Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO

Câu hỏi:

13/12/2021 1,032

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan.

Đáp án chính xác

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH nóng chảy.

D. HBr hoà tan trong nước.

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án A.

Do KCl rắn, khan tồn tại dưới dạng mạng tinh thể ion, rất bền vững. Không phân li ra được ion dương và ion âm (di chuyển tự do) nên không có khả năng dẫn điện.

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết phương trình điện li của những chất sau:

a. Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0.10 M; HNO3 0,020 M; KOH 0,010 M. Tính nồng độ mol của từng ion trong dung dịch.

b. Các chất điện li yếu HClO; HNO2.

Xem đáp án » 13/12/2021 595

Câu 2:

Chọn câu trả lới đúng trong các câu sau đây:

Dung dịch chất điện li dẫn được điện là do:

Xem đáp án » 13/12/2021 162

Câu 3:

Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện được là do nguyên nhân gì?

Xem đáp án » 13/12/2021 81

Câu 4:

Sự điện li, chất điện li là gì? Những loại chất nào là chất điện li? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu? Lấy thí dụ và viết phương trình điện li của chúng?

Xem đáp án » 13/12/2021 69

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »