Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

28/12/2021 541

Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi

A. Gắn nhiễm sắc thể

B. Hình thành màng nhân và nhân con cho các tế bào con

C. Tâm động của nhiễm sắc thể bám và trượt về các cực của tế bào

Đáp án chính xác

D. Xảy ra quá trình tự nhân đôi của nhiễm sắc thể

 Xem lời giải  Xem lý thuyết

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi tâm động của nhiễm sắc thể bám và trượt về các cực của tế bào

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì

Xem đáp án » 28/12/2021 1,713

Câu 2:

NST có hình dạng và kích thước đặc trưng tại

Xem đáp án » 28/12/2021 1,533

Câu 3:

Sau khi nhân đôi mỗi NST gồm

Xem đáp án » 28/12/2021 1,211

Câu 4:

NST thường tồn tại thành từng chiếc trong tế bào nào ?

Xem đáp án » 28/12/2021 1,208

Câu 5:

NST là cấu trúc có ở

Xem đáp án » 28/12/2021 1,139

Câu 6:

Loại tế bào nào có bộ nhiễm sắc thể đơn bội 

Xem đáp án » 28/12/2021 1,025

Câu 7:

Nhiễm sắc tử chị em có

Xem đáp án » 28/12/2021 827

Câu 8:

Trong quá trình phân bào, NST được quan sát rõ nhất dưới kính hiển vi ở kỳ nào, vì sao ?

Xem đáp án » 28/12/2021 714

Câu 9:

Bộ NST đơn bội chỉ chứa
 

Xem đáp án » 28/12/2021 640

Câu 10:

Thế nào là cặp NST tương đồng ?

Xem đáp án » 28/12/2021 623

Câu 11:

Ở kì nào của quá trình phân bào, nhiễm sắc thể (NST) có hình dạng và kích thước đặc trưng?

Xem đáp án » 28/12/2021 606

Câu 12:

Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là

Xem đáp án » 28/12/2021 604

Câu 13:

Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là:

Xem đáp án » 28/12/2021 546

Câu 14:

Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có dạng

Xem đáp án » 28/12/2021 476

Câu 15:

NST thường tồn tại thành từng cặp tương đồng trong

 

Xem đáp án » 28/12/2021 463

LÝ THUYẾT

I. TÍNH ĐẶC TRƯNG CỦA BỘ NHIỄM SẮC THỂ (NST)

- Nhiễm sắc thể (NST) là vật thể tồn tại trong nhân tế bào, bắt màu thuốc nhuộm kiềm tính, do vật chất di truyền tập trung lại thành những sợi ngắn và có số lượng, hình dạng kích thước đặc trưng cho mỗi loài.

- Trong tế bào sinh dưỡng (tế bào xoma), NST tồn tại thành từng cặp tương đồng giống nhau về hình thái và kích thước, 1 có nguồn gốc từ bố, 1 có nguồn gốc từ mẹ → các gen trên cặp NST cũng tồn tại thành từng cặp.

Lý thuyết Sinh học 9 Bài 8: Nhiễm sắc thể hay, chi tiết

- Bộ NST trong tế bào chứa các cặp NST tương đồng gọi là bộ NST lưỡng bội (2n), bộ NST trong giao tử chỉ chứa một NST của mỗi cặp tương đồng được gọi là bộ NST đơn bội (n).

Lý thuyết Sinh học 9 Bài 8: Nhiễm sắc thể hay, chi tiết

- Ở các loài đơn tính có sự khác nhau về một cặp NST giới tính giữa hai giới đực cái.

- Đa số các loài có kí hiệu cặp NST giới tính ở giới cái là XX, giới đực là XY.

- Một số trường hợp khác: châu chấu: giới cái XX, giới đực OX; chim, tằm: cái XY, đực XX.

- Mỗi loài có bộ NST đặc trưng về số lượng và hình dạng.

II. CẤU TRÚC CỦA NST

- Hình dạng và cấu trúc siêu hiển vi của NST được mô tả khi nó có dạng đặc trưng ở kì giữa của quá trình phân chia tế bào. Vì ở kì giữa NST co ngắn cực đại và có chiều dài từ 0,5 - 50 μm, đường kính 0,2 – 2 μm giúp ta có thể quan sát NST một cách rõ nhất.

Lý thuyết Sinh học 9 Bài 8: Nhiễm sắc thể hay, chi tiết

- Cấu trúc NST: ở kì giữa NST tồn tại thành từng cặp, mỗi NST kép gồm 2 nhiễm sắc tử chị em (cromatit) gắn với nhau ở tâm động, chia nó thành 2 cánh.

Lý thuyết Sinh học 9 Bài 8: Nhiễm sắc thể hay, chi tiết

+ Tâm động có vai trò: là vị trí liên kết của thoi vô sắc với NST, đảm bảo NST di chuyển về các cực của tế bào trong quá trình phân bào.

+ Mỗi cromatit gồm: 1 phân tử ADN và prôtêin histon.

+ Vùng đầu mút có tác dụng bảo vệ NST và giúp các NST không dính vào nhau.

III. CHỨC NĂNG CỦA NHIỄM SẮC THỂ

- NST là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN có vai trò quan trọng đối với sự di truyền:

+ Việc tập hợp ADN thành NST có vai trò lưu giữ, bảo quản thông tin di truyền trong tế bào.

+ Sự tự sao của ADN đưa đến sự nhân đôi của NST, nhờ đó các gen qui định tính trạng được di truyền qua các thế hệ.