Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 5 Toán Trắc nghiệm Ôn tập và bổ sung về giải toán có đáp án (Nhận biết - Thông hiểu)

Trắc nghiệm Ôn tập và bổ sung về giải toán có đáp án (Nhận biết - Thông hiểu)

Trắc nghiệm Ôn tập và bổ sung về giải toán có đáp án (Nhận biết - Thông hiểu)

  • 464 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Bài toán nào sau đây thuộc dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó?

Xem đáp án

Bài toán thuộc dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó là: "Cho hai số có tổng là 63. Tìm hai số đó, biết rằng tỉ số của hai số là 45."

 Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Bài toán nào sau đây thuộc dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó?

Xem đáp án

Bài toán thuộc dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó: "Tìm hai số khi biết hiệu của hai số là 52 và tỉ số của hai số đó là 37."

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Với bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, trước khi tìm giá trị một phần ta làm thế nào?

Xem đáp án

Với bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, trước khi tìm giá trị một phần ta tìm tổng số phần bằng nhau.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

Với bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, trước khi tìm giá trị một phần ta làm thế nào?

Xem đáp án

Với bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, trước khi tìm giá trị một phần ta tìm hiệu số phần bằng nhau.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 6:

Chọn đáp án đúng:

Các phương pháp giải bài toán về quan hệ tỉ lệ đó là:

Xem đáp án

Các phương pháp giải bài toán về quan hệ tỉ lệ đó là:

- Phương pháp rút về đơn vị

- Phương pháp tìm tỉ số

Cả hai đáp án trên

Đáp án cần chọn là: C


Câu 7:

Khi biết tổng và hệu của hai số, ta có thể áp dụng công thức nào để tìm hai số đó?

Xem đáp án

Với dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 số, để tìm hai số ta có thể áp dụng công thức sau:

Số bé = (tổng – hiệu) : 2

Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

Vậy cả hai đáp án A và B đều đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 8:

Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau?

Xem đáp án

+ Hai đại lượng tỉ lệ thuận tức là đại lượng này tăng lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng tăng lên bấy nhiêu lần và ngược lại đại lượng này giảm đi bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng giảm đi bấy nhiêu lần.

+ Hai đại lượng tỉ lệ nghịch tức là đại lượng này tăng lên bao nhiêu lần thì đại lượng kia lại giảm đi bấy nhiêu lần và ngược lại đại lượng này giảm đi bao nhiêu lần thì đại lượng kia tăng lên bấy nhiêu lần.

Vậy cả ba phát biểu A, B, C đều đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 9:

Biết Lan mua 3 quyển vở hết 12000 đồng, mua 6 quyển vở hết 24000 đồng. Hỏi đại lượng “số quyển vở” và “số tiền” có quan hệ gì với nhau?

Xem đáp án

Ta thấy mua càng nhiều quyển vở thì số tiền càng tăng lên và số quyển vở tăng lên bao nhiêu lần thì số tiền cũng tăng lên bấy nhiêu lần. Vậy hai đại lượng “số quyển vở” và “số tiền” là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 10:

Cho bài toán: 8 người làm xong một công việc phải hết 5 ngày. Hỏi nếu 4 người thì làm xong một công việc đó trong bao lâu? (Biết mỗi người đều làm việc như nhau).

Hỏi có mấy phương pháp để giải bài toán trên?

Xem đáp án

Đối với dạng bài về quan hệ tỉ lệ, ta có thể làm theo 2 cách sau:

Cách 1: dùng phương pháp rút về đơn vị.

Cách 2: dùng phương pháp tìm tỉ số.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi ngay