Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO

Câu hỏi:

03/01/2022 3,473

Dãy chất nào sau đây là các chất điện li mạnh?

A. NaCl, CuSO4, Fe(OH)3, HBr

B. KNO3, H2SO4, CH3COOH, NaOH.

C. CuSO4HNO3NaOHMgCl2


Đáp án chính xác

D. KNO3NaOHC2H5OHHCl.

 Xem lời giải  Xem lý thuyết

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

A loại Fe(OH)(bazơ yếu) và HBr (axit yếu)

B loại Loại CH3COOH (axit yếu)

D loại C2H5OH (không phải chất điện ly)

Đáp án cần chọn là: C

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 03/01/2022 1,976

Câu 2:

Các dung dịch sau có cùng nồng độ mol, dung dịch nào dẫn điện tốt nhất?

Xem đáp án » 03/01/2022 1,913

Câu 3:

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Xem đáp án » 03/01/2022 1,118

Câu 4:

Kết luận nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 03/01/2022 891

Câu 5:

Chọn dãy các chất điện ly mạnh trong số các chất sau:

a. NaCl.    b. Ba(OH)2.     c. HNO3.    

d. HClO.   e. Cu(OH)2.   f. MgSO4.

Xem đáp án » 03/01/2022 752

Câu 6:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 03/01/2022 738

Câu 7:

Chất nào sau đây khi tan trong nước tạo thành dung dịch có khả năng dẫn được điện?

Xem đáp án » 03/01/2022 684

Câu 8:

Cân bằng sau tồn tại trong dung dịch: CH3COOH  ⇆  H+ + CH3COO. Độ điện li α của CH3COOH sẽ biến đổi  khi ta pha loãng dung dịch là:

Xem đáp án » 03/01/2022 481

Câu 9:

Sự điện li là quá trình

Xem đáp án » 03/01/2022 387

Câu 10:

Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

Xem đáp án » 03/01/2022 344

Câu 11:

Trong các yếu tố sau

(1) Nhiệt độ

(2) Áp suất 

(3) Xúc tác

(4) Nồng độ chất tan

(5) Diện tích tiếp xúc

(6) Bản chất chất điện li

Yếu tố nào ảnh hưởng đến độ điện li ?

Xem đáp án » 03/01/2022 317

Câu 12:

Chất nào sau đây là chất không điện li ?

Xem đáp án » 03/01/2022 288

Câu 13:

Trong dung dịch CH3COOH có cân bằng sau:

CH3COOH ⇌CH3COO- + H+     

 Độ điện li sẽ biến đổi như thế nào khi nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào dung dịch CH3COOH?

Xem đáp án » 03/01/2022 243

Câu 14:

Chất nào sau đây khi tan trong nước không phân li ra ion?

Xem đáp án » 03/01/2022 181

Câu 15:

Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào dung dịch CH3COOH 1M thì độ điện li a của CH3COOH sẽ biến đổi như thế nào?

Xem đáp án » 03/01/2022 166

LÝ THUYẾT

I. Hiện tượng điện li

1. Thí nghiệm

Bài 1: Sự điện li (ảnh 1)

Hình 1: Bộ dụng cụ chứng minh tính dẫn điện của dung dịch

- Khi nối các đầu dây dẫn điện với cùng một nguồn điện, ta chỉ thấy bóng đèn ở cốc đựng dung dịch NaCl bật sáng.

⇒ Dung dịch NaCl dẫn điện, còn nước cất và dung dịch saccarozơ không dẫn điện.

- Nếu làm các thí nghiệm tương tự, người ta thấy: 

+ NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; các dung dịch ancol etylic (C2H5OH), glixerol (C3H5(OH)3) không dẫn điện.

+ Các dung dịch axit, bazơ và muối đều dẫn điện.

2. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối trong nước

Nguyên nhân: Các dung dịch axit, bazơ và muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion.

3. Các khái niệm cần nắm vững

- Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước ra ion.

- Chất điện li là những chất khi tan trong nước phân li ra ion.

⇒ Axit, bazơ và muối là những chất điện li.

- Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li.

Ví dụ:

-   Muối phân li thành cation kim loại (hoặc cation amoni) và anion gốc axit:

NaClNa++Cl

NH4Cl → NH4+ + Cl-

-  Axit phân li thành cation H+ và anion gốc axit:

HClH++Cl

-   Bazơ phân li thành cation kim loại và anion hiđroxit:

KOHK++OH

Chú ý: Nhiều chất khi nóng chảy cũng phân li ra ion, nên ở trạng thái nóng chảy các chất này dẫn điện được.

II. Phân loại các chất điện li

Dựa vào mức độ phân li ra ion, chất điện li được chia thành hai loại:

1. Chất điện li mạnh

- Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion.

- Những chất điện li mạnh là:

+ Các axit mạnh như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, ...;

+ Các bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2 ,...

+ Hầu hết các muối.

- Phương trình điện li, người ta dùng một mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li.

Ví dụ: 

Na2SO42Na++SO42

Ba(OH)2Ba2++ 2OH

2. Chất điện li yếu

- Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

- Những chất điện li yếu là:

+ Các axit yếu như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, ... ;

+ Các bazơ yếu như Bi(OH)3, Mg(OH)2, ...

+ Một số muối: HgCl2; Hg(CN)2; …

+ Nước (H2O).

- Trong phương trình điện li của chất điện li yếu, người ta dùng hai mũi tên ngược chiều nhau.

-  Sự phân li của chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch, khi nào tốc độ phân li và tốc độ kết hợp các ion tạo thành phân tử bằng nhau cân bằng của quá trình điện li được thiết lập.

Ví dụ:

CH3COOH CH3COO+H+

Lưu ý: Cân bằng điện li là cân bằng động và tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê.

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »