Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Tiếng Anh Trắc nghiệm Chuyên đề 1: Pronunciation (phonenics and stress) có đáp án

Trắc nghiệm Chuyên đề 1: Pronunciation (phonenics and stress) có đáp án

Chuyên đề 1: Pronunciation (phonenics and stress) có đáp án (Part 1)

  • 987 lượt thi

  • 115 câu hỏi

  • 40 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Find the word which has different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Find the word which has different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Find the word which has different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Find the word which has different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Find the word which has different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 6:

Find the word which has different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 7:

Find the word which has different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 8:

Find the word which has different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 11:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án
Find the word which has a different sound in the underlined part.

Câu 13:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 16:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 18:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 19:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 27:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 28:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 29:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 30:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 31:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 32:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 33:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 47:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 50:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 52:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 56:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 57:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 58:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 59:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 60:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 61:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 67:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án
Chọn đáp án C

Câu 68:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 70:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 71:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 72:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 79:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 80:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 82:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 83:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 84:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án
Chọn đáp án D

Câu 89:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 90:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 91:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 93:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 94:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 95:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án
Chọn đáp án D

Câu 96:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 99:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 101:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 102:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 103:

Find the word which has a different sound in the underlined part.
Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 104:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 105:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 106:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 107:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 108:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 109:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 110:

Find the word which has a different sound in the underlined part.

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 112:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 114:

Find the word which has a different sound in the part underlined.
Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 115:

Find the word which has a different sound in the part underlined.
Xem đáp án

Chọn đáp án B


Bắt đầu thi ngay