Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Tiếng Anh Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 7 Vocabulary and Grammar có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 7 Vocabulary and Grammar có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 7 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 447 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

We decided not to go out for meal _________ we were too tired.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Chúng tôi quyết định không ra ngoài ăn vì quá mệt.


Câu 2:

My shoes are dirty. I’d better take them ________before I come in.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Take off (cởi cái gì ra)

Dịch: Giày của tôi bị bẩn. Tôi nên cởi chúng ra trước khi tôi bước vào.


Câu 3:

If you want to save money, you should ________the amount of water your family use

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Nếu bạn muốn tiết kiệm tiền, bạn nên giảm lượng nước mà gia đình bạn sử dụng.


Câu 4:

Who is going to __________ your children when you’re at work?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Look after (ph.v) chăm sóc, trông chừng

Dịch: Ai sẽ chăm sóc con bạn khi bạn làm việc?


Câu 5:

Mary’s eyes are weak, __________, she has to wear glasses.

Xem đáp án

Đáp án: D

Dịch: Mắt Mary Mary rất yếu, vì vậy, cô phải đeo kính.


Câu 6:

If there is a mechanical problem, we suggest ______ the manufacturer directly.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Suggest + Ving (gợi ý, đề nghị việc gì)

Dịch: Nếu có vấn đề cơ học, chúng tôi đề nghị liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất.


Câu 7:

Our energy will soon come to an end if we don’t__________ it.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Năng lượng của chúng ta sẽ sớm chấm dứt nếu chúng ta không thể tiết kiệm nó.


Câu 8:

The children like to put ___________ nice clothes when they go out.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Put on (ph.v) mặc cái gì vào

Dịch: Trẻ em thích mặc quần áo đẹp khi đi ra ngoài.


Câu 9:

I like bananas, __________my brother doesn’t.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Tôi thích chuối, nhưng anh tôi thì không


Câu 10:

Please turn __________ the gas. I want to cook my lunch.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Turn on (ph.v) bật lên

Dịch: Hãy bật ga. Tôi muốn nấu bữa trưa của tôi.


Câu 11:

I think we can practice our listening and speaking skills by _____ .

Xem đáp án

Đáp án: D

Dịch: A. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thực hành kỹ năng nghe và nói của mình bằng cách tham gia một câu lạc bộ nói tiếng Anh..

B. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thực hành kỹ năng nghe và nói của bạn bằng cách xem các chương trình tiếng Anh.

C. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thực hành kỹ năng nghe và nói của bạn bằng cách nói tiếng Anh với bạn bè.


Câu 12:

Do you happen to know the name of the _____?

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Bạn có biết tên của giám khảo không?


Câu 13:

Of course as a student I want _____ all the exams.

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Tất nhiên, là một sinh viên tôi muốn vượt qua tất cả các kỳ thi.


Câu 14:

What _____ of learning English do you find most difficult? Is it grammar rules or speaking?

Xem đáp án

Đáp án: D

Dịch: Bạn thấy khó khăn gì khi học tiếng Anh? Đó là quy tắc ngữ pháp hay nói?


Câu 15:

My sister hair isn't _______

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Tóc chị tôi không xoăn.


Bắt đầu thi ngay