Thứ bảy, 02/12/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1: Pháp luật đời sống (Phần 1) (Có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1: Pháp luật đời sống (Phần 1) (Có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1: Pháp luật đời sống có đáp án (Phần 1) (P1)

  • 2688 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Pháp luật là quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Pháp luật là quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người là thể hiện tính quy phạm phổ biến.


Câu 2:

Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước.


Câu 3:

Pháp luật không quy định về những việc 

Xem đáp án

 

Đáp án: A

Lời giải: Pháp luật không quy định về những việc nên làm.


Câu 4:

Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở

Xem đáp án

 

Đáp án: A

Lời giải: Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở tính quyền lực, bắt buộc chung.


Câu 5:

Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật:

Xem đáp án

Đáp án: A

 

Lời giải: Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.


Câu 6:

Phương tiện nào sau đây quan trọng nhất để Nhà nước thực hiện quản lí xã hội?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Pháp luật quan trọng nhất để Nhà nước thực hiện quản lí xã hội.


Câu 7:

Pháp luật quy định về những việc được làm, việc phải làm và những việc

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Pháp luật quy định về những việc được làm, việc phải làm và những việc không được làm.


Câu 8:

Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, vì pháp luật được áp dụng

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, vì pháp luật được áp dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.


Câu 9:

Nội dung của tất cả các văn bản pháp luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Nội dung của tất cả các văn bản pháp luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp là thể hiện tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.


Câu 10:

Các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền là thể hiện bản chất giai cấp.


Câu 11:

Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung, nghĩa là quy định bắt buộc đối với

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung, nghĩa là quy định bắt buộc đối với mọi cá nhân tổ chức.


Câu 12:

Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội là thể hiện bản chất xã hội.


Câu 13:

Quy định trong các văn bản diễn đạt chính xác, một nghĩa để mọi người đều hiểu đúng và thực hiện đúng là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Quy định trong các văn bản diễn đạt chính xác, một nghĩa để mọi người đều hiểu đúng và thực hiện đúng là thể hiện đặc trưng tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.


Câu 14:

Hệ thống quy tắc xử xự chung áp dụng cho mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ xã hội được gọi là

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Hệ thống quy tắc xử xự chung áp dụng cho mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ xã hội được gọi là pháp luật.


Câu 15:

Pháp luật mang bản chất giai cấp, vì pháp luật do

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Pháp luật mang bản chất giai cấp, vì pháp luật do Nhà nước ban hành.


Câu 16:

Luật giao thông đường bộ quy định người đi xe mô tô phải đội mũ bảo hiểm. Quy định này thể hiện

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Luật giao thông đường bộ quy định người đi xe mô tô phải đội mũ bảo hiểm. Quy định này thể hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật.


Câu 17:

Pháp luật không bao gồm đặc trưng nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Pháp luật không bao gồm đặc trưng tính cụ thể về mặt nội dung.


Câu 18:

Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật có nghĩa là Nhà nước ban hành pháp luật và

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật có nghĩa là Nhà nước ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật.


Câu 19:

Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật ?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội là thể hiện bản chất xã hội.


Câu 20:

"Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức" là nội dung thể hiện mối quan hệ nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: "Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức" là nội dung thể hiện mối quan hệ pháp luật với đạo đức.


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương