Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO

25 đề thi thử Tiếng Anh chuẩn cấu trúc bộ giáo dục có lời giải chi tiết(p1)

  • 3367 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

He tries to ________ himself with everyone by paying them compliments.

Xem đáp án

Đáp án C

Cấu trúc: to ingratiate oneself with everyone = làm cho mọi người mến mình

Dịch câu: Anh ấy cố gắng làm cho mọi người mến mình bằng cách khen ngợi họ.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

As he made no ________ to our quarrel, I assumed he had forgiven me.

Xem đáp án

Đáp án C

Cấu trúc: to make no reference to something = không nhắc đến chuyện gì đó

Dịch câu: Bởi vì anh ấy không nhắc gì đến chuyện tranh cãi của chúng tôi, tôi cho rằng anh ấy đã tha thứ cho tôi.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

It was found that he lacked the ________ to pursue a difficult task to the very end

Xem đáp án

Đáp án B

Persuasion (n): sựu thuyết phục

Commitment (n): sự cam kết, sự tận tâm

Engagement (n): sự hứa hẹn

Obligation (n): sự bắt buộc

à chọn “commitment” để phù hợp ngữ cảnh

Dịch câu: Mọi người nhận thấy rằng anh ấy thiếu sự tận tâm để theo đuổi một nhiệm vụ khó khăn cho đến tận cuối cùng.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The newspaper did not mention the ________ of the damage caused by the fire.

Xem đáp án

Đáp án B

Cấu trúc: amount of + N không đếm được = tổng số, số lượng

Các từ khác:

Extent (n): quy mô, phạm vi

Range (n): phạm vi, dãy

Quality (n): chất lượng

Dịch câu: Tờ báo đã không đề cập đến tổng số thiệt hại bị gây ra bởi trận hỏa hoạn.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Frankly, I'd rather you ________ anything about it for the time being.

Xem đáp án

Đáp án C

 Cấu trúc: S1 + would rather + S2 + V(past) = muốn ai làm gì

Dịch câu: Một cách thẳng thắn, tôi muốn bạn không làm bất cứ thứ gì về điều đó tạm thời.


Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

 Since they aren't answering their telephone, they ________

Xem đáp án

Đáp án A

Ta dùng cấu trúc “must have + PII” để diễn tả một suy đoán logic dựa trên những hiện tượng có thật ở quá khứ.

Dịch câu: Bởi vì họ không trả lời điện thoại, họ chắc hẳn đã dời đi rồi.


Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

He can not ________ ignorance as his excuse; he should have known what was happening in his own department.

Xem đáp án

Đáp án B

Cấu trúc: to plead ignorance = lấy cớ là không biết

Dịch câu: Anh ấy không thể lấy cớ là không biết như là một lời biện hộ được; Anh ấy lẽ ra phải nên biết điều gì đang xảy ra ở căn hộ riêng của anh ấy.


Câu 8:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I was angry when you saw me because I ________ with my sister.

Xem đáp án

Đáp án B

Ta dùng thì QKHTTD để diễn tả một sự việc xảy ra và kéo dài liên tục trước một hành động khác trong quá khứ

Dịch câu: Tôi đang tức giận khi bạn nhìn thấy tôi bởi vì tôi vừa cãi nhau với chị gái của tôi.


Câu 9:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Luckily, I ________ a new pair of sunglasses as I found mine at the bottom of a bag

Xem đáp án

Đáp án C

Cấu trúc: (not) need + to V = (không) cần làm gì

Dịch câu: Thật là may mắn, tôi đã không cần mua một chiếc kính dâm mới bởi vì tôi tìm thấy kính của tôi ở trong lòng cái túi.


Câu 10:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The book would have been perfect ________ the ending.

Xem đáp án

Đáp án A

Cấu trúc đảo ngữ câu ĐK loại III: Had it not been for something = if it hadn’t been for something = nếu không có cái gì Dịch câu: Quyển sách sẽ hoàn hảo nếu không có phần kết thúc đó.


Câu 11:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I'm ________ my brother is

Xem đáp án

Đáp án D

Cấu trúc: to be nowhere near as + adj + as … = not really as + adj + as… = thật sự không…như…

Dịch câu: Tôi thật sự không có nhiều tham vọng như anh trai tôi.


Câu 12:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

________ I'd like to help you out, I'm afraid I just haven't got any spare money at the moment.

Xem đáp án

Đáp án C

Trong mệnh đề nhượng bộ, nếu không có adj và adv, ta có thể viết: Much as + SVO, main clause.

Các cấu trúc mệnh đề nhượng bộ: Although/even though + clause,…= Despite/In spite of + N = mặc dù… nhưng…

Dịch câu: Mặc dù tôi muốn giúp đỡ bạn, nhưng tôi e rằng tôi không còn chút tiền tiết kiệm nào lúc này.


Câu 13:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Hardly ________ of the paintings at the gallery were for sale

Xem đáp án

Đáp án D

Hardly any = dường như không có

Dịch câu: Dường như không có bức tranh nào ở phòng trưng bày được để bán.


Câu 14:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Mr. Nixon refused to answer the questions on the ________ that the matter was confidential.

Xem đáp án

Đáp án C

On the grounds that = because = bởi vì

Dịch câu: Ông Nixon đã từ chối trả lời các câu hỏi bởi vì vấn đề là bí mật.


Câu 15:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

William is an authority ________ medieval tapestries

Xem đáp án

Đáp án A

Tobe an authority on = là chuyên gia về (một môn nào đó)

Dịch câu: William là một chuyên gia về thảm trang trí thời trung cổ.


Câu 16:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

They attempted to ________ the painting to its original condition.

Xem đáp án

Đáp án A

Restore (v): sửa chữa, phục hồi lại như cũ

Renovate (v): đổi mới, cải tiến

Repair (v): sửa chữa (máy móc), tu sửa (nhà cửa)

Refurbish (v): tân trang lại, nâng cấp

à dùng “restore” để phù hợp với ngữ nghĩa.

Dịch câu: Họ đã nỗ lực để phục hồi lại bức tranh về trạng thái ban đầu của nó


Câu 17:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Jane's very modest, always ________ her success.

Xem đáp án

Đáp án A

Play down: hạ thấp, làm thấp

Keep down: làm chậm lại

Turn around: cải thiện nhanh

Push back: kéo lại

à chọn “play down” để phù hợp nghĩa của câu

Dịch câu: Jane rất khiêm tốn, luôn luôn hạ thấp thành công của mình.


Câu 18:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I feel ________ to inform the committee that a number of members are very unhappy with the decision.

Xem đáp án

Đáp án B

Cấu trúc: to feel it + N = cảm thấy đó là gì

Dịch câu: Tôi cảm thấy đó là nhiệm vụ của tôi để thông báo cho ủy ban rằng nhiều thành viên không hài lòng với cái quyết định.


Câu 19:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I'm sure when you've stopped looking for your keys, they'll ________up somewhere.

Xem đáp án

Đáp án C

Turn up = xuất hiện

Dịch câu: Tôi chắc chắn rằng khi bạn ngừng tìm những chiếc chìa khóa của bạn, chúng sẽ xuất hiện ở đâu đó.


Câu 20:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

It's very easy to ________ over when the snow is hard

Xem đáp án

Đáp án D

Slide (v): trượt, đi qua, lướt qua

Skid (v): chèn, trượt (bánh xe)

Skate (v): trượt băng

Slip (v): trượt, tuột, trượt chân

à dùng động từ “slip” để phù hợp với ngữ cảnh

Dịch câu: Rất dễ dàng để trượt chân khi mà tuyết cứng.


Câu 21:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

All things ________, he is the best president we are likely to get.

Xem đáp án

Đáp án A

All things considered = mọi thứ đã rõ ràng, như một lẽ đương nhiên

Dịch câu: Mọi thứ đã rõ ràng, ông ấy là vị tổng thống tốt nhất mà chúng ta sẽ có.


Câu 22:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Check the bottles carefully to make sure they have not been ________

Xem đáp án

Đáp án D

Break into: đột nhập

Take out: nhận được, xóa sạch

Touch up: tô, sửa qua

Tamper with: xáo trộn

à Chọn “tampered with” phù hợp với nghĩa của câu nhất

Dịch câu: Hãy kiểm tra những cái chai cẩn thận để đảm bảo rằng chúng không bị xáo trộn.


Câu 23:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Harry:" ________"

Kate: "Yes. I'd like to buy a computer."

Xem đáp án

Đáp án B

Dựa vào câu trả lời của Kate, ta có thể biết Harry là một nhân viên bán hàng. Vì thế cần dùng một câu đề nghị giúp đỡ “Can I help you?”

Dịch câu:

Harry: “Chào buổi sáng. Tôi có thể giúp gì cho bạn?”

Kate: “Vâng. Tôi muốn mua một chiếc máy tính để bàn.”


Câu 24:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Peter: “I’ve been awarded a scholarship to study in America.”

