu 22:

Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân

Xem đáp án

Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Chọn đáp án D


Câu 23:

Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền văn hóa của công dân?

Xem đáp án

Nhóm quyền văn hóa: quyền học tập (Điều 39), quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật (Điều 40); quyền đảm bảo an sinh xã hội (Điều 34); quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ (Điều 38),…

Chọn đáp án D


Câu 24:

Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong thực hiện

Xem đáp án

Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ.

Chọn đáp án A


Câu 25:

Đâu là nghĩa vụ cơ bản công dân phải thực hiện?

Xem đáp án

Các nghĩa vụ cơ bản công dân phải thực hiện: trung thành với Tổ quốc (Điều 44), thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân (Điều 45); tuân theo Hiến pháp và pháp luật (Điều 46); nộp thuế (Điều 47); bảo vệ môi trường (Điều 43); nghĩa vụ học tập (Điều 39)…

Chọn đáp án D


Câu 27:

X và Y mở cửa hàng kinh doanh sữa trong một thành phố, đều đóng thuế với mức thuế như nhau. Điều này thể hiện công dân bình đẳng

Xem đáp án

X và Y mở cửa hàng kinh doanh sữa trong một thành phố, đều đóng thuế với mức thuế như nhau. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Chọn đáp án C


Câu 28:

Mặc dù nhà rất nghèo nhưng bố mẹ vẫn cố gắng để X được tới trường. Tuy nhiên, X cho rằng: “ Nhà mình nghèo, có cố gắng học cũng không mang lại lợi ích gì.” X đến trường chỉ vì bố mẹ, do vậy kết quả học tập của X rất kém. Em có suy nghĩ gì về việc làm của bạn X?

Xem đáp án

Mặc dù nhà rất nghèo nhưng bố mẹ vẫn cố gắng để X được tới trường. Tuy nhiên, X cho rằng: “ Nhà mình nghèo, có cố gắng học cũng không mang lại lợi ích gì.” X đến trường chỉ vì bố mẹ, do vậy kết quả học tập của X rất kém. Em có suy nghĩ về việc làm của bạn X là: Bạn X chưa thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân vì học tập vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của công dân.Chọn đáp án ACâu 29: Ông T luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời việc kê khai và nộp thuế điện tử theo quy định cho công ty của mình. Việc làm đó của ông T thể hiện sự bình đẳng của công dân về phương diện nào trước pháp luật?

A. quyền lợi.

B. nghĩa lí.

C. nghĩa vụ.

D. pháp lí.

Việc làm đó của ông T thể hiện sự bình đẳng của công dân về phương diện nghĩa vụ. trước pháp luật

Chọn đáp án C


Câu 29:

H và T là bạn học cùng xóm. H là một học sinh rất chăm ngoan, học giỏi. Ngược lại T là con trai duy nhất trong một gia đình giàu có. Do mãi chơi nên T học kém, thường xuyên bị thầy cô nhắc nhở nên không muốn tiếp tục học, T ở nhà rong chơi. Một hôm H hỏi T: “Sao bạn không đi học?”. T trả lời : “Học để làm gì! Tài sản của bố mẹ đủ để tớ sống thoải mái cả đời”. Theo em trong tình huống này, nếu là H em sẽ làm gì để khuyên T?

Xem đáp án

H và T là bạn học cùng xóm. H là một học sinh rất chăm ngoan, học giỏi. Ngược lại T là con trai duy nhất trong một gia đình giàu có. Do mãi chơi nên T học kém, thường xuyên bị thầy cô nhắc nhở nên không muốn tiếp tục học, T ở nhà rong chơi. Một hôm H hỏi T: “Sao bạn không đi học?”. T trả lời : “Học để làm gì! Tài sản của bố mẹ đủ để tớ sống thoải mái cả đời”. Theo em trong tình huống này, nếu là H em sẽ khuyên T phải biết nổ lực cố gắng, không ỷ lại vào bố mẹ…

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi ngay