Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 5 Toán Trắc nghiệm Toán 5 Luyện tập chung có đáp án

Trắc nghiệm Toán 5 Luyện tập chung có đáp án

Trắc nghiệm Toán 5 Luyện tập chung có đáp án

  • 511 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

3 năm = … tháng

Xem đáp án

1 năm = 12 tháng

3 năm = 12 x 3 = 36 tháng

Vậy số cần điền là: 36


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

18 ngày = … giờ

Xem đáp án

1 ngày = 24 giờ

18 ngày = 24 : 8 = 3 giờ

Vậy số cần điền là: 3


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

342 giây = … phút

Xem đáp án

342 giây = 342 : 60 = 5,7 phút

Vậy số cần điền là: 5,7


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

204 phút = … giờ

Xem đáp án

204 phút = 204 : 60 = 3,4 giờ

Vậy số cần điền là: 3,4


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

4 ngày 12 giờ + 8 ngày 7 giờ = … ngày … giờ

Xem đáp án

Vậy: 4 ngày 12 giờ + 8 ngày 7 giờ = 12 ngày 19 giờ
Nên các số cần điền lần lượt là: 12; 9


Câu 6:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

3 ngày 8 giờ + 5 ngày 17 giờ = … ngày … giờ

Xem đáp án

Vậy: 3 ngày 8 giờ + 5 ngày 17 giờ = 9 ngày 1 giờ

Nên các số cần điền lần lượt là: 9; 1


Câu 7:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

8 phút 32 giây + 10 phút 47 giây = … phút … giây

Xem đáp án

Vậy: 8 phút 32 giây + 10 phút 47 giây = 19 phút 19 giây

Nên các số cần điền lần lượt từ trái sang phải là: 19; 19


Câu 8:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

15 ngày 9 giờ + 3 ngày 7 giờ = … ngày … giờ

Xem đáp án

Vậy: 15 ngày 9 giờ + 3 ngày 7 giờ = 18 ngày 16 giờ

Nên các số cần điền lần lượt là: 18; 16


Câu 9:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

15 ngày 18 giờ - 4 ngày 15 giờ = … ngày … giờ

Xem đáp án

Vậy: 15 ngày 18 giờ - 4 ngày 15 giờ = 11 ngày 3 giờ

Nên các số cần điền là: 11; 3


Câu 10:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

21 giờ 18 phút - 11 giờ 5 phút = … giờ … phút

Xem đáp án

Vậy: 21 giờ 18 phút - 11 giờ 5 phút = 10 giờ 13 phút

Nên các số cần điền lần lượt là: 10; 13


Câu 11:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

2 tuần 6 ngày - 1 tuần 3 ngày = … tuần … ngày

Xem đáp án

Vậy: 2 tuần 6 ngày - 1 tuần 3 ngày = 1 tuần 3 ngày

Nên các số cần điền là: 1 và 3


Câu 12:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

5 năm 5 tháng - 3 năm 6 tháng = … năm … tháng

Xem đáp án

Đổi': 5 năm 5 tháng - 3 năm 6 tháng = 4 năm 17 tháng - 3 năm 6 tháng

Ta có:

Vậy: 5 năm 5 tháng - 3 năm 6 tháng = 1 năm 11 tháng

Nên các số cần điền là: 1 và 11


Câu 13:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

7 giờ 18 phút x 3 = … giờ … phút

Xem đáp án

Vậy: 7 giờ 18 phút x 3 = 21 giờ 54 phút

Nên các số cần điền là: 21 và 54


Câu 16:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

5,75 phút x 5 = … phút

Xem đáp án

Vậy: 5,75 phút x 5 = 28,75 phút

Nên số cần điền là: 28,75


Câu 17:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

16 giờ 48 phút : 3 = … giờ … phút

Xem đáp án

Vậy: 16 giờ 48 phút : 3 = 5 giờ 36 phút

Nên các số cần điền là: 5 và 36


Câu 18:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

16 giờ 48 phút : 3 = … giờ … phút

Xem đáp án

Vậy: 16 giờ 48 phút : 3 = 5 giờ 36 phút

Nên các số cần điền là: 5 và 36


Câu 19:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

12 gờ 45 phút : 3 = … giờ … phút

Xem đáp án

Vậy: 12 giờ 45 phút : 3 = 4 giờ 15 phút

Nên các số cần điền là: 4 và 15


Câu 20:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

19 giờ 12 phút : 3 = … giờ … phút

Xem đáp án

Vậy: 19 giờ 12 phút : 3 = 6 giờ 24 phút

Nên các số cần điền là: 6 và 24


Bắt đầu thi ngay