Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Tiếng Anh Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 8 Vocabulary and Grammar có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 8 Vocabulary and Grammar có đáp án

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 8 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 315 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Choose the best answer to complete these following sentences.

n the United States, most people eat_______on Christmas day.

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Ở Hoa Kỳ, hầu hết mọi người ăn gà tây nướng vào ngày Giáng sinh.


Câu 2:

Choose the best answer to complete these following sentences.

People like to play ______ on each other on April Fool’s Day.

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch: Mọi người thích chơi khăm nhau vào ngày Cá tháng Tư.


Câu 3:

Choose the best answer to complete these following sentences.

The Chinese eat special ____ for the moon festival. They are sweet and are made with a lot of eggs.

Xem đáp án

Đáp án: D

Dịch: Người Trung Quốc ăn bánh đặc biệt cho lễ hội mặt trăng. Chúng ngọt và được làm với rất nhiều trứng.


Câu 4:

Choose the best answer to complete these following sentences.

Janice and Mike are getting married soon. They plan to have a small ______with just a few family members.

Xem đáp án

Đáp án: D

Dịch: Janice và Mike sẽ kết hôn sớm. Họ dự định tổ chức một lễ cưới nhỏ chỉ với một vài thành viên trong gia đình.


Câu 5:

Choose the best answer to complete these following sentences.

Auld Lang Syne is a song _______is sung on New Year’s eve.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Vị trí trống cần đại từ quan hệ thay thế danh từ chỉ vật

Dịch: Auld Lang Syne là một bài hát được hát vào đêm giao thừa năm mới.


Câu 6:

Choose the best answer to complete these following sentences.

They must gather the crop before it rains ________September

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Trước tháng dùng giới từ “in”

Dịch: Họ phải gặt mùa vụ mùa trước khi trời mưa vào tháng Chín.


Câu 7:

Choose the best answer to complete these following sentences.

________he come in half an hour, I shall go alone.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Trừ khi anh ta đến trong nửa giờ, nếu không tôi sẽ đi một mình.


Câu 8:

Choose the best answer to complete these following sentences.

Can you tell me the reason for_______the Mother’s Day?

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Bạn có thể cho tôi biết lý do để kỷ niệm Ngày của Mẹ không?


Câu 9:

Choose the best answer to complete these following sentences.

We think that Mother's Day should be celebrated_______

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Chúng tôi nghĩ rằng Ngày của Mẹ nên được tổ chức trên toàn qu


Câu 10:

Choose the best answer to complete these following sentences.

We are going to _______the anniversary of our 50 th wedding.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Thì tương lai gần

Dịch: Chúng tôi sắp kỷ niệm 50 năm ngày cưới.


Câu 11:

Choose the best answer to complete these following sentences.

He lives in a very ............... village in Hue.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Vị trí trống cần tính từ

Dịch: Anh ấy sống ở một ngôi làng rất đẹp ở Huế.


Câu 12:

Choose the best answer to complete these following sentences.

They failed to gain international ............... as an independent country.

Xem đáp án

Đáp án: D

Dịch: Họ đã thất bại trong việc đạt được sự chấp nhận quốc tế như một quốc gia độc lập.


Câu 13:

Choose the best answer to complete these following sentences.

This would be the perfect .............. for our wedding party.

Xem đáp án

Đáp án: D

Dịch: Đây sẽ là sự công nhận hoàn hảo cho tiệc cưới của chúng tôi.


Câu 14:

Choose the best answer to complete these following sentences.

A ............... is a building or place that has been made stronger and protected against attack.

Xem đáp án

Đáp án: C

Dịch: Pháo đài là một tòa nhà hoặc địa điểm đã được làm cho mạnh hơn và được bảo vệ chống lại sự tấn công.


Câu 15:

Choose the best answer to complete these following sentences.

What ............... should we take to reduce pollution?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Take measures = take actions (hành động)

Dịch: Những biện pháp nào chúng ta nên thực hiện để giảm ô nhiễm?


Bắt đầu thi ngay