Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật (có đáp án)

  • 173 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các động vật dưới đây, lớp động vật nào kém tiến hóa nhất

Xem đáp án

Lớp giáp xác thuộc ngành Chân khớp, là lớp kém tiến hóa hơn so với lớp lưỡng cư, lớp bò sát hay lớp thú.
→ Đáp án A


Câu 2:

Di tích hóa thạch Lưỡng cư cổ được phát hiện cách hiện nay bao nhiêu năm?

Xem đáp án

Di tích hóa thạch của lưỡng cư cổ được phát hiện cách hiện nay khoảng 350 triệu năm.

→ Đáp án C


Câu 3:

Di tích hóa thạch của chim cổ được phát hiện cách hiện nay bao nhiêu năm?

Xem đáp án

Năm 1861 người ta đã phát hiện được di tích hóa thạch của chim cổ in trong đá, cách hiện nay khoảng 150 triệu năm.

→ Đáp án A


Câu 4:

Đặc điểm nào của lưỡng cư cổ KHÔNG giống như cá vây chân cổ?

Xem đáp án

Lưỡng cư cổ có nguồn gốc từ cá vây chân cổ vì lưỡng cư có các đặc điểm giống cá vây chân cổ như : vây đuôi, di tích nắp mang, thân có vảy, nòng nọc giống cá.

→ Đáp án C


Câu 5:

Đặc điểm nào của chim cổ KHÔNG giống với bò sát cổ

Xem đáp án

Chim cổ có nguồn gốc từ bò sát cổ vì chim cổ có các đặc điểm giống bò sát cổ : hàm có răng, có đuôi dài và ngón có vuốt.

→ Đáp án A


Câu 6:

Nhện có họ hàng gần với động vật nào nhất?

Xem đáp án

Dựa vào cây phát sinh, ta thấy nhện và sâu bọ có họ hàng gần nhau, hơn so với các loài cá, chim, thú

→ Đáp án D


Câu 7:

Thú có họ hàng gần với động vật nào nhất?

Xem đáp án

Dựa vào cây phát sinh, ta thấy thú có họ hàng gần với chim nhất, gần hơn so với nhện, sâu bọ và giáp xác

→ Đáp án A


Câu 8:

Lớp động vật nào tiến hóa nhất trong giới động vật?

Xem đáp án

Thú nằm ở nhánh cao nhất trong cây phát sinh động vật, thú là lớp động vật tiến hóa nhất.

→ Đáp án A


Câu 9:

Thân mềm có họ hàng gần gũi với ngành nào nhất?

Xem đáp án

Ngành thân mềm có họ hàng gần gũi với ngành giun đốt nhất.

→ Đáp án B


Câu 10:

Chim cổ và thú cổ bắt nguồn từ…

Xem đáp án

Dựa vào các di tích hóa thạch người ta đã chứng minh lưỡng cư cổ bắt nguồn từ cá vây chân cổ, bò sát cổ bắt nguồn từ lưỡng cư cổ, chim cổ và thú cổ bắt nguồn từ bò sát cổ.

→ Đáp án B


Câu 11:

Tiến hoá là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 12:

Trong các lớp động vật sau, lớp nào kém tiến hóa nhất ?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay