Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Tiếng Anh Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 4 Vocabulary and Grammar có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 4 Vocabulary and Grammar có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 4 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 291 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Choose the best answer to complete these following sentences

We are looking forward to______you.

Xem đáp án

Đáp án: B

Cấu trúc: look forward to Ving (mong đợi làm việc gì)

Dịch: Chúng tôi rất mong chờ được gặp bạn.


Câu 2:

Choose the best answer to complete these following sentences

It’s very kind______you______say so!

Xem đáp án

Đáp án: C

Cấu trúc: It’s very + adj + of + O + to V (người đó thật như thế nào khi làm gì)

Dịch: Bạn thật tốt khi nói thế.


Câu 3:

Choose the best answer to complete these following sentences

I can complete a______English if necessary.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Vị trí trống cần phân từ II hoặc tính từ

Dịch: Tôi hoàn toàn có thể nói tiếng Anh nếu cần thiết.


Câu 4:

Choose the best answer to complete these following sentences

She______me if I could help her.

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch: Cô ấy hỏi tôi có thể giúp cô ấy không.


Câu 5:

Choose the best answer to complete these following sentences

They______him if they would come there the day after.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Họ hỏi anh ấy liệu họ có đến đó vào ngày hôm sau không.


Câu 6:

Choose the best answer to complete these following sentences

The restaurant has the______for serving some of the finest food.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Vị trí trống cần danh từ

Dịch: Nhà hàng có danh tiếng phục vụ một số món ăn ngon nhất.


Bắt đầu thi ngay