Kate: “Uh, really? ________!”

Xem đáp án

Đáp án B

Lời của Peter là thông báo một tin vui, vì vậy đáp lại Kate phải dùng “Congratulations!” để chúc mừng

Dịch câu:

Peter: “Tớ vừa được trao một học bổng để học ở Mỹ.”

Kate: “Ồ, thật sao? Chúc mừng cậu nhé!”


Câu 25:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Tom:" Would you take this along to the office for me?"

Jerry:" ________"

Xem đáp án

Đáp án B

Chấp nhận một yêu cầu giúp đỡ của người khác một cách lịch sự à chọn “Yes, with pleasure”

Dịch câu:

Tom: “Bạn có thể mang theo cái này đến văn phòng hộ tôi được không?”

Jerry: “Vâng, rất sẵn lòng.”


Câu 26:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Do you think Ms. Brown will ________ for Parliament in the next election?

Xem đáp án

Đáp án A

Run (v): chạy, ứng cử

Walk (v): đi bộ

Sit (v): ngồi

Stand (v): đứng

à chọn “run” để phù hợp nghĩa của câu

Dịch câu: Bạn có nghĩ bà Brown sẽ ứng cử vào nghị viên trong cuộc bầu cử tiếp theo không?


Câu 27:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Nearly all of the reporters ________ the press conference had questions ________

Xem đáp án

Đáp án C

Chỗ trống thứ nhất chính là dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ bằng V-ing (hiện tại phân từ) vì mang nghĩa chủ động à chọn C

Dịch câu: Gần như tất cả các phóng viên nhà báo người mà tham dự cuộc họp báo đều có những câu hỏi để hỏi.


Câu 28:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The general public ________ a large number of computers now, because prices are beginning to decrease.

Xem đáp án

Đáp án C

Ta dùng cấu trúc “must have + PII” để diễn tả một suy đoán logic dựa trên những điều có thật ở quá khứ.

Dịch câu: Quần chúng nói chung chắc hẳn đã mua một số lượng lớn máy tính để bàn hiện nay, bởi vì giá đang bắt đầu giảm


Câu 29:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I'm worried about ________ on so much work.

Xem đáp án

Đáp án D

Chỗ trống cần một danh từ, chỉ có đáp án D là danh từ

Dịch câu: Tôi lo lắng về việc đảm nhận quá nhiều việc của cô ấy.


Câu 30:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Hieroglyphics ________on the walls of caves provide scientists with important details on prehistoric man.

Xem đáp án

Đáp án A

Chỗ trống là dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ. Do mang nghĩa bị động nên ta dùng PII (quá khứ phân từ)

Dịch câu: Chữ viết tượng hình mà được vẽ trên các bức tường của những hang động cung cấp cho các nhà khoa học các chi tiết quan trọng về con người thời tiền sử.


Câu 31:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

 If you ________ Peter, could you tell him to ring me up?

Xem đáp án

Đáp án C

Come into: thừa kế

Come over: vượt (biển)

Come across: tình cờ gặp

Come back: trở về

à Chọn “come across” để phù hợp với ngữ cảnh

Dịch câu: Nếu bạn tình cờ gặp Peter, bạn có thể bảo anh ấy gọi cho tôi được không?


Câu 32:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Where did you buy that ________ handbag?

Xem đáp án

Đáp án C

Vị trí của các loại adj trong câu: Opinion – Size – Shape – Age – Color – Origin – Material – Purpose

Dịch câu: Bạn đã mua cái túi xách tay bằng da màu tím ngộ nghĩnh đó ở đâu vậy?


Câu 33:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

To buy this type of product, you must pay half of the money ________, and pay the rest on the day of delivery.

Xem đáp án

Đáp án A

In advance: trước

Dịch câu: Để mua loại sản phẩm này, bạn phải trả một nửa số tiền trước, và trả phần còn lại vào ngày giao hàng.


Câu 34:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The boy was sent to the police because of several ________ that he had taken part in.

Xem đáp án

Đáp án D

Set-to (N số nhiều: set-tos): cuộc ẩu đả, cuộc đánh nhau

Dịch câu: Cậu bé bị đưa đến cảnh sát bởi vì nhiều cuộc ẩu đả mà cậu ta đã tham gia.


Câu 35:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

________, the results couldn’t be better.

Xem đáp án

Đáp án B

Cấu trúc: No matter how + adj/adv + S + V, main clause = However + adj/adv + S + V, main clause

Dịch câu: Mặc dù anh ấy đã cố gắng chăm chỉ, nhưng kết quả vẫn không thể tốt hơn.


Câu 36:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Adam: "It was very kind of you to help me out, Anna?"

Anna: “________”

Xem đáp án

Đáp án C

I'm glad you like it: Tôi mừng là bạn thích nó.

Thanks a million:  Cảm ơn nhiều lắm.

That was the least I could  do: Đó là điều tối thiểu mà tôi có thể làm.

You can say that again:  Bạn có thể nói lại điều đó.

à Dựa vào ngữ cảnh chọn đáp án C.

Dich:  Adam:  Bạn rất tốt khi đã giúp tôi, Anna

Anna: Đó là điều tối thiểu mà tôi có thể làm


Câu 37:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined sound that is pronounced differently from the rest or the word that differs from the rest in the position of the main stress:

Xem đáp án

Đáp án D

Từ “expansion” có âm “s” phát âm là /ʃ/

Các từ còn lại có âm “s” phát âm là /ʤ


Câu 38:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined sound that is pronounced differently from the rest or the word that differs from the rest in the position of the main stress:

Xem đáp án

Đáp án B

Từ “conspicuous” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

Các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất


Câu 39:

Read the following passage  and  mark  the letter  A, B, C or D on your  answer  sheet to indicate  the correct  answer  to each of the following questions  from 39 to 40.

Animation traditionally is done by hand-drawing or painting successive frames of an object, each slightly different than the preceding frame. In computer animation, although the computer may be the one to draw the different frames, in most cases the artist will draw the beginning and ending frames and the computer will produce the drawings between the first and the last drawing. This is generally referred to as computer-assisted animation, because the computer is more of a helper than an originator.

In full computer animation, complex mathematical formulas are used to produce the final sequence of pictures. These formulas operate on extensive databases of numbers that define the objects in the pictures as they exist in mathematical space. The database consists of endpoints, and color and intensity information. Highly trained professionals are needed to produce such effects because animation that obtains high degrees of realism involves computer techniques for three-dimensional transformation, shading, and curvatures.

High-tech computer animation for film involves very expensive computer systems along with special color terminals or frame buffers. The frame buffer is nothing more than a giant image memory for viewing a single frame. It temporarily holds the image for display on the screen.

A camera can be used to film directly from the computer's display screen, but for the highest quality images possible, expensive film recorders are used. The computer computes the positions and colors for the figures in the picture, and sends this information to the recorder, which captures it on film. Sometimes, however, the images are stored on a large magnetic disk before being sent to the recorder. Once this process is completed, it is repeated for the next frame. When the entire sequence has been recorded on the film, the film must be developed before the animation can be viewed. If the entire sequence does not seem right, the motions must be corrected, recomputed, redisplayed, and rerecorded. This approach can be very expensive and time consuming. Often, computer-animation companies first do motion tests with simple computer-generated line drawings before selling their computers to the task of calculating the high-resolution, realistic-looking images.

What aspect of computer animation does the passage mainly discuss?

Xem đáp án

Đáp án A

Đề: Khía cạnh nào của hoạt hình máy tính được thảo luận trong đoạn này?

Qui trình sản xuất (Dựa vào dòng đầu mỗi đoạn và câu đầu của bài: Animation traditionally  is done by hand-drawing or painting successive frame of an object, each slightly different than the proceeding frame ... )


Câu 40:

Read the following passage  and  mark  the letter  A, B, C or D on your  answer  sheet to indicate  the correct  answer  to each of the following questions  from 39 to 40.

Animation traditionally is done by hand-drawing or painting successive frames of an object, each slightly different than the preceding frame. In computer animation, although the computer may be the one to draw the different frames, in most cases the artist will draw the beginning and ending frames and the computer will produce the drawings between the first and the last drawing. This is generally referred to as computer-assisted animation, because the computer is more of a helper than an originator.

In full computer animation, complex mathematical formulas are used to produce the final sequence of pictures. These formulas operate on extensive databases of numbers that define the objects in the pictures as they exist in mathematical space. The database consists of endpoints, and color and intensity information. Highly trained professionals are needed to produce such effects because animation that obtains high degrees of realism involves computer techniques for three-dimensional transformation, shading, and curvatures.

High-tech computer animation for film involves very expensive computer systems along with special color terminals or frame buffers. The frame buffer is nothing more than a giant image memory for viewing a single frame. It temporarily holds the image for display on the screen.

A camera can be used to film directly from the computer's display screen, but for the highest quality images possible, expensive film recorders are used. The computer computes the positions and colors for the figures in the picture, and sends this information to the recorder, which captures it on film. Sometimes, however, the images are stored on a large magnetic disk before being sent to the recorder. Once this process is completed, it is repeated for the next frame. When the entire sequence has been recorded on the film, the film must be developed before the animation can be viewed. If the entire sequence does not seem right, the motions must be corrected, recomputed, redisplayed, and rerecorded. This approach can be very expensive and time consuming. Often, computer-animation companies first do motion tests with simple computer-generated line drawings before selling their computers to the task of calculating the high-resolution, realistic-looking images.

According to the passage, in computer-assisted animation the role of the computer is to draw the ________.

Xem đáp án

Đáp án B

Dựa vào câu: In computer animation, although the computer may be the one to draw the different frames, in most cases the artist will draw the beginning and ending frames and the computer will produce the drawings between the first and the last drawing (Trong hoạt hình máy tính, mặc dù máy tính có thể vẽ các khung hình  khác nhau, trong nhiều trường hợp nghệ sĩ sẽ vẽ khung bắt đầu và kết thúc và máy tính sẽ tạo ra các bản vẽ ở giữa bản đầu tiên và cuối cùng.)


Câu 41:

Read the following passage  and  mark  the letter  A, B, C or D on your  answer  sheet to indicate  the correct  answer  to each of the following questions  from 39 to 40.

Animation traditionally is done by hand-drawing or painting successive frames of an object, each slightly different than the preceding frame. In computer animation, although the computer may be the one to draw the different frames, in most cases the artist will draw the beginning and ending frames and the computer will produce the drawings between the first and the last drawing. This is generally referred to as computer-assisted animation, because the computer is more of a helper than an originator.

In full computer animation, complex mathematical formulas are used to produce the final sequence of pictures. These formulas operate on extensive databases of numbers that define the objects in the pictures as they exist in mathematical space. The database consists of endpoints, and color and intensity information. Highly trained professionals are needed to produce such effects because animation that obtains high degrees of realism involves computer techniques for three-dimensional transformation, shading, and curvatures.

High-tech computer animation for film involves very expensive computer systems along with special color terminals or frame buffers. The frame buffer is nothing more than a giant image memory for viewing a single frame. It temporarily holds the image for display on the screen.

A camera can be used to film directly from the computer's display screen, but for the highest quality images possible, expensive film recorders are used. The computer computes the positions and colors for the figures in the picture, and sends this information to the recorder, which captures it on film. Sometimes, however, the images are stored on a large magnetic disk before being sent to the recorder. Once this process is completed, it is repeated for the next frame. When the entire sequence has been recorded on the film, the film must be developed before the animation can be viewed. If the entire sequence does not seem right, the motions must be corrected, recomputed, redisplayed, and rerecorded. This approach can be very expensive and time consuming. Often, computer-animation companies first do motion tests with simple computer-generated line drawings before selling their computers to the task of calculating the high-resolution, realistic-looking images.

The word "they" in the second paragraph refers to ________

Xem đáp án

Đáp án B

Đề: Từ  "they" ở đoạn thứ hai là chỉ cái gì?

Dựa vào: "These formulas operate on extensive databases of numbers that defines the objects in the pictures as they exist in mathematical space" (Những công thức này vận hành trên một cơ sở dữ liệu lớn các con số xác định vật trong bức ảnh khi chúng tồn tại trong không gian toán học)

à "They" ở đây chính là vật có thể tồn tại được dưới dạng toán học hoặc không.


Câu 42:

Read the following passage  and  mark  the letter  A, B, C or D on your  answer  sheet to indicate  the correct  answer  to each of the following questions  from 39 to 40.

Animation traditionally is done by hand-drawing or painting successive frames of an object, each slightly different than the preceding frame. In computer animation, although the computer may be the one to draw the different frames, in most cases the artist will draw the beginning and ending frames and the computer will produce the drawings between the first and the last drawing. This is generally referred to as computer-assisted animation, because the computer is more of a helper than an originator.

In full computer animation, complex mathematical formulas are used to produce the final sequence of pictures. These formulas operate on extensive databases of numbers that define the objects in the pictures as they exist in mathematical space. The database consists of endpoints, and color and intensity information. Highly trained professionals are needed to produce such effects because animation that obtains high degrees of realism involves computer techniques for three-dimensional transformation, shading, and curvatures.

High-tech computer animation for film involves very expensive computer systems along with special color terminals or frame buffers. The frame buffer is nothing more than a giant image memory for viewing a single frame. It temporarily holds the image for display on the screen.

A camera can be used to film directly from the computer's display screen, but for the highest quality images possible, expensive film recorders are used. The computer computes the positions and colors for the figures in the picture, and sends this information to the recorder, which captures it on film. Sometimes, however, the images are stored on a large magnetic disk before being sent to the recorder. Once this process is completed, it is repeated for the next frame. When the entire sequence has been recorded on the film, the film must be developed before the animation can be viewed. If the entire sequence does not seem right, the motions must be corrected, recomputed, redisplayed, and rerecorded. This approach can be very expensive and time consuming. Often, computer-animation companies first do motion tests with simple computer-generated line drawings before selling their computers to the task of calculating the high-resolution, realistic-looking images.

According to the passage, the frame buffers mentioned in the third paragraph are used to ________.

Xem đáp án

Đáp án C

Đề: Theo bài văn, các khung hình đệm ở đoạn thứ ba được sử dụng để làm gì ?

Dựa vào: "The frame buffer is nothing more than a giant image memory for viewing a single frame. It temporarily holds the image for display on the screen"

à Các khung hình đệm chỉ là một bộ nhớ ảnh khổng lồ để xem từng khung hình một. Nó tạm thời chứa những bức ảnh để hiện thị trên màn hình.


Câu 43:

Read the following passage  and  mark  the letter  A, B, C or D on your  answer  sheet to indicate  the correct  answer  to each of the following questions  from 39 to 40.

Animation traditionally is done by hand-drawing or painting successive frames of an object, each slightly different than the preceding frame. In computer animation, although the computer may be the one to draw the different frames, in most cases the artist will draw the beginning and ending frames and the computer will produce the drawings between the first and the last drawing. This is generally referred to as computer-assisted animation, because the computer is more of a helper than an originator.

In full computer animation, complex mathematical formulas are used to produce the final sequence of pictures. These formulas operate on extensive databases of numbers that define the objects in the pictures as they exist in mathematical space. The database consists of endpoints, and color and intensity information. Highly trained professionals are needed to produce such effects because animation that obtains high degrees of realism involves computer techniques for three-dimensional transformation, shading, and curvatures.

High-tech computer animation for film involves very expensive computer systems along with special color terminals or frame buffers. The frame buffer is nothing more than a giant image memory for viewing a single frame. It temporarily holds the image for display on the screen.

A camera can be used to film directly from the computer's display screen, but for the highest quality images possible, expensive film recorders are used. The computer computes the positions and colors for the figures in the picture, and sends this information to the recorder, which captures it on film. Sometimes, however, the images are stored on a large magnetic disk before being sent to the recorder. Once this process is completed, it is repeated for the next frame. When the entire sequence has been recorded on the film, the film must be developed before the animation can be viewed. If the entire sequence does not seem right, the motions must be corrected, recomputed, redisplayed, and rerecorded. This approach can be very expensive and time consuming. Often, computer-animation companies first do motion tests with simple computer-generated line drawings before selling their computers to the task of calculating the high-resolution, realistic-looking images.

According to the passage, the positions and colours of the figures in high-tech animation are determined ________.

Xem đáp án

Đáp án D

Đề: Theo bài văn, vị trí và màu của nhân vật hoạt hình kỹ thuật cao được quyết định bởi cái gì ?

Dựa vào: "The computer computers the positions and colors for the figures in the picture, and sends this information to the recorder, which captures it on film"

à Máy tính tính toán vị trí và màu sắc của nhân vật trên bức tranh và gửi thông tin này đến bộ thu để thu lại trên phim.


Câu 44:

Read the following passage  and  mark  the letter  A, B, C or D on your  answer  sheet to indicate  the correct  answer  to each of the following questions  from 39 to 40.

Animation traditionally is done by hand-drawing or painting successive frames of an object, each slightly different than the preceding frame. In computer animation, although the computer may be the one to draw the different frames, in most cases the artist will draw the beginning and ending frames and the computer will produce the drawings between the first and the last drawing. This is generally referred to as computer-assisted animation, because the computer is more of a helper than an originator.

In full computer animation, complex mathematical formulas are used to produce the final sequence of pictures. These formulas operate on extensive databases of numbers that define the objects in the pictures as they exist in mathematical space. The database consists of endpoints, and color and intensity information. Highly trained professionals are needed to produce such effects because animation that obtains high degrees of realism involves computer techniques for three-dimensional transformation, shading, and curvatures.

High-tech computer animation for film involves very expensive computer systems along with special color terminals or frame buffers. The frame buffer is nothing more than a giant image memory for viewing a single frame. It temporarily holds the image for display on the screen.

A camera can be used to film directly from the computer's display screen, but for the highest quality images possible, expensive film recorders are used. The computer computes the positions and colors for the figures in the picture, and sends this information to the recorder, which captures it on film. Sometimes, however, the images are stored on a large magnetic disk before being sent to the recorder. Once this process is completed, it is repeated for the next frame. When the entire sequence has been recorded on the film, the film must be developed before the animation can be viewed. If the entire sequence does not seem right, the motions must be corrected, recomputed, redisplayed, and rerecorded. This approach can be very expensive and time consuming. Often, computer-animation companies first do motion tests with simple computer-generated line drawings before selling their computers to the task of calculating the high-resolution, realistic-looking images.

The word "captures" in the fourth paragraph is closest in meaning to _______

Xem đáp án

Đáp án B

Đề: Từ "capture" ở đoạn thứ tư gần nghĩa với từ nào nhất?

Dựa vào: "Capture" ở đây là công việc làm gì đó với thông tin từ máy thu để làm thành phim.

à Chọn B. registers: ghi lại. Các đáp án khác không phù hợp.


Câu 45:

Read the following passage  and  mark  the letter  A, B, C or D on your  answer  sheet to indicate  the correct  answer  to each of the following questions  from 39 to 40.

Animation traditionally is done by hand-drawing or painting successive frames of an object, each slightly different than the preceding frame. In computer animation, although the computer may be the one to draw the different frames, in most cases the artist will draw the beginning and ending frames and the computer will produce the drawings between the first and the last drawing. This is generally referred to as computer-assisted animation, because the computer is more of a helper than an originator.

In full computer animation, complex mathematical formulas are used to produce the final sequence of pictures. These formulas operate on extensive databases of numbers that define the objects in the pictures as they exist in mathematical space. The database consists of endpoints, and color and intensity information. Highly trained professionals are needed to produce such effects because animation that obtains high degrees of realism involves computer techniques for three-dimensional transformation, shading, and curvatures.

High-tech computer animation for film involves very expensive computer systems along with special color terminals or frame buffers. The frame buffer is nothing more than a giant image memory for viewing a single frame. It temporarily holds the image for display on the screen.

A camera can be used to film directly from the computer's display screen, but for the highest quality images possible, expensive film recorders are used. The computer computes the positions and colors for the figures in the picture, and sends this information to the recorder, which captures it on film. Sometimes, however, the images are stored on a large magnetic disk before being sent to the recorder. Once this process is completed, it is repeated for the next frame. When the entire sequence has been recorded on the film, the film must be developed before the animation can be viewed. If the entire sequence does not seem right, the motions must be corrected, recomputed, redisplayed, and rerecorded. This approach can be very expensive and time consuming. Often, computer-animation companies first do motion tests with simple computer-generated line drawings before selling their computers to the task of calculating the high-resolution, realistic-looking images

Which of the following statements is supported by the passage?

Xem đáp án

Đáp án D

Phân tích: Bài văn cho thấy việc làm hoạt hình bằng máy tính rất phức tạp đòi hỏi kỹ thuật máy tính tốt. Ngoài ra chuyên môn về nghệ thuật cũng là yếu tố quan trọng mà máy tính không thể thay thế.

à Đáp án D. Animation involves a wide range of technical and artistic skills: Hoạt hình cần có một loạt các kỹ năng kỹ thuật và nghệ thuật.


Câu 46:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the best option for each of the blanks.

Why do people like to chew gum? Some people say they like the taste. (46) ________say they can think better if they chew gum. Some people chew it when they have some boring work to do. Others chew gum when they are nervous.

Gum is a mixture of things. For many years gum companies made gum from chicle. Chicle is a natural gum from a tree in Mexico and Central America. Now companies use plastic and rubber made from petroleum (47) ________of chicle.

Gum must be soft so that you can chew it. A softener keeps it soft. The gum company makes the softener from vegetable oil. A sweetener makes the gum sweet. The sweetener is usually sugar. Then the company (48) ________the flavor.

Thomas Adams made the first gum from chicle in 1836. However, chewing gum was not new. The Greeks chewed gum from a tree (49) ________2,000 years ago. Mayan Indians in Mexico chewed chicle. Indians in the Northeastern United States taught Europeans to chew gum from a tree there.

People first made bubble gum in 1928. Children like to (50) ________bubble with bubble gum. Some university students do too.

