Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Tiếng Anh Trắc nghiệm Chuyên đề 3: Multiple choice (vocabulary and grammar) có đáp án

Trắc nghiệm Chuyên đề 3: Multiple choice (vocabulary and grammar) có đáp án

Trắc nghiệm Chuyên đề 3: Multiple choice (vocabulary and grammar) có đáp án

  • 675 lượt thi

  • 404 câu hỏi

  • 40 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 21:

Every house in the street has been demolished.
Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 27:

This ring is only made of plastic so it’s quite            .
Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 28:

Craft village are becoming popular                in Viet Nam.
Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 48:

He earns his living by             old paintings.
Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 55:

He was completely                 by the thief’s disguise.
Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 59:

In all               , there will never be a Third World War.
Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 67:

Could you please tell me                    ?
Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 69:

He asked me “             ?”
Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 72:

She asked me              the seat                       or not.
Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 75:

The policeman asked us                     .
Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 78:

I asked him      but he said nothing.
Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 80:

Mi asked what information she                       that assignment.
Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 81:

James               him up when the bus reached the square.
Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 87:

He asked me what                   .
Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 89:

He asked “Why did she take my pen?”
- He asked why                                   .
Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 91:

Excuse me. Could you tell me                        ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 94:

We wonder                 from his office after that scandal
Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 97:

Jeff wanted to know                .
Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 101:

Mr. Tan told us that the kids who       in tests often               the others were lucky.
Xem đáp án
Chọn đáp án D

Câu 104:

“What does she like?” he asked me.
Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 105:

She said, “Don’t tease me, John.”
Xem đáp án
D. She told John do not tease her.

Câu 106:

Last night I came home, cooked dinner, and              TV.
Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 113:

I’ve been feeling better since             .
Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 122:

Unfortunately the new system didn’t              our expectations.
Xem đáp án
Chọn đáp án D

Câu 126:

Tomatoes                     before they are completely ripe.

Xem đáp án

Chọn đáp án A