Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO

BỘ 30 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN - ĐỀ 01

  • 4162 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 60 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 6:

Solar energy doesn‘t cause………..
Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


Câu 9:

If I ………….rich, I ……………………….around the world.
Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Câu 11:

You don‘t like watching this film, …………………?
Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Câu 14:

Hoa: I suggest going camping next Sunday. Lan: ………………………………………………..

Xem đáp án

ĐÁP ÁN B


Câu 15:

My house............. in 1990

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Câu 16:

The weather is terrible today. If the weather (be)… good, I (go)........for a walk.

Xem đáp án

The weather is terrible today. If the weather (be)were… good, I (go)...would go.....for a walk.


Câu 17:

Yesterday, when we (visit)…………. them, they (have)……dinner.

Xem đáp án

Yesterday, when we (visit)…visited………. them, they (have)…were having…dinner.


Câu 18:

I (write ).........….. to my pen pal 2 months ago, but I (not receive) …….........….. his reply since then.

Xem đáp án

         I (write )......wrote....….. to my pen pal 2 months ago, but I (not receive) …haven’t received….........….. his reply since then.


Câu 19:

We would rather (stay)...........................at home than go out on rainy days.

Xem đáp án

         We would rather (stay)........stay...................at home than go out on rainy days.


Câu 20:

I enjoy (teach).................., but I don't want (do).....................all my life.

Xem đáp án

I enjoy (teach)...........teaching......., but I don't want (do)..........to do............all my life.

 


Câu 21:

My house (build)………………………………………..at present.

Xem đáp án

         My house (build)…………is being built……………………………..at present.


Câu 22:

The accident happened because he drove …………………………... (care)

Xem đáp án

The accident happened because he drove …………carelessly………………... (care)


Câu 23:

Air ……………is one of the problems that people have deal to with. (pollute)

Xem đáp án

         Air ……pollution………is one of the problems that people have deal to with. (pollute)


Câu 24:

Traditional ……………... are a good source of fun and entertainment. (celebrate)

Xem đáp án

Traditional ……celebrations………... are a good source of fun and entertainment. (celebrate)


Câu 25:

You should buy this book . It‘s very…………………………….. (inform)

Xem đáp án

You should buy this book . It‘s very………informative…………………….. (inform)


Câu 26:

(Tradition)……............……., people eat sticky rice cakes at Tet.

Xem đáp án

(Tradition)……Traditionally.............……., people eat sticky rice cakes at Tet.


Câu 28:

Who went to the seaside the first time?
Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 29:

What was the weather like on the day they started their journey to the seaside?
Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 30:

How did they travel to the seaside?
Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


Câu 31:

When did they reach the seaside?
Xem đáp án

ĐÁP ÁN B


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương