Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt (có đáp án)

  • 227 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Loài nào thuộc Bộ Thú ăn sâu bọ?

Xem đáp án

Chuột chù thuộc bộ Thú ăn sâu bọ, chúng có cấu tạo cơ thể và tập tính thích nghi ăn sâu bọ.

→ Đáp án A


Câu 2:

Đặc điểm của chuột chù thích nghi với đào bới tìm mồi?

Xem đáp án

Chuột chù thích nghi với đời sống đào bới tìm mồi:

- Thị giác kém phát triển, song khứu giác rất phát triển, đặc biệt có những lông xúc giác dài ở trên mõm.

- Có mõm kéo dài thành vòi

→ Đáp án D


Câu 3:

 Loài nào sau đây sống đơn độc?

Xem đáp án

Báo sống đơn độc, rình mồi và bắt mồi.

→ Đáp án B


Câu 4:

Đặc điểm răng của bộ Ăn sâu bọ phù hợp ăn sâu bọ là?

Xem đáp án

Bộ răng thích nghi với chế độ ăn sâu bọ, gồm những răng nhọn, răng hàm cũng có 3, 4 mấu nhọn.

→ Đáp án A


Câu 5:

Chuột đồng, sói, nhím là đại diện của Bộ nào?

Xem đáp án

Chuột đồng, sói, nhím là đại diện của Bộ Gặm nhấm, là bộ thú có số lượng loài lớn nhất.
→ Đáp án C


Câu 6:

Đặc điểm răng của Bộ Gặm nhấm là?

Xem đáp án

Bộ Gặm nhấm có bộ răng thích nghi với chế độ gặm nhấm, thiếu răng nanh, răng cửa rất lớn, sắc và cách răng hàm một khoảng trống gọi là khoảng trống hàm.

→ Đáp án D


Câu 7:

 Loài nào KHÔNG có tập tính đào hang?

Xem đáp án

Chuột chũi, chuột chù và chuột đồng đều có tập tính đào hang dưới đất.

→ Đáp án B


Câu 8:

Đặc điểm răng của Bộ Ăn thịt phù hợp với chế độ ăn thịt là?

Xem đáp án

Bộ thú ăn thịt có bộ răng thích nghi với chế độ ăn thịt: răng cửa ngắn, sắc để róc xương, răng nanh lớn, dài, nhọn để xé mồi, răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc để cắt nghiền mồi.

→ Đáp án D


Câu 9:

 Loài ăn thực vật là?

Xem đáp án

Sóc ăn thực vật, ăn quả, các loại hạt…

→ Đáp án A


Câu 10:

Cách bắt mồi của hổ là?

Xem đáp án

→ Đáp án C


Câu 11:

 Phát biểu nào dưới đây về chuột chũi là sai ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 12:

Phát biểu nào dưới đây về chuột đồng nhỏ là sai ?

Xem đáp án

Đáp án D

Chuột đồng nhỏ đào hang không phải bằng chi trước mà bằng răng cửa vì chuột đồng thuộc bộ gặm nhấm có răng cửa lớn và rất sắc


Câu 13:

Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Ăn thịt ?

Xem đáp án

Đáp án C
Bộ Ăn thịt có răng nanh dài, nhọn thích nghi với lối sống ăn thịt và săn bắt con mồi.


Câu 14:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở các đại diện của bộ Ăn thịt ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 15:

Động vật nào dưới đây thuộc bộ Ăn sâu bọ ?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay