Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Tiếng Anh Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 7 Reading có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 7 Reading có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 7 Reading có đáp án

  • 564 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Read the passage, choose True or False.

We don’t know exactly how much fuel is left.

Xem đáp án

Đáp án: A

Thông tin: Nobody knows exactly how much fuel is left.

Dịch: Không ai biết chính xác còn lại bao nhiêu nhiên liệu.


Câu 3:

Read the passage, choose True or False.

We shouldn’t waste fuel.

Xem đáp án

Đáp án: A

Thông tin: According to Professor Marvin Burnham of the New England Institute of Technology, we have to start conserving coal, oil and gas before it is too late; and nuclear power is the only alternative.

Dịch: Theo giáo sư Marvin Burnham của Viện Công nghệ New England, chúng ta phải bắt đầu bảo tồn than, dầu và khí đốt trước khi quá muộn; và năng lượng hạt nhân là sự thay thế duy nhất.


Câu 4:

Read the passage, choose True or False.

According to Professor Marvin Burnham, solar energy will be used as a substitute for natural resources.

Xem đáp án

Đáp án: B

Thông tin: According to Professor Marvin Burnham of the New England Institute of Technology, we have to start conserving coal, oil and gas before it is too late; and nuclear power is the only alternative.

Dịch: Theo giáo sư Marvin Burnham của Viện Công nghệ New England, chúng ta phải bắt đầu bảo tồn than, dầu và khí đốt trước khi quá muộn; và năng lượng hạt nhân là sự thay thế duy nhất.


Câu 5:

Read the passage, choose True or False.

All people agree to use nuclear power as an alternative energy.

Xem đáp án

Đáp án: B

Thông tin: However, many people do not approve of using nuclear power because it’s very dangerous.

Dịch: Tuy nhiên, nhiều người không tán thành việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì nó rất nguy hiểm.


Câu 7:

Choose the best option to fill each of the blanks to make a meaningful passage.

Question 2

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch: Nhưng thực ra ý tưởng về một chiếc máy tính đã được phát minh ra từ hai thế kỷ trước bởi một người đàn ông tên Charles Babbage.


Câu 8:

Choose the best option to fill each of the blanks to make a meaningful passage.

Question 3

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Grow up (ph.v) lớn lên

Dịch: Babbage sinh năm 1791 và lớn lên trở thành một nhà toán học lỗi lạc.


Câu 9:

Choose the best option to fill each of the blanks to make a meaningful passage.

Question 4

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Cần đại từ quan hệ thay thế danh từ chỉ vật “several calculating machines”

Dịch: Anh ta đã lên kế hoạch cho một số máy tính mà anh ta gọi là động cơ trực tiếp.


Câu 10:

Choose the best option to fill each of the blanks to make a meaningful passage.

Question 5

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch: Nhưng mặc dù thực tế là ông bắt đầu xây dựng một số trong số này, ông không bao giờ hoàn thành bất kỳ trong số họ.


Câu 11:

Choose the best option to fill each of the blanks to make a meaningful passage.

Question 6

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Trong những năm qua, mọi người đã tranh luận liệu máy của anh ta có hoạt động không.


Câu 12:

Choose the best option to fill each of the blanks to make a meaningful passage.

Question 7

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Danh từ đã xác định ta dùng mạo từ “the”

Dịch: Tuy nhiên, gần đây, Bảo tàng Khoa học ở London đã hoàn thành việc chế tạo động cơ dựa trên một trong những Babbage, kiểu dáng.


Câu 13:

Choose the best option to fill each of the blanks to make a meaningful passage.

Question 8

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Tuy nhiên, gần đây, Bảo tàng Khoa học ở London đã hoàn thành việc chế tạo động cơ dựa trên một trong những Babbage, kiểu dáng.


Câu 14:

Choose the best option to fill each of the blanks to make a meaningful passage.

Question 9

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Phải mất sáu năm để hoàn thành và hơn bốn nghìn phần đã được thực hiện đặc biệt


Câu 15:

Choose the best option to fill each of the blanks to make a meaningful passage.

Question 10

Xem đáp án

Đáp án: D

Dịch: Cho dù nó hoạt động hay không, máy sẽ được trưng bày tại một triển lãm đặc biệt trong Bảo tàng Khoa học để khuyến khích mọi người làm việc với Babbage.


Bắt đầu thi ngay