Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 5 Toán Trắc nghiệm Hỗn số có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Hỗn số có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Hỗn số có đáp án (Nhận biết)

  • 414 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hỗn số gồm bao nhiêu thành phần?

Xem đáp án

Hỗn số có hai thành phần là phần nguyên và phần phân số.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn hỗn số trong các đáp án sau:

Xem đáp án

Hỗn số có hai thành phần là phần nguyên và phần phân số. Vậy hỗn số là 427.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

Phần nguyên của hỗn số 523 là …

Xem đáp án

Phần nguyên của hỗn số 523 là 5.

Vậy số thích hợp đặt vào ô trống là 5.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Hỗn số “mười ba và hai mươi lăm phần ba mươi tám” được viết là:

Xem đáp án

Hỗn số “mười ba và hai mươi lăm phần ba mươi tám” được viết là 132538.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 6:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

+ Muốn cộng (hoặc trừ) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi cộng (hoặc) trừ hai phân số vừa chuyển đổi.

+ Muốn nhân (hoặc chia) hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số về dạng phân số rồi nhân (hoặc chia) hai phân số vừa chuyển đổi.

Vậy phát biểu sai là “Muốn trừ hai hỗn số, ta lấy phần nguyên trừ đi phần nguyên, phần tử số trừ đi phần tử số.”

Đáp án cần chọn là: B


Câu 7:

Chọn đáp án đúng: Khi viết hỗn số ta viết thế nào?

Xem đáp án

Khi viết hỗn số ta viết phần nguyên trước rồi viết phần phân số

Đáp án cần chọn là: A


Câu 8:

Chọn đáp án đúng:

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm:

"Có thể viết hỗn số thành một phân số có tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi .....  tử số ở phần phân số. Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số."

Xem đáp án

"Có thể viết hỗn số thành một phân số có tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng tử số ở phần phân số. Mẫu số bằng mẫu số ở phần phân số."

Đáp án cần chọn là: C


Câu 9:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

+ Phần phân số của hỗn số luôn nhỏ hơn 1

+ Hỗn số nào có phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi ngay