IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Vật lý Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 29 (có đáp án): Sự sôi (tiếp theo)

Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 29 (có đáp án): Sự sôi (tiếp theo)

Trắc nghiệm Vật lý 6 Bài 29 (có đáp án): Sự sôi (tiếp theo)

  • 107 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của chất lỏng vào độ cao so với mặt nước biển?

Xem đáp án

Càng lên cao nhiệt độ sôi càng giảm

⇒ Đáp án A


Câu 2:

Nhiệt độ sôi

Xem đáp án

Nhiệt độ sôi không đổi trong suốt thời gian sôi

⇒Đáp án A


Câu 3:

Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào áp suất trên mặt thoáng của chất lỏng.

⇒ Đáp án A


Câu 4:

Hãy chọn nhận xét đúng nhất về nhiệt độ sôi. Ở nhiệt độ sôi thì

Xem đáp án

Ở nhiệt độ sôi thì các bọt khí nổi lên nhiều hơn, càng đi lên càng to ra, khi đến mặt thoáng chất lỏng thì vỡ tung

⇒ Đáp án B


Câu 5:

Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng

Xem đáp án

Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi

⇒ Đáp án D


Câu 6:

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa…. tạo ra các bọt khí vừa…… trên mặt thoáng.

Xem đáp án

Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các bọt khí vừa bay hơi trên mặt thoáng

⇒ Đáp án C


Câu 7:

Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân?

Xem đáp án

Người ta phải dùng nhiệt kế thuỷ ngân để đo nhiệt độ của hơi nước sôi. Vì nhiệt độ sôi của thuỷ ngân cao hơn nhiệt độ sôi của nước.

Nhiệt độ sôi của thuỷ ngân là 357OC

Nhiệt độ sôi của nước là 100oC

⇒ Đáp án A


Câu 8:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng khi nói về sự sôi?

Xem đáp án

Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước không thay đổi

⇒ Đáp án C


Câu 9:

 Đổ vào ba bình có cùng diện tích đáy một lượng nước như nhau, đun ở điều kiện như nhau thì:

Bài tập: Sự sôi (tiếp theo) | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án

Xem đáp án

Bình A sôi nhanh nhất

⇒ Đáp án A


Câu 10:

 Chọn phát biểu không đúng về nhiệt độ sôi?

Xem đáp án

Nhiệt độ sôi của nước không phải là lớn nhất trong các chất lỏng

⇒ Đáp án D


Bắt đầu thi ngay