Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 55: (có đáp án) Tiến hóa về sinh sản-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 55: (có đáp án) Tiến hóa về sinh sản-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 55: (có đáp án) Tiến hóa về sinh sản-Phần 2 (có đáp án)

  • 250 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: "Hình thức sinh sản …(1)… không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái trong sự …(2)… của trứng, ngược hẳn với hình thức sinh sản …(3)…."

Xem đáp án

Đáp án B

(1): vô tính; (2): thụ tinh; (3): hữu tính


Câu 2:

Ở động vật, sinh sản vô tính có hai hình thức chính là?

Xem đáp án

Đáp án A
Ở động vật, sinh sản vô tính có hai hình thức chính là phân đôi cơ thể và mọc chồi.


Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây về giới tính ở động vật là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C
Nếu yếu tố đực và yếu tố cái có trên cùng một cá thể thì được gọi là cá thể lưỡng tính.


Câu 4:

Động vật nào dưới đây thụ tinh ngoài?

Xem đáp án

Đáp án A

Cá chép thụ tinh ngoài. Chim, rùa và thỏ đều thụ tinh trong


Câu 5:

Động vật nào dưới đây phát triển qua biến thái?

Xem đáp án

Đáp án C
Châu chấu phát triển qua biến thái


Câu 6:

Động vật nào dưới đây có tập tính đào hang, lót ổ để bảo vệ con?

Xem đáp án

Đáp án D
Thỏ hoang có tập tính đào hang, lót ổ để bảo vệ con.


Câu 7:

Tập tính sinh sản nào dưới đây có ở thỏ hoang?

Xem đáp án

Đáp án B

Thỏ hoang có tập tính nuôi con bằng sữa mẹ


Câu 8:

Chim bồ câu có tập tính nuôi con như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Chim bồ câu có tập tính nuôi con bằng sữa diều, mớm mồi cho con


Câu 9:

Vì sao sự đẻ con lại được xem là hình thức sinh sản hoàn chỉnh hơn so với sự đẻ trứng?

Xem đáp án

Đáp án A

Vì trong sự đẻ con, phôi được phát triển trong cơ thể mẹ nên an toàn hơn.


Câu 10:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Hình thức sinh sản …(1)… không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái trong sự …(2)… của trứng, ngược hẳn với hình thức sinh sản …(3)….

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 11:

Động vật nào dưới đây phát triển qua biến thái?

Xem đáp án

Đáp án C

Châu chấu là sinh vật phát triển qua biến thái không hoàn toàn, con non nở ra đã giống con trưởng thành nhưng nhỏ, chưa đủ cánh, phải sau nhiều lần lột xác mới trở thành con trưởng thành.


Câu 12:

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Phát triển qua nhau thai tiến bộ hơn so với phát triển không qua nhau thai vì chức năng chính của nhau thai là cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi, hỗ trợ đào thải chất thải và trao đổi không khí qua máu với cơ thể mẹ.

Do đó, phát triển qua nhau thai sẽ giúp con phát triển tốt và an toàn hơn.


Câu 13:

Ở động vật, sinh sản vô tính có hai hình thức chính là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

Tập tính sinh sản nào dưới đây có ở thỏ hoang?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi ngay