Thứ sáu, 12/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 1 Toán Bài tập ôn hè Toán lớp 1 Chuyên đề 4: Hình phẳng và hình khối có đáp án

Bài tập ôn hè Toán lớp 1 Chuyên đề 4: Hình phẳng và hình khối có đáp án

Bài tập ôn hè Toán lớp 1 Chuyên đề 4: Hình phẳng và hình khối có đáp án

  • 428 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 90 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đồ vật nào dạng hình tròn?

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Đồ vật A có dạng hình tròn.

Đồ vật B có dạng hình tam giác.

Đồ vật C có dạng hình chữ nhật.

Đồ vật D có dạng hình vuông.


Câu 2:

Khối lập phương là hình nào?
Media VietJack
Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hình D có dạng khối lập phương.

Hình A có dạng khối trụ.

Hình B có dạng khối hộp chữ nhật.


Câu 3:

Đồ vật nào dưới đây không có dạng hình vuông?
Media VietJack
Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đồ vật A, C, D có dạng hình vuông, đồ vật B có dạng hình tam giác.


Câu 4:

Đồ vật nào dưới đây có dạng khối hộp chữ nhật?
Media VietJack
Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đồ vật B có dạng khối hộp chữ nhật.

Đồ vật A có dạng khối lập phương.

Đồ vật C có dạng khối cầu.

Đồ vật D có dạng khối trụ.


Câu 5:

Đồ vật nào không có dạng khối lập phương?
Media VietJack
Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đồ vật A, C, D có dạng khối lập phương, đồ vật B có dạng khối hộp chữ nhật.


Câu 6:

Trên vật nào có hình cùng dạng với hình tam giác?
Media VietJack
Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Vật B có hình cùng dạng với hình tam giác.


Câu 7:

Hình bên có mấy hình tam giác?

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta đếm được 8 hình tam giác trong hình trên như sau:


Câu 8:

Hình thích hợp đặt vào dấu “?” là:
Media VietJack
Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Quan sát hình vẽ, ta thấy các hình nhỏ được viết theo thứ tự: hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông.

Vậy hình cần điền vào dấu “?” là hình vuông.


Câu 9:

Hình bên có mấy hình vuông?

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta đếm được 5 hình vuông trong hình trên như sau:

Media VietJack

+ Có 4 hình vuông nhỏ được đánh số thứ tự: (1), (2), (3), (4).

+ Có 1 hình vuông lớn được tạo từ 4 hình vuông nhỏ: (1, 2, 3, 4).

Như vậy có tất cả 5 hình vuông trong hình trên.


Câu 10:

Hình bên có mấy hình chữ nhật?

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta đếm được 9 hình chữ nhật trong hình trên như sau:

Media VietJack

+ Có 4 hình chữ nhật nhỏ được đánh số thứ tự: (1), (2), (3), (4)

+ Có 4 hình chữ nhật được tạo bởi 2 hình chữ nhật nhỏ: (1, 2), (3, 4), (1, 3), (2, 4)

+ Có 1 hình chữ nhật lớn được tạo từ 4 hình chữ nhật nhỏ: (1, 2, 3, 4)

Như vậy có tất cả 9 hình chữ nhật trong hình trên.


Câu 11:

Số?

Media VietJack

Hình bên có ………. hình tam giác.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình tam giác có trong hình trên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4)

+ Hình (1, 2); (2; 3); (3; 4)

+ Hình (1, 2, 3); (2; 3; 4)

+ Hình (1, 2, 3, 4)

Vậy hình trên có tất cả 10 hình tam giác.


Câu 12:

Số?

Media VietJack

Hình bên có ………. hình tam giác.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình tam giác có trong hình trên là:

+ Hình (1), (2)

+ Hình (1, 3); (2; 4); (1; 2)

+ Hình (1, 2, 3, 4)

Vậy hình trên có tất cả 6 hình tam giác.


Câu 13:

Số?

Media VietJack

Hình bên có ………. hình tam giác.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình tam giác có trong hình trên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4)

+ Hình (2, 3)

Vậy hình trên có tất cả 5 hình tam giác.


Câu 14:

Số?

Media VietJack

Hình bên có ………. hình tam giác.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình tam giác có trong hình trên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4), (5), (6)

+ Hình (1, 2)

Vậy hình trên có tất cả 7 hình tam giác.


Câu 15:

Số?

Media VietJack

Hình bên có ………. hình tam giác.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình tam giác có trong hình trên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4)

+ Hình (1, 2), (3, 4)

+ Hình (1, 2, 3, 4)

Vậy hình trên có tất cả 7 hình tam giác.


Câu 16:

Số?

Media VietJack

Hình bên có ………. hình tam giác và ……… hình vuông.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình tam giác có trong hình trên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4)

+ Hình (1, 2), (3, 4), (1, 4), (2, 3)

+ Hình (1, 2, 3, 4)

Vậy hình trên có tất cả 9 hình tam giác .

Các hình vuông có trong hình trên là:

+ Hình (1, 2, 3, 4)

Vậy hình trên có tất cả 1 hình vuông.


Câu 17:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác và ……… hình vuông.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình tam giác có trong hình trên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)

+ Hình (2, 3), (4, 5), (6, 7), (1, 8)

+ Hình (2, 3, 4, 5), (4, 5, 6, 7), (6, 7, 8, 1), (8, 1, 2, 3)

Vậy hình trên có tất cả 16 hình tam giác.

Các hình vuông có trong hình trên là:

+ Hình (1, 2), (3, 4), (5, 6), (7, 8)

+ Hình (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Vậy hình trên có tất cả 5 hình vuông.


Câu 18:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác và ……… hình vuông.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình tam giác có trong hình trên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)

+ Hình (1, 2), (3, 6), (4, 5), (7, 8), (3, 4), (5, 6)

+ Hình (1, 2, 3, 4), (5, 6, 7, 8)

+ Hình (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Vậy hình trên có tất cả 17 hình tam giác.

Các hình vuông có trong hình trên là:

+ Hình (2, 3), (6, 7), (5, 6), (7, 8)

+ Hình (3, 4, 5, 6)

Vậy hình trên có tất cả 5 hình vuông.


Câu 19:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác và ……… hình vuông.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình tam giác có trong hình trên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4), (5), (6)

+ Hình (2, 3), (3, 4), (4, 5), (2, 5)

Vậy hình trên có tất cả 10 hình tam giác.

Các hình vuông có trong hình trên là:

+ Hình (1, 2), (5, 6)

+ Hình (2, 3, 4, 5)

Vậy hình trên có tất cả 3 hình vuông.


Câu 20:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình chữ nhật.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình chữ nhật có trong hình bên là:

+ Hình (1), (2), (3)

+ Hình (1, 2), (2, 3)

+ Hình (1, 2, 3)

Vậy hình bên có 6 hình chữ nhật.


Câu 21:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình chữ nhật và ………. hình vuông.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình chữ nhật có trong hình bên là:

+ Hình (1, 2), (2, 3), (4, 5), (5, 6), (1, 4), (2, 5), (3, 6)

+ Hình (1, 2, 3), (4, 5, 6)

+ Hình (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Vậy hình bên có 10 hình chữ nhật.

Các hình vuông có trong hình bên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4), (5), (6)

+ Hình (1, 2, 4, 5), (2, 3, 5, 6)

Vậy hình bên có 8 hình vuông.


Câu 22:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình chữ nhật và ………. hình vuông.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình chữ nhật có trong hình bên là:

+ Hình (1, 2), (2, 3), (3, 4), (5, 6), (6, 7), (7, 8), (1, 5), (2, 6), (3, 7), (4, 8)

+ Hình (1, 2, 3), (2, 3, 4), (5, 6, 7), (6, 7, 8)

+ Hình (1, 2, 3, 4), (5, 6, 7, 8)

+ Hình (1, 2, 3, 5, 6, 7), (2, 3, 4, 6, 7, 8)

+ Hình (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Vậy hình bên có 19 hình chữ nhật.

Các hình vuông có trong hình bên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)

+ Hình (1, 2, 5, 6), (2, 3, 6, 7), (3, 4, 7, 8)

Vậy hình bên có 11 hình vuông.


Câu 23:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác và ………. hình vuông.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình tam giác có trong hình bên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4), (5), (6)

+ Hình (1, 6), (3, 4)

+ Hình (1, 2, 6), (3, 4, 5), (2, 3, 4), (1, 5, 6)

Vậy hình bên có 12 hình tam giác.

Các hình vuông có trong hình bên là:

+ Hình (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Vậy hình bên có 1 hình vuông.


Câu 24:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác và ………. hình chữ nhật.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình tam giác có trong hình bên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)

+ Hình (2, 3), (6, 7), (2, 7), (3, 6)

Vậy hình bên có 12 hình tam giác.

Các hình chữ nhật có trong hình bên là:

+ Hình (1, 2), (3, 4), (5, 6), (7, 8)

+ Hình (1, 2, 3, 4), (5, 6, 7, 8), (1, 2, 7, 8), (3, 4, 5, 6)

+ Hình (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Vậy hình bên có 9 hình chữ nhật.


Câu 25:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác và ………. hình vuông.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình tam giác có trong hình bên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4)

+ Hình (2, 3)

Vậy hình bên có 5 hình tam giác.

Các hình vuông có trong hình bên là:

+ Hình (1, 2), (3, 4)

Vậy hình bên có 2 hình vuông.


Câu 26:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác và ………. hình vuông.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình tam giác có trong hình bên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4), (5)

+ Hình (2, 3), (4, 5)

+ Hình (2, 3, 4, 5)

Vậy hình bên có 8 hình tam giác.

Các hình vuông có trong hình bên là:

+ Hình (3, 4)

+ Hình (1, 2, 3, 4, 5)

Vậy hình bên có 2 hình vuông.


Câu 27:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình chữ nhật và ………. hình vuông.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình chữ nhật có trong hình bên là:

+ Hình (5)

+ Hình (1, 2), (3, 4), (1, 3), (2, 4)

+ Hình (1, 2, 3, 4, 5)

Vậy hình bên có 6 hình chữ nhật.

Các hình vuông có trong hình bên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4)

+ Hình (1, 2, 3, 4)

Vậy hình bên có 3 hình vuông.


Câu 28:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình tam giác có trong hình bên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4)

+ Hình (1, 3), (2, 4), (3, 4)

+ Hình (1, 2, 3, 4)

Vậy hình bên có 8 hình tam giác.


Câu 29:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có ………. hình tam giác.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình tam giác có trong hình bên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4), (5)

+ Hình (1, 5)

Vậy hình bên có 6 hình tam giác.


Câu 30:

Số?

Media VietJack 

Hình bên có :

………. hình tam giác.

………. hình vuông.

………. hình chữ nhật.

Xem đáp án

Lời giải

Media VietJack

Các hình tam giác có trong hình bên là:

+ Hình (2), (3), (5), (6)

+ Hình (3, 4, 5), (2, 1, 6)

Vậy hình bên có 6 hình tam giác.

Các hình vuông có trong hình bên là:

+ Hình (1), (4)

+ Hình (2, 3), (5, 6)

+ Hình (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Vậy hình bên có 5 hình vuông.

Các hình chữ nhật có trong hình bên là:

+ Hình (2, 3, 4), (1, 6, 5), (1, 2, 3), (4, 5, 6)

Vậy hình bên có 4 hình chữ nhật.


Bắt đầu thi ngay