IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 26: Châu chấu (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 26: Châu chấu (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 26: Châu chấu (có đáp án)

  • 249 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Châu chấu là đại diện thuộc lớp?

Xem đáp án

Châu chấu đại diện cho lớp Sâu bọ về cấu tạo và hoạt động sống.
→ Đáp án C


Câu 2:

Cơ thể châu chấu chia làm mấy phần?

Xem đáp án

Cơ thể châu chấu phân hóa, có 3 phần rõ rệt: Đầu, ngực và bụng

→ Đáp án C


Câu 3:

Châu chấu di chuyển bằng cách?

Xem đáp án

Khi di chuyển châu chấu có thể bò bằng cả 3 đôi chân trên cây, hay nhảy từ cây này sang cây khác bằng đôi chân sau (thường gọi là càng) hoặc nhảy, rồi sau đó bay bằng cánh nếu di chuyển xa.

→ Đáp án D


Câu 4:

Châu chấu có hệ thần kinh?

Xem đáp án

Hệ thần kinh châu chấu dạng chuỗi hạch, có hạch não phát triển.

→ Đáp án C


Câu 5:

Ruột tịt của châu chấu có vai trò gì?

Xem đáp án

Hệ tiêu hóa: có thêm ruột tịt tiết dịch vị vào dạ dày và nhiều ống bài tiết lọc chất thải đổ vào ruột sau để theo phân ra ngoài.

→ Đáp án D


Câu 6:

Hoạt động cung cấp ôxi và thức ăn cho các tế bào và các cơ quan của châu chấu là do?

Xem đáp án

Hệ hô hấp: có hệ thống ống khí xuất phát từ các lỗ thở ở hai bên thành bụng, phân nhánh chằng chịt đem ôxi tới các tế bào.

→ Đáp án B


Câu 7:

Hệ tuần hoàn của châu chấu thuộc dạng?

Xem đáp án

Hệ tuần hoàn: Cấu tạo rất đơn giản, tim hình ống gồm nhiều ngăn ở mạch lưng. Hệ mạch hở.

→ Đáp án A


Câu 8:

Thức ăn của châu chấu là?

Xem đáp án

Châu chấu ăn thực vật. Chúng rất phàm ăn.

→ Đáp án A


Câu 9:

Để trưởng thành, châu chấu non phải?

Xem đáp án

Châu chấu non nở ra đã giống trưởng thành nhưng nhỏ, chưa đủ cánh, phải sau nhiều lần lột xác mới trở thành con trưởng thành. Đó là hình thức biến thái không hoàn toàn.

→ Đáp án B


Câu 10:

Vì sao nói châu chấu là loại sâu bọ gây hại cho cây trồng?

Xem đáp án

Nhờ cơ quan miệng khỏe, sắc châu chấu gặm chồi và ăn lá cây làm hại đến cây trồng.

→ Đáp án D


Câu 11:

Phát biểu nào sau đây về châu chấu là sai?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 12:

Phát biểu nào sau đây về châu chấu là đúng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 13:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Trong hoạt động hô hấp, châu chấu hít và thải khí thông qua …(1)… ở …(2)….

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 14:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Châu chấu …(1)…, tuyến sinh dục dạng …(2)…, tuyến phụ sinh dục dạng …(3)….

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 15:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Ở châu chấu, tim có hình …(1)…, có …(2)… và nằm ở …(3)….

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 16:

Nhận đinh nào dưới đây nói về hệ tuần hoàn của châu chấu?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 17:

Đặc điểm nào sau đây có ở châu chấu mà không có ở tôm?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay