Thứ sáu, 01/03/2024
IMG-LOGO

Câu hỏi:

30/11/2021 12,688

Tính Δy và yx của các hàm số sau theo x và Δx:

a) y=2x-5;

b) y=x2-1;

c) y=2x3;

d) y=1x.

 Xem lời giải

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Gọi Δ x là số gia của biến số x.

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Câu trả lời này có hữu ích không?

1

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính (bằng định nghĩa) đạo hàm của mỗi hàm số tại các điểm đã chỉ ra:

a) y = x2+x ti x0=1

b) y=1x ti x0=2

c) y=x+1x-1 ti x0=0

Xem đáp án » 30/11/2021 4,164

Câu 2:

Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của các hàm số:

a) f(x) = x2 tại điểm x bất kì;

b) g(x) = 1/x tại điểm bất kì x ≠ 0

Xem đáp án » 30/11/2021 3,920

Câu 3:

Viết phương trình tiếp tuyến đường cong y=x3.

a. Tại điểm (-1; -1);

b. Tại điểm có hoành độ bằng 2;

c. Biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3.

Xem đáp án » 30/11/2021 3,011

Câu 4:

Bài 7 (trang 157 SGK Đại số 11): Một vật rơi tự do theo phương trình s = 1/2 gt2, trong đó g≈9,8m/s2 là gia tốc trọng trường.

a. Tìm vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng thời gian từ t (t = 5s) đến t + Δt, trong các trường hợp Δt=0,1s; Δt=0,05s; Δt=0,001s.

b. Tìm vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t = 5s.

Xem đáp án » 30/11/2021 2,480

Câu 5:

Viết phương trình tiếp tuyến của hypebol: y=1x

a) Tại điểm 12;2 ;

b) Tại điểm có hoành độ bằng -1;

c) Biết rằng hệ số góc của tiếp tuyến bằng -14.

Xem đáp án » 30/11/2021 2,412

Câu 6:

a) Vẽ đồ thị của hàm số f(x) = x22

b) Tính f’(1).

c) Vẽ đường thẳng đi qua điểm M(1; 1/2) và có hệ số góc bằng f’(1). Nêu nhận xét về vị trí tương đối của đường thẳng này và đồ thị hàm số đã cho.

Xem đáp án » 30/11/2021 1,650

Câu 7:

Cho hàm số y = x2. Hãy tính y'(xo) bằng định nghĩa.

 

Xem đáp án » 30/11/2021 863

Câu 8:

Tìm số gia của hàm số f(x) = x3, biết rằng:

a.x0 = 1; Δx = 1;

b.x0 = 1; Δx = -0,1;

Xem đáp án » 30/11/2021 460

Câu 9:

Viết phương trình đường thẳng đi qua Mo(xo; yo) và có hệ số góc λ

Xem đáp án » 30/11/2021 432

Câu 10:

Một đoàn tàu chuyển động khởi hành từ một nhà ga. Quãng đường s (mét) đi được của đoàn tàu là một hàm số của thời gian t (phút). Ở những phút đầu tiên, hàm số đó là s = t2.

Hãy tính vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng [t; to] với to = 3 và t = 2; t = 2,5; t = 2,9; t = 2,99.

Nêu nhận xét về những kết quả thu được khi t càng gần to = 3.

Xem đáp án » 30/11/2021 381

Câu 11:

Chứng minh rằng hàm số:

f(x)=x-12 (nếu x0)-x2 (nếu x<0)

Không có đạo hàm tại điểm x = 0 nhưng có đạo hàm tại điểm x = 2.

Xem đáp án » 30/11/2021 318