IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 1 Toán Bài tập ôn hè Toán lớp 1 Chuyên đề 3: Bài toán có lời văn có đáp án

Bài tập ôn hè Toán lớp 1 Chuyên đề 3: Bài toán có lời văn có đáp án

Bài tập ôn hè Toán lớp 1 Chuyên đề 3: Bài toán có lời văn có đáp án

  • 394 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 90 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đĩa thứ nhất có 5 quả cam, đĩa thứ hai có 4 quả cam. Số quả cam có tất cả là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Tất cả số quả cam gồm: 5 quả cam ở đĩa thứ nhất và 4 quả cam ở đĩa thứ hai

Số quả cam có tất cả là:

5 + 4 = 9 (quả cam).

Đáp số: 9 quả cam.


Câu 2:

Đĩa thứ nhất có 6 quả dâu, đĩa thứ hai có 3 quả dâu. Số quả dâu có tất cả là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tất cả số quả dâu gồm: 6 quả dâu ở đĩa thứ nhất và 3 quả dâu ở đĩa thứ hai

Số quả dâu có tất cả là:

6 + 3 = 9 (quả dâu).

Đáp số: 9 quả dâu.


Câu 3:

Cây thứ nhất có 6 bông hoa, cây thứ hai có 2 bông. Số bông hoa có tất cả là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tất cả số bông hoa gồm: 6 bông hoa ở cây thứ nhất và 2 bông hoa ở cây thứ hai

Số bông hoa có tất cả là:

6 + 2 = 8 (bông hoa).

Đáp số: 8 bông hoa.


Câu 4:

Cây bên trái có 3 con cào cào, cây bên phải có 4 con. Số con cào cào có tất cả là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tất cả số con cào cào gồm: 3 con ở cây bên trái và 4 con ở cây bên phải.

Số con cào cào có tất cả là:

3 + 4 = 7 (con cào cào)

Đáp số: 7 con cào cào


Câu 5:

Phép tính thích hợp với bức tranh là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trên cây có 4 con cào cào, thêm 4 con khác bay đến

Như vậy tất cả số con cào cào gồm: 4 con ở trên cây và 4 con khác bay đến

Ta có phép tính:

4 + 4 = 8


Câu 6:

Phép tính thích hợp với bức tranh là:
Media VietJack
Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trên cây có 4 con ong, thêm 3 con khác bay đến

Như vậy tất cả số con ong gồm: 4 con ở trên cây và 3 con khác bay đến.

Ta có phép tính:

4 + 3 = 7.


Câu 7:

Có 3 bạn đang chơi nhảy dây, thêm 2 bạn đến chơi cùng. Số bạn có tất cả là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tất cả số bạn gồm: 3 bạn đang chơi nhảy dây và 2 bạn khác đến chơi cùng

Số bạn có tất cả là:

3 + 2 = 5 (bạn)

Đáp số: 5 bạn


Câu 8:

Trên bàn có 5 cái bánh, Hà mang ra thêm 3 cái. Số cái bánh trên bàn có tất cả là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tất cả số cái bánh gồm: 5 cái bánh ở trên bàn và 3 cái bánh Hà mang thêm

Số cái bánh trên bàn có tất cả là:

5 + 3 = 8 (cái bánh)

Đáp số: 8 cái bánh


Câu 9:

Có 6 con kiến trong bụi cỏ, 2 con đã chạy ra ngoài. Số con kiến còn lại trong bụi cỏ là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Số con kiến ban đầu gồm số kiến còn lại trong tổ và 2 con kiến chạy ra ngoài

Số con kiến còn lại trong bụi cỏ là:

6 – 2 = 4 (con)

Đáp số: 4 con kiến


Câu 10:

Trên đĩa có 10 miếng phô mai, kiến tha đi mất 2 miếng. Số miếng phô mai còn lại trên đĩa là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Số miếng phô mai ban đầu gồm số miếng phô mai còn lại trên đĩa và 2 miếng phô mai bị kiến tha đi

Số miếng phô mai còn lại trên đĩa là:

10 – 2 = 8 (miếng)

Đáp số: 8 miếng phô mai


Câu 11:

Có 10 miếng dưa hấu trên đĩa, An ăn 3 miếng. Số miếng dưa hấu còn lại trên đĩa là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Số miếng dưa hấu ban đầu gồm số miếng dưa hấu còn lại trên đĩa và 3 miếng dưa hấu An đã ăn.

Số miếng dưa hấu còn lại trên đĩa là:

10 – 3 = 7 (miếng)

Đáp số: 7 miếng dưa hấu


Câu 12:

Trong vườn có 6 quả dưa hấu, Mai hái 1 quả mang về ăn. Số quả dưa hấu còn lại trong vườn là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Số quả dưa hấu ban đầu gồm số quả dưa hấu còn lại trong vườn và 1 quả dưa hấu Mai đã hái.

Số quả dưa hấu còn lại trong vườn là:

6 – 1 = 5 (quả)

Đáp số: 5 quả dưa hấu


Câu 13:

Vườn nhà Mai có 10 cây hoa màu vàng và đỏ, trong đó có 6 cây hoa màu vàng. Số cây hoa màu đỏ là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tổng số cây hoa màu vàng và đỏ gồm một số cây hoa màu đỏ và 6 cây hoa màu vàng

Số cây hoa màu đỏ là:

10 – 6 = 4 (bông)

Đáp số: 4 bông hoa.


Câu 14:

An có 9 quả bóng bay xanh và đỏ, trong đó có 4 quả bóng màu xanh. Số quả bóng màu đỏ An có là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tổng số bóng bay màu xanh và đỏ gồm số quả bóng màu đỏ và 4 quả bóng màu xanh.

Số quả bóng bay màu đỏ An có là:

9 – 4 = 5 (quả)

Đáp số: 5 quả bóng bay.


Câu 15:

An có 9 quả bóng bay, An tặng mai 2 quả bóng bay. Số quả bóng bay còn lại là

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tổng số bóng bay của An gồm số quả bóng còn lại của An và 2 quả bóng bay An tặng Mai. Số quả bóng bay còn lại là:

9 – 2 = 7 (quả)

Đáp số: 7 quả bóng bay.


Câu 16:

Vườn nhà An có 10 cây cam và táo, trong đó có 3 cây táo. Số cây cam vườn nhà An có là:

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tổng số cây cam và táo gồm số cây cam và 3 cây táo.

Số cây cam vườn nhà An có là:

10 – 3 = 7 (cây)

Đáp số: 7 cây cam.


Câu 20:

Lớp 1A trồng được 20 cây xanh, lớp 1B trồng được 25 cây xanh. Hỏi cả hai lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây xanh?

Phép tính:

Media VietJack                 Media VietJack

Trả lời:

Cả hai lớp trồng được tất cả  Media VietJack cây xanh

Xem đáp án

Lời giải

Số cây xanh của cả hai lớp gồm: 20 cây xanh của lớp 1A và 25 cây xanh của lớp 1B

Phép tính:

20 + 25 = 45

Trả lời

Cả hai lớp trồng được tất cả 45 cây xanh


Câu 21:

An đếm được trên cây có 3 chục quả cam. Sau cơn bão, có 10 quả bị rụng. Hỏi trên cây còn bao nhiêu quả cam?

Phép tính:

Media VietJack

Media VietJack 

Trả lời:

Trên cây còn Media VietJack quả cam

Xem đáp án

Lời giải

Số quả cam ban đầu gồm số quả cam còn lại trên cây và 10 quả cam bị rụng

Phép tính:

30 – 10 = 20

Trả lời

Trên cây còn 20 quả cam


Câu 22:

Lớp 1A có 28 học sinh, trong đó có 15 học sinh nam. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu học sinh nữ?

Phép tính:

Media VietJack

 Media VietJack

Trả lời:

Lớp 1A có Media VietJack học sinh nữ.

Xem đáp án

Lời giải

Số học sinh lớp 1A gồm: số học sinh nữ và 15 học sinh nam

Phép tính:

28 – 15 = 13

Trả lời

Lớp 1A có 13 học sinh nữ


Câu 23:

An gấp được 25 chiếc thuyền, Hoa gấp được 2 chục chiếc thuyền. Hỏi cả hai bạn gấp được tất cả bao nhiêu chiếc thuyền

Phép tính:

Media VietJack

 Media VietJack

Trả lời:

Cả hai bạn gấp được tất cả Media VietJack  chiếc thuyền

Xem đáp án

Lời giải

Số chiếc thuyền cả hai bạn gấp được gồm: 25 chiếc thuyền An gấp được và 20 (2 chục) chiếc thuyền Hoa gấp được

Phép tính:

25 + 20 = 45

Trả lời

Cả hai bạn gấp được tất cả 45 chiếc thuyền


Câu 24:

Vườn cây nhà An có 34 cây ổi, hai chị em An trồng thêm 25 cây ổi nữa. Hỏi vườn cây nhà An có tất cả bao nhiêu cây ổi?

Phép tính:

Media VietJack

 Media VietJack

Trả lời:

Vườn cây nhà An có tất cả Media VietJack cây ổi.

Xem đáp án

Lời giải

Số cây ổi trong vườn nhà An gồm: 34 cây ổi ban đầu và 25 cây ổi trồng thêm

Phép tính:

34 + 25 = 59

Trả lời

Vườn cây nhà An có tất cả 59 cây ổi


Câu 25:

Một xe buýt chở 24 học sinh, đến điểm dừng có 4 học sinh lên xe. Hỏi trên xe buýt có tất cả bao nhiêu học sinh?

