Thứ năm, 29/09/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 7 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 7:Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 7:Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật-Phần 2 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 7:Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật-Phần 2 (có đáp án)

  • 205 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây về động vật nguyên sinh là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A
Động vật nguyên sinh có kích thước hiển vi và cơ thể chỉ có 1 tế bào


Câu 2:

Động vật nguyên sinh sống kí sinh thường có đặc điểm nào?

Xem đáp án

Đáp án D
Động vật nguyên sinh sống kí sinh thường có đặc điểm là: cơ quan di chuyển thường tiêu giảm hoặc kém phát triển; dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng; sinh sản vô tính với tốc độ nhanh


Câu 3:

Đặc điểm nào dưới đây không phổ biến ở các loài động vật nguyên sinh?

Xem đáp án

Đáp án C

Đặc điểm sinh sản hữu tính không phổ biến ở các loài động vật nguyên sinh


Câu 4:

Động vật đơn bào nào dưới đây sống tự do ngoài thiên nhiên?

Xem đáp án

Đáp án C
Trùng biến hình sống tự do ngoài thiên nhiên; trùng sốt rét, trùng kiết lị, trùng bệnh ngủ có hình thức sống ký sinh


Câu 5:

Nhóm nào sau đây gồm toàn những động vật đơn bào gây hại?

Xem đáp án

Đáp án A

Nhóm nào gồm toàn những động vật đơn bào gây hại là: trùng bệnh ngủ, trùng sốt rét, cầu trùng.


Câu 6:

Động vật nguyên sinh có vai trò nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D
Với sự đa dạng, phong phú như vậy động vật nguyên sinh có nhiều vai trò trong thực tiễn: làm thức ăn cho động vật nhỏ (đặc biệt giáp xác nhỏ: trùng giày, trùng roi); gây bệnh ở động vật, con người: trùng kiết lị, trùng sốt rét; có ý nghĩa về địa chất: trùng lỗ


Câu 7:

Những động vật nguyên sinh nào gây bệnh cho người?

Xem đáp án

Đáp án D
Những động vật nguyên sinh nào gây bệnh cho người là trùng kiết lị và trùng sốt rét


Câu 8:

Những động vật nguyên sinh nào có lợi cho ao nuôi cá?

Xem đáp án

Đáp án D
Những động vật nguyên sinh có lợi cho ao nuôi cá là: trùng biến hình, trùng roi, trùng giày


Câu 9:

Động vật đơn bào nào dưới đây sống tự do ngoài thiên nhiên?

Xem đáp án

Đáp án C

- Trùng biến hình sống tự do ngoài tự nhiên.

- Trùng sốt rét, trùng kiết lị, trùng bệnh ngủ có hình thức sống kí sinh gây bệnh.

Động vật đơn bào nào dưới đây sống tự do ngoài thiên nhiên? (ảnh 1)


Câu 10:

Nhóm nào sau đây gồm toàn những động vật đơn bào gây hại?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 11:

Động vật nguyên sinh có vai trò nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 12:

Phát biểu nào dưới đây không đúng về trùng lỗ?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 13:

Phát biểu nào sau đây về động vật nguyên sinh là sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Động vật nguyên sinh có đặc điểm chung là cơ thể có kích thước hiển vi, chỉ có một tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống. Phần lớn: dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi bơi hoặc tiêu giảm. Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi.

→ Không có khả năng sinh sản vô tính là đặc điểm không chính xác với các động vật nguyên sinh.

Phát biểu nào sau đây về động vật nguyên sinh là sai? (ảnh 1)


Câu 14:

Nhóm nào dưới đây gồm toàn những động vật nguyên sinh có chân giả?

Xem đáp án

Đáp án B

- Nhóm gồm toàn những động vật nguyên sinh có chân giả là trùng biến hình, trùng kiết lị, trùng lỗ.

- Trùng sốt rét, trùng roi xanh không có chân giả.Nhóm nào dưới đây gồm toàn những động vật nguyên sinh có chân giả? (ảnh 1)


Bắt đầu thi ngay