Thứ sáu, 09/12/2022
IMG-LOGO

Câu hỏi:

15/09/2021 1,079

Dung dịch nào sau đây tác dụng được với kim loại Cu?

A. HCl. 

B. HNO3 loãng. 

Đáp án chính xác

C. H2SO4 loãng. 

D. KOH.

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án B

3Cu  +  8HNO3  →  3Cu(NO3)2  +  2NO  +  4H2O

Câu trả lời này có hữu ích không?

0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất có khả năng tham gia phản ứng cộng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) là

Xem đáp án » 15/09/2021 3,592

Câu 2:

Cho 0,22 mol hỗn hợp E gồm 3 este đơn chức X, Y, Z (MX < MY < MZ; Y no mạch hở) tác dụng tối đa với 250 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 7,2 gam hai ancol cùng dãy đồng đẳng liên tiếp nhau và a gam hỗn hợp T chứa 4 muối; trong đó 3 muối của axit cacboxylic có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn b gam T cần vừa đủ 1,611 mol O2, thu được Na2CO3; 56,628 gam CO2 và 14,742 gam H2 Khối lượng (gam) của este Z là

Xem đáp án » 15/09/2021 2,167

Câu 3:

Cho các bước ở thí nghiệm sau:

- Bước 1: Nhỏ vài giọt anilin vào ống nghiệm chứa 10 ml nước cất, lắc đều, sau đó để yên.

- Bước 2: Nhỏ tiếp dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm.

- Bước 3: Cho tiếp dung dịch NaOH loãng (dùng dư), đun nóng.

Cho các phát biểu sau:

(1) Kết thúc bước 1, nhúng quỳ tím vào thấy quỳ tím không đổi màu.

(2) Ở bước 2 thì anilin tan dần.

(3) Kết thúc bước 3, thu được dung dịch trong suốt.

(4) Ở bước 1, anilin hầu như không tan, nó tạo vẩn đục và lắng xuống đáy.

(5) Sau khi làm thí nghiệm, rửa ống nghiệm bằng dung dịch HCl, sau đó tráng lại bằng nước sạch.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 15/09/2021 2,069

Câu 4:

Hoà tan hoàn toàn 8,1 gam Al trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X chứa m gam muối và 1,344 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là

Xem đáp án » 15/09/2021 1,648

Câu 5:

Hòa tan hoàn toàn 3,9 gam hỗn hợp (X) gồm Mg và Al vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 4,48 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng Al có trong hỗn hợp (X) là:

Xem đáp án » 15/09/2021 1,577

Câu 6:

Phát biểu đúng là

Xem đáp án » 15/09/2021 1,281

Câu 7:

Kim loại phản ứng được với dung dịch FeSO4

Xem đáp án » 15/09/2021 1,055

Câu 8:

Thủy phân 2,61 gam đipeptit X (tạo bởi các α-amino axit chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm NH2 trong phân tử) trong dung dịch NaOH dư, thu được 3,54 gam muối. Đipeptit X là

Xem đáp án » 15/09/2021 994

Câu 9:

Dãy gồm các ion kim loại có tính oxi hóa giảm dần là

Xem đáp án » 15/09/2021 944

Câu 10:

Cho phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol: X + 2NaOH → X1 + X2 + X3 + 2H2O. Biết X có công thức phân tử là C5H14O4N2; X1 và X2 là hai muối natri của hai axit cacboxylic đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX1 < MX2); X3 là amin bậc 1. Cho các phát biểu sau:

(a) X có hai công thức cấu tạo thỏa mãn các điều kiện trên.

(b) X1 có phản ứng tráng gương.

(c) X2 và X3 có cùng số nguyên tử cacbon.

(d) X là muối của aminoaxit với amin bậc 1.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 15/09/2021 907

Câu 11:

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO3 (đặc, nóng) sinh ra chất khí?

Xem đáp án » 15/09/2021 811

Câu 12:

Cho các nhận xét sau đây:

(a) Trong phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t°), glucozơ đóng vai trò là chất oxi hóa.

(b) Tơ nilon-6,6 còn được gọi là poli peptit.

(c) Đốt cháy este no, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(d) Chất béo còn được dùng trong sản xuất một số thực phẩm như mì sợi, đồ hộp.

(e) Trong phân tử các α-amino axit chỉ có 1 nhóm amino.

(g) Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.

Số nhận xét đúng là

Xem đáp án » 15/09/2021 696

Câu 13:

Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit axetic, metyl axetat, metyl fomat. Cho m gam hỗn hợp E (oxi chiếm 41,2% khối lượng) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 37,396 gam muối khan và 8,384 gam ancol. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 15/09/2021 674

Câu 14:

Thủy phân chất béo luôn thu được chất nào sau đây?

Xem đáp án » 15/09/2021 660

Câu 15:

Đun nóng m gam hỗn hợp E chứa triglixerit X và các axit béo tự do với 200 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp Y chứa các muối có công thức chung C17Hy Đốt cháy 0,07 mol E thu được 1,845 mol CO2. Mặt khác m gam E tác dụng vừa đủ với 0,1 mol Br2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Xem đáp án » 15/09/2021 613

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »