Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 54: Tiến hóa và tổ chức cơ thể-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 54: Tiến hóa và tổ chức cơ thể-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 54: Tiến hóa và tổ chức cơ thể-Phần 2 (có đáp án)

  • 158 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ngành động vật có cơ quan phân hóa phức tạp nhất là?

Xem đáp án

Đáp án D

Động vật có xương sống có cơ quan phân hóa phức tạp


Câu 2:

Ngành động vật có cơ quan phân hóa phức tạp nhất là?

Xem đáp án

Đáp án D

Động vật có xương sống có cơ quan phân hóa phức tạp.


Câu 4:

Động vật nào dưới đây hô hấp chủ yếu bằng da?

Xem đáp án

Đáp án A
Ếch đồng hô hấp chủ yếu bằng da


Câu 5:

Động vật nào dưới đây hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí?

Xem đáp án

Đáp án C

Chim bồ câu hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí


Câu 7:

Cá chép có hệ thần kinh dạng gì?

Xem đáp án

Đáp án D
Cá chép có hệ thần kinh hình ống.


Câu 8:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A
Châu chấu có hệ thần kinh hình chuỗi hạch


Câu 10:

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay