Thứ bảy, 02/12/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (phần 1) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (phần 1) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (phần 1) (có đáp án)

  • 452 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Các dân tộc đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, tạo điều kiện phát triển mà không bị phân biệt đối xử là thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Các dân tộc đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, tạo điều kiện phát triển mà không bị phân biệt đối xử là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc.


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây nói về quyền bình đẳng giữa các dân tộc về văn hóa?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình là nội dung nói về quyền bình đẳng giữa các dân tộc về văn hóa.


Câu 3:

Phương án nào dưới đây là một trong những nội dung về quyền bình đẳng giữa các dân tộc?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc đều được phát huy là một trong những nội dung về quyền bình đẳng giữa các dân tộc.


Câu 4:

Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết là thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về lĩnh vực nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết là thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về lĩnh vực văn hóa, giáo dục.


Câu 5:

Việc đảm bảo tỷ lệ thaích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Việc đảm bảo tỷ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc.


Câu 6:

Các dân tộc có quyền khôi phục, phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp. Điều này thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về lĩnh vực nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Các dân tộc có quyền khôi phục, phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp. Điều này thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về lĩnh vực văn hóa, giáo dục.


Câu 7:

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không bao gồm lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không bao gồm lĩnh vực đầu tư.


Câu 8:

Chị N và anh M thưa chuyện với hai gia đình để được kết hôn với nhau, nhưng bố chị N là ông K không đồng ý và đã cản trở hai người vì chị N theo đạo Thiên Chúa, còn anh M lại theo đạo Phật. Hành vi của ông K là biểu hiện

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Hành vi của ông K là biểu hiện sự phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo.


Câu 9:

Một trong các nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc là các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Một trong các nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc là các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều có đại biểu của mình trong hệ thống cơ quan nhà nước.


Câu 10:

Việc nhà nước ưu tiên cộng điểm trong tuyển sinh đại học cho học sinh người dân tộc thiểu số là thể hiện

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Việc nhà nước ưu tiên cộng điểm trong tuyển sinh đại học cho học sinh người dân tộc thiểu số là thể hiện học sinh các dân tộc bình đẳng về cơ hội học tập.


Câu 11:

Trong bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2016, những người đủ 18 tuổi trở lên không phân biệt dân tộc, tôn giáo đều tham gia bầu cử. Điều này thể hiện bình đẳng

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Trong bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2016, những người đủ 18 tuổi trở lên không phân biệt dân tộc, tôn giáo đều tham gia bầu cử. Điều này thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.


Câu 12:

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không bao gồm nội dung nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không bao gồm nội dung về bình đẳng về xã hội.


Câu 13:

H và Q yêu nhau nhưng bị hai gia đình ngăn cản vì hai bên không cùng dân tộc. Trong trường họp này, gia đình H và Q đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: H và Q yêu nhau nhưng bị hai gia đình ngăn cản vì hai bên không cùng dân tộc. Trong trường họp này, gia đình H và Q đã xâm phạm đến quyền binh đẳng giữa các dân tộc.


Câu 14:

Ở nước ta bao giờ cũng có người dân tộc thiểu số đại diện cho quyền lợi của các dân tộc ít người tham gia làm đại biểu Quốc hội. Điều này thể hiện bình đẳng

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Ở nước ta bao giờ cũng có người dân tộc thiểu số đại diện cho quyền lợi của các dân tộc ít người tham gia làm đại biểu Quốc hội. Điều này thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị.


Câu 15:

Việc Nhà nước quy định tỷ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan dân cử thể hiện quyền bình đẳng về

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Việc Nhà nước quy định tỷ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan dân cử thể hiện quyền bình đẳng về chính trị.


Câu 16:

Các tôn giáo ở Việt Nam được Nhà nước đôi xử bình đẳng như nhau và được tự do hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, là nội dung của bình đẳng

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Các tôn giáo ở Việt Nam được Nhà nước đôi xử bình đẳng như nhau và được tự do hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, là nội dung của bình đẳng giữa các tôn giáo.


Câu 17:

Việc Nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên học sinh người dân tộc thiểu số vào các trường cao đẳng, đại học là nhằm thực hiện bình đẳng

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Việc Nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên học sinