IMG-LOGO

Câu hỏi:

21/01/2022 1,026

Sóng truyền từ M đến N dọc theo phương truyền sóng với bước sóng bằng 120cm. Khoảng cách d = MN bằng bao nhiêu biết rằng sóng tại N trễ pha hơn sóng tại M góc π/2 rad là bao nhiêu?

A. d = 15cm

B. d = 24cm

C. d = 30cm

Đáp án chính xác

D. d = 20cm

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

 Δφ=2πdλ=π2  d=λ4=30 cm

Câu trả lời này có hữu ích không?

2

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(8πt – 0,04πx) (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm  t = 3s, ở điểm có x = 25cm, phần tử sóng có li độ là

Xem đáp án » 21/01/2022 4,016

Câu 2:

Một sóng hình sin truyền theo chiều dương của trục Ox với phương trình dao động của nguồn sóng (đặt tại O) là uO = 4cos100pt (cm). Ở điểm M (theo hướng Ox) cách O một phần tư bước sóng, phần tử môi trường dao động với phương trình là

Xem đáp án » 21/01/2022 1,153

Câu 3:

Tại hai điểm MN trên phương truyền sóng cách nhau 4 cm có phương trình lần lượt như sau: uM = 2cos(4πt + π6) cm. Hãy xác định sóng truyền như thế nào?

Xem đáp án » 21/01/2022 1,038

Câu 4:

Một sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang có đầu A nối với một bản rung có tần số ƒ = 0,5Hz. Sau 2s dao động truyền đi được 10m, tại điểm M trên dây cách A một đoạn 5m có trạng thái dao động so với A là

Xem đáp án » 21/01/2022 576

Câu 5:

Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với tốc độ v. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là uO = Acoscm. Một điểm M cách O khoảng x = λ3 thì ở thời điểm t = T6 có độ dịch chuyển uM = 2cm. Biên độ sóng A có giá trị là

Xem đáp án » 21/01/2022 565

Câu 6:

Một nguồn sóng có phương trình u = acos(10πt + π2). Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà tại đó dao động của các phần tử môi trường lệch pha nhau góc π/2 là 5m. Tốc độ truyền sóng là

Xem đáp án » 21/01/2022 458

Câu 7:

Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = 8cos2π(t0,1x2) (cm), x tính bằng cm, t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng là

Xem đáp án » 21/01/2022 451

Câu 8:

Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc α = (k + 0,5)π với k là số nguyên. Tính tần số sóng, biết tần số ƒ có giá trị Trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz

Xem đáp án » 21/01/2022 395

Câu 9:

Trên một phương truyền sóng có hai điểm M và N cách nhau 80cm. Sóng truyền theo chiều từ M đến N với bước sóng là 1,6m. Coi biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Biết phương trình sóng tại N là uN = 0,08cosπ2(t - 4) (mthì phương trình sóng tại 0 là

Xem đáp án » 21/01/2022 357

Câu 10:

Sóng truyền trong một môi trưng đàn hi với tc độ 360m/s. Ban đu tần số sóng là 180Hz. Để có bưc sóng là 0,5m t cần tăng hay gim tần số sóng một lượng như nào ?

Xem đáp án » 21/01/2022 335

Câu 11:

Ở một mặt nước (đủ rộng), tại điểm O có một nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u= 4cos20πt (u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 m/s, coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phương trình dao động của phần tử nước tại điểm M (ở mặt nước), cách O một khoảng 50 cm là

Xem đáp án » 21/01/2022 322

Câu 12:

Sóng truyền từ M đến N dọc theo phương truyền sóng với bước sóng bằng 120 cm. Khoảng cách d = MN bằng bao nhiêu biết rằng sóng tại N trễ pha hơn sóng tại M góc π3 rad là bao nhiêu?

Xem đáp án » 21/01/2022 287

Câu 13:

Cho một sóng có phương trình sóng là u = 5cos(t0,1x2)(mm). Trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Vị trí của phần tử sóng M cách gốc toạ độ 3m ở thời điểm t = 2s là

Xem đáp án » 21/01/2022 258

Câu 14:

Một cần rung dao động với tần số 20Hz tạo ra trên mặt nước những gợn lồi và gợn lõm là những vòng tròn đồng tâm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Ở cùng thời điểm, hai gợn lồi liên tiếp (tính từ cần rung) có đường kính chênh lệch nhau

Xem đáp án » 21/01/2022 254

Câu 15:

Sóng cơ có tần số 80Hz lan truyền trong một môi trường với vận tốc 4m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31cm và 33,5cm, lệch pha nhau góc

Xem đáp án » 21/01/2022 253

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »