Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Tiếng Anh Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 6 Writing có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 6 Writing có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 6 Writing có đáp án

  • 366 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Choose the best answer to complete these sentences.

That man can tell us where _____.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Người đàn ông đó có thể cho chúng ta biết Tony sống ở đâu.


Câu 2:

Choose the best answer to complete these sentences.

She asked me _____ .

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch: Cô ấy hỏi tôi có khát không.


Câu 3:

Choose the best answer to complete these sentences.

The boy asked his mother _____ .

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Cậu bé hỏi mẹ có ăn được bánh không.az


Câu 4:

Choose the best answer to complete these sentences.

She said “ I have lived here for ten years”. She told me _____ .

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch: Cô ấy nói cô ấy đã sống ở đây mười năm.


Câu 5:

Choose the best answer to complete these sentences.

If Mary doesn’t improve in maths, we _____ have to find a tutor for her.

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Nếu Mary không cải thiện môn toán, chúng ta sẽ phải tìm một gia sư cho cô ấy.


Câu 6:

Choose the best answer to complete these sentences.

I want to know why _____ to the meeting.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Tôi muốn biết lý do tại sao anh ấy không đến cuộc họp.


Câu 7:

Choose the best answer to complete these sentences.

“Put your books away”, said the teacher.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Giáo viên nói với chúng tôi để cuốn sách của chúng tôi xa ra.


Câu 8:

Choose the best answer to complete these sentences.

“Don’t stay up too late, my son”, he said.

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Anh nói con trai không được thức quá khuya.


Câu 9:

Choose the best answer to complete these sentences.

“ Do you have a camera?” she asked.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Cô ấy muốn biết tôi có một máy ảnh hay không.


Câu 10:

Choose the best answer to complete these sentences.

“What’s your trouble?” my mother asked.

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Mẹ tôi muốn biết những rắc rối của tôi là gì.


Câu 12:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Question 2

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Câu này ta cần dịch nghĩa. Ở câu trước có “in danger” (gặp nguy hiểm) và vế sau cua câu lại có “if we do not make an effort to protect them” nên ta chọn tuyệt chủng.


Câu 15:

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Question 5

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Ở đây ta cần rút gọn mệnh đề quan hệ với nghĩa “còn lại”


Bắt đầu thi ngay