Điền vào câu 46

Xem đáp án

Đáp án B

The other: người còn lại (nằm trong số lượng đã xác định vì có “the”)

Others: những người khác

The others: những người còn lại (nằm trong số lượng đã xác định vì có “the”)

Other + N: người khác, cái khác

à B là đáp án đúng.

Question này có nghĩa là : “Những người khác thì nói họ có thể suy nghĩ tốt hơn nếu họ nhai kẹo cao su”.


Câu 47:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the best option for each of the blanks.

Why do people like to chew gum? Some people say they like the taste. (46) ________say they can think better if they chew gum. Some people chew it when they have some boring work to do. Others chew gum when they are nervous.

Gum is a mixture of things. For many years gum companies made gum from chicle. Chicle is a natural gum from a tree in Mexico and Central America. Now companies use plastic and rubber made from petroleum (47) ________of chicle.

Gum must be soft so that you can chew it. A softener keeps it soft. The gum company makes the softener from vegetable oil. A sweetener makes the gum sweet. The sweetener is usually sugar. Then the company (48) ________the flavor.

Thomas Adams made the first gum from chicle in 1836. However, chewing gum was not new. The Greeks chewed gum from a tree (49) ________2,000 years ago. Mayan Indians in Mexico chewed chicle. Indians in the Northeastern United States taught Europeans to chew gum from a tree there.

People first made bubble gum in 1928. Children like to (50) ________bubble with bubble gum. Some university students do too.

Điền vào câu 47

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có :

- aside from : ngoài ra, trừ ra                               - apart from: ngoài ra

- inside of: trong vòng                                          - instead of: Thay vì, thay cho

Dịch: “Ngày nay các công ty sử dụng  chất dẻo và cao su được làm từ dầu mỏ thay vì dùng loại chất đặc biệt đó.”


Câu 48:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the best option for each of the blanks.

Why do people like to chew gum? Some people say they like the taste. (46) ________say they can think better if they chew gum. Some people chew it when they have some boring work to do. Others chew gum when they are nervous.

Gum is a mixture of things. For many years gum companies made gum from chicle. Chicle is a natural gum from a tree in Mexico and Central America. Now companies use plastic and rubber made from petroleum (47) ________of chicle.

Gum must be soft so that you can chew it. A softener keeps it soft. The gum company makes the softener from vegetable oil. A sweetener makes the gum sweet. The sweetener is usually sugar. Then the company (48) ________the flavor.

Thomas Adams made the first gum from chicle in 1836. However, chewing gum was not new. The Greeks chewed gum from a tree (49) ________2,000 years ago. Mayan Indians in Mexico chewed chicle. Indians in the Northeastern United States taught Europeans to chew gum from a tree there.

People first made bubble gum in 1928. Children like to (50) ________bubble with bubble gum. Some university students do too.

Điền vào câu 48

Xem đáp án

Đáp án C

- put (v) : đặt, để                                         - place (v): thay thế

- add (v): thêm vào                                               - fit (v): lắp, làm cho vừa

Dịch: “… Chất làm ngọt thường là đường. Rồi sau đó, công ty sản xuất kẹo cho thêm hương vị vào.”


Câu 50:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the best option for each of the blanks.

Why do people like to chew gum? Some people say they like the taste. (46) ________say they can think better if they chew gum. Some people chew it when they have some boring work to do. Others chew gum when they are nervous.

Gum is a mixture of things. For many years gum companies made gum from chicle. Chicle is a natural gum from a tree in Mexico and Central America. Now companies use plastic and rubber made from petroleum (47) ________of chicle.

Gum must be soft so that you can chew it. A softener keeps it soft. The gum company makes the softener from vegetable oil. A sweetener makes the gum sweet. The sweetener is usually sugar. Then the company (48) ________the flavor.

Thomas Adams made the first gum from chicle in 1836. However, chewing gum was not new. The Greeks chewed gum from a tree (49) ________2,000 years ago. Mayan Indians in Mexico chewed chicle. Indians in the Northeastern United States taught Europeans to chew gum from a tree there.

People first made bubble gum in 1928. Children like to (50) ________bubble with bubble gum. Some university students do too.

Điền vào câu 50

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có :

-  turn (v): quay, xoay                                          - set (v) : đặt để

-  pass (v): qua, đưa qua, truyền qua                    - blow (v) : thổi

à D đáp án đúng

Dịch Trẻ em thích thổi bong bóng bằng kẹo cao su.


Bắt đầu thi ngay