Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 5 Toán Trắc nghiệm Toán 5 Bài 9: (có đáp án) Phép trừ hai số thập phân

Trắc nghiệm Toán 5 Bài 9: (có đáp án) Phép trừ hai số thập phân

Trắc nghiệm Toán 5 Bài 9: (có đáp án) Phép trừ hai số thập phân

  • 344 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho phép tính 35,92 – 17,3. Tìm cách đặt tính đúng.

Xem đáp án

Ta đặt tính như sau:

+ Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

+ Viết dấu phẩy của số bị trừ và số trừ thẳng cột với nhau.

Vậy trong các cách đặt tính đã cho chỉ có cách B là đúng quy tắc.

Đáp án B


Câu 2:

Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm:

72,45 - 26,18 = …

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

72,4526,18¯46,27

Vậy 72,45 - 26,18 = 46,27

Đáp án C


Câu 3:

Cho 51,20 - 17,83 = 33,43. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

51,2017,83¯    33,37

Do đó, khẳng định 51,217,83=33,43 là sai.

Đáp án B


Câu 4:

Tính: 42 – 18,37

Xem đáp án

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

42,0018,37¯    23,63

Vậy 4218,37=23,63

Đáp án C


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết: 49,5 - x = 27,83. Vậy x =  c

Xem đáp án

49,5x=27,83      x=49,527,83      x=21,67

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 21,67.


Câu 6:

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

41,726,34...5033,92

Xem đáp án

Ta có: 41,726,34=15,36;  5033,92=16,08

Mà 15,36  <16,08

Vậy 41,726,34<5033,92

Đáp án C


Câu 7:

Chọn dấu thích hợp điền vào ô trống:

75,813,4626,5475,8(13,46+26,54)

Xem đáp án

Ta có:

+)75,813,4626,54=62,3426,54=35,8+)75,8(13,46+26,54)=75,840=35,8

Mà 35,8=35,8

Vậy 75,813,4626,54=75,8(13,46+26,54)

Đáp án A


Câu 8:

Chọn đáp án đúng nhất:

 

Số thích hợp điền vào ô trống từ trái sang phải lần lượt là:

Xem đáp án

Tính số thích hợp điền vào ô trống từ trái sang phải lần lượt là 24,87; 50,77.

Đáp án B


Câu 10:

Điền số thích hợp vào ô trống để tính bằng cách thuận tiện:

136,78 – 52,49 + 13,22 – 47,51

= (136,78 + c) – (52,49 + c)

= cc

= c

Xem đáp án

Ta có:

136,7852,49+13,2247,51=(136,78+13,22)(52,49+47,51)=150100=50

Vậy số thích hợp điền vào ô trống từ trên xuống dưới, từ trái sang phải lần lượt là 13,22; 47,51; 150; 100; 50....


Câu 11:

Một thùng đựng 65kg đường. Người ta lấy ra từ thùng đó 23,5kg đường, sau đó lại lấy ra 8,75kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Xem đáp án

Người ta đã lấy ra số ki-lô-gam đường là:

23,5+8,75=32,25(kg)

Trong thùng còn lại số ki-lô-gam đường là:

6532,25=32,75(kg)

Đáp số: 32,75kg.

Đáp án C


Câu 12:

Cho số 79,468. Hỏi số này thay đổi như thế nào nếu xóa bỏ hai chữ số 4 và 8 ở phần thập phân?

Xem đáp án

Số 79,468 khi xóa bỏ hai chữ số 4 và 8 ở phần thập phân thì được số mới là 79,6.

Ta có  79,468 < 79,6.

Số ban đầu sau khi xóa bỏ hai chữ số 4 và 8 ở phần thập phân đã tăng lên số đơn vị là:              

79,6 − 79,468 = 0,132

Đáp án D


Câu 13:

Biết trung bình cộng của ba số 208. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 442,45. Tổng của số thứ hai và số thứ ba là 426,8. Hỏi trong ba số đã cho, số lớn nhất là số nào?

Xem đáp án

Tổng của ba số đó là :

208 × 3 = 624

Số thứ ba là:

624 − 442,45 = 181,55

Số thứ hai là:

426,8 − 181,55 = 245,25

Số thứ nhất là:

442,45 − 245,25 = 197,2

Ta có 181,55 < 197,2 < 245,25 nên số thứ hai là số lớn nhất trong ba số.

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay