IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 4: Trùng roi-Phần 1 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 4: Trùng roi-Phần 1 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 4: Trùng roi-Phần 1 (có đáp án)

  • 258 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trùng roi di chuyển như thế nào?

Xem đáp án

Trùng roi dùng roi dài xoáy vào nước di chuyển vừa tiến, vừa xoay.

→ Đáp án C


Câu 2:

 Trùng roi nhận biết được ánh sáng là nhờ

Xem đáp án

Điểm mắt giúp trùng roi nhận biết ánh sáng.

→ Đáp án B


Câu 3:

Cơ quan bài tiết của trùng roi là

Xem đáp án

Không bào co bóp tập trung nước thừa cùng sản phẩm bài tiết rồi thải ra ngoài, góp phần điều chỉnh áp suất thẩm thấu của cơ thể.

→ Đáp án A


Câu 4:

Sinh sản của trùng roi là

Xem đáp án

Trùng roi sinh sản vô tính bằng cách phân đôi theo chiều dọc

→ Đáp án A


Câu 5:

Hình thức sinh sản của tập đoàn trùng roi là

Xem đáp án

Tập đoàn trùng roi có 2 hình thức sinh sản: vô tính và hữu tính:

-         Sinh sản vô tính: ở tập đoàn trùng roi chỉ có một số cá thể chìm vào trong rồi phân bào để cho ra tập đoàn mới nằm trong tập đoàn mẹ. Tập đoàn con muốn thoát ra ngoài phải đợi tập đoàn mẹ chết đi.

-         Sinh sản hữu tính: một số cá thể rụng roi, chuyển trực tiếp thành giao tử cái. Một số cá thể khác biến thành tế bào đực, mỗi tế bào đực phân chia để cho hàng trăm giao tử đực có roi bơi. Giao tử đực sau khi được tung vào nước tìm đến giao tử cái thành hợp tử. Hợp tử phân cắt cho ra tập đoàn mới bên ngoài tập đoàn mẹ.

→ Đáp án C


Câu 6:

Trùng roi thường tìm thấy ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

- Trong nước

Giải thích: Trùng roi thường sống trong nước: ao hồ, đầm, ruộng, kể cả các vũng nước mưa.


Câu 7:

Vai trò của điểm mắt ở trùng roi là?

Xem đáp án

Đáp án B

Vai trò của điểm mắt ở trùng roi là

Điểm mắt giúp trùng roi nhận biết ánh sáng, giúp trùng roi định hướng di chuyển trong không gian.


Câu 8:

 Phương thức dinh dưỡng chủ yếu của trùng roi xanh là

Xem đáp án

Đáp án A

Ở nơi có ánh sáng, trùng roi dinh dưỡng như thực vật: dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để tự tổng hợp các chất hữu cơ, cung cấp cho quá trình sống.

 Phương thức chủ yếu là quang tự dưỡng.

Ngoài ra ở nơi không có ánh sáng, trùng roi có thể có hình thức dị dưỡng (đồng hóa các chất hữu cơ hòa tan do các sinh vật khác chết phân hủy ra.


Câu 9:

Vị trí của điểm mắt trùng roi là?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 10:

Khi trùng roi xanh sinh sản thì bộ phận phân đôi trước là?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 11:

 Phương thức sinh sản chủ yếu của trùng roi là?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 12:

 Trùng roi di chuyển như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 13:

 Nhờ hoạt động của điểm mắt mà trùng roi có tính?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 14:

Bào quan nào của trùng roi có vai trò bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu?

 

 

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 15:

Hình thức sinh sản chủ yếu của trùng roi xanh là?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay