Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Tiếng Anh Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

  • 351 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /æ/. Đáp án A phát âm là /ə/


Câu 2:

From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /o/. Đáp án A phát âm là /əu/


Câu 3:

From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án B, A, D phát âm là /i/. Đáp án C phát âm là /ai/


Câu 4:

From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /g/. Đáp án A là âm câm


Câu 5:

From each number, pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /z/


Câu 6:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.


Câu 7:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.


Câu 8:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 3


Câu 9:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.


Câu 10:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.


Câu 11:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.


Câu 12:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.


Câu 13:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.


Câu 14:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.


Câu 15:

Find the word which has a different stress pattern from the other.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 3.


Bắt đầu thi ngay