Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Tiếng Anh Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 7 Phonetics and Speaking có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 7 Phonetics and Speaking có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 7 Phonetics and Speaking có đáp án

  • 635 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ɑː/


Câu 2:

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ə/


Câu 3:

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɜː/


Câu 4:

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/


Câu 5:

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ə/


Câu 6:

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɔ/


Câu 7:

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ɪə/


Câu 8:

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ʌ/


Câu 9:

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ɔ/


Câu 10:

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /e/. Đáp án C phát âm là /ɜː/


Câu 11:

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /e/. Đáp án D phát âm là /æ/


Câu 12:

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /o/. Đáp án C phát âm là /əʊ/


Câu 13:

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ʌ/. Đáp án B phát âm là /u:/


Câu 14:

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ʌ/. Đáp án B phát âm là /tʃ/


Câu 15:

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /z/


Bắt đầu thi ngay