Phép tính:

Media VietJack

Media VietJack 

Trả lời:

Trên xe buýt có tất cả Media VietJack  học sinh

Xem đáp án

Lời giải

Tất cả số học sinh trên xe buýt gồm: 24 học sinh ban đầu và 4 học sinh lên xe sau đó

Phép tính:

24 + 4 = 28

Trả lời

Trên xe buýt có tất cả 28 học sinh


Câu 26:

Mai giúp mẹ tưới nước cho 35 cây hoa trong vườn. Mai đã tưới được 2 chục cây hoa. Hỏi Mai còn phải tưới nước cho bao nhiêu cây hoa nữa?

Phép tính:

Media VietJack

 Media VietJack

Trả lời:

Mai còn phải tưới nước cho  Media VietJack cây hoa nữa

Xem đáp án

Lời giải

Tổng số cây hoa trong vườn gồm 20 cây hoa Mai đã tưới và số cây Mai chưa tưới

Phép tính:

35 – 20 = 15

Trả lời

Mai còn phải tưới nước cho 15 cây hoa nữa


Câu 27:

Cây táo nhà Hoa có 28 quả táo, Hoa hái một số quả táo về ăn thì trên cây còn lại 2 chục quả táo. Hỏi Hoa đã hái bao nhiêu quả táo?

Phép tính:

Media VietJack

Media VietJack 

Trả lời:

Hoa đã hái Media VietJack quả táo

Xem đáp án

Lời giải

Tổng số quả táo nhà Hoa gồm số táo Hoa hái về ăn và 2 chục quả táo ở trên cây

Phép tính:

28 – 20 = 8

Trả lời

Hoa đã hái 8 quả táo


Câu 28:

Lớp 1A thuê một chiếc xe loại 29 chỗ ngồi để đi tham quan Vịnh Hạ Long. Khi cô giáo cùng cả lớp ngồi trên xe thì còn thừa 5 ghê trống. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu học sinh?

Phép tính:

Media VietJack

Media VietJack 

Trả lời:

Lớp 1A có  Media VietJack học sinh.

Xem đáp án

Lời giải

29 chỗ ngồi bao gồm cô giáo cùng cả lớp và 5 ghế thừa trống

Như vậy phép tính thể hiện số người đi tham quan Vịnh Hạ Long (không tính cô giáo) là:

29 – 5 – 1  = 23
Trả lời

Lớp 1A có 23 học sinh


Câu 29:

Lớp 1C có 17 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Hỏi lớp 1C có tất cả bao nhiêu học sinh?

Phép tính:

Media VietJack

Media VietJack 

Trả lời:

Lớp 1C có tất cả  Media VietJack học sinh.

Xem đáp án

Lời giải

Số học sinh lớp 1C gồm có 17 học sinh nam là 12 học sinh nữ

Phép tính:

17 + 12 = 29
Trả lời

Lớp 1C có tất cả 29 học sinh


Câu 30:

Hỏi An còn lại bao nhiêu cái kẹo?

Phép tính:

Media VietJack

Media VietJack 

Trả lời:

Lớp 1C có tất cả Media VietJack học sinh.

Xem đáp án

Lời giải

Tổng số kẹo của An gồm: 2 cái kẹo cho bạn và số kẹo còn lại

Phép tính:

12 – 2 = 10
Trả lời

An còn lại 10 cái kẹo


Câu 32:

Một cuốn sách có 88 trang. Phong đã đọc được 35 trang. Hỏi còn lại bao nhiêu trang Phong chưa đọc?

Phép tính:

Media VietJack

Media VietJack 

Trả lời:

Còn lại Media VietJack trang Phong chưa đọc

Xem đáp án

Lời giải

Tổng số 88 trang sách gồm: 35 trang Phong đã đọc và số trang Phong chưa đọc

Phép tính:

88 – 35 = 53
Trả lời

Còn lại 53 trang sách Phong chưa đọc.


Câu 34:

Sáng nay, lớp Hoa tổ chức đi tham quan vườn thú. Lúc Hoa đến, thấy có 15 bạn đã tới, còn 11 bạn chưa đến. Hỏi lớp Hoa có bao nhiêu học sinh?

Phép tính:

Media VietJack

Trả lời:

Media VietJack

Xem đáp án

Lời giải

Số học sinh lớp Hoa bao gồm: 15 bạn đã tới và 11 bạn chưa đến

Phép tính:

15 + 11 = 26
Trả lời

Lớp Hoa có 26 học sinh


Câu 35:

An đọc được 46 trang của một cuốn sách và còn 32 trang nữa chưa đọc. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Phép tính:

Media VietJack

Trả lời:

Media VietJack

Xem đáp án

Lời giải

Tổng số trang sách của cuốn sách gồm: 46 trang An đã đọc và 32 trang An chưa đọc

Phép tính:

46 + 32 = 78

Trả lời:

Cuốn sách đó có 78 trang


Bắt đầu thi ngay