IMG-LOGO

Danh sách câu hỏi

Có 8886 câu hỏi trên 178 trang

Cho các phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol, mỗi kí hiệu X, Y, Z, T, M, N là một chất vô cơ khác nhau, biết X và M có cùng phân tử khối:

(a) X toY + CO2                                 

(b) Y + H2O → Z

(c) Z + M → N + X + H2O                         

(d) Z + 2M → T + X + 2H2O

Tìm các chất thích hợp để hoàn thành các phương trình hoá học trên.