Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày-Phần 1(có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày-Phần 1(có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày-Phần 1(có đáp án)

  • 201 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trùng biến hình di chuyển như thế nào?

Xem đáp án

Trùng biến hình di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía hình thành chân giả tiến về phía trước.
→ Đáp án A


Câu 2:

Trùng biến hình sinh sản bằng hình thức

Xem đáp án

Khi gặp điều kiện thuận lợi (về thức ăn, nhiệt độ…), trùng biến hình sinh sản theo hình thức phân đôi.

→ Đáp án A


Câu 3:

Trùng giày lấy thức ăn nhờ

Xem đáp án

Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ…) được lông bơi dồn về lỗ miệng.

→ Đáp án C


Câu 4:

Tiêu hóa thức ăn ở trùng giày nhờ

Xem đáp án

Trùng giày tiêu hóa thức ăn nhờ enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh.

→ Đáp án D


Câu 5:

 Quá trình tiêu hóa ở trùng giày là

Xem đáp án

Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ…) được lông bơi dồn về lỗ miệng. Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định. Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh. Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ở thành cơ thể.

→ Đáp án D


Câu 6:

Hình thức sinh sản ở trùng giày là

Xem đáp án

Trùng giày có 2 cách sinh sản là sinh sản vô tính phân đôi theo chiều ngang và sinh sản hữu tính hay còn gọi là tiếp hợp.

→ Đáp án D


Câu 7:

Điều nào sau đây KHÔNG phải điểm giống nhau của trùng biến hình và trùng giày

Xem đáp án

Số lượng nhân của trùng biến hình và trùng giày là khác nhau. Trong khi trùng biến hình chỉ có 1 nhân lớn, thì trùng giày có tới 2 nhân: 1 nhân lớn và 1 nhân nhỏ

→ Đáp án A


Câu 8:

Trong các phát biểu sau phát biểu nào sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Trùng biến hình không có lông bơi để hỗ trợ di chuyển. Mà nó di chuyển nhờ dong chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả.


Câu 9:

Trong các đặc điểm nào dưới đây có cả ở trùng giày, trùng roi và trùng biến hình?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 11:

So với trùng biến hình chất bã được thải từ bất cứ vị trí nào trên cơ thể, trùng giày thải chất bã qua?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 12:

Trong các động vật nguyên sinh sau, loài động vật nào có hình thức sinh sản tiếp hợp?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 13:

Sự khác nhau về nhân của trùng giày và trùng biến hình là?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 15:

Trong các động vật nguyên sinh sau, động vật nào có cấu tạo đơn giản nhất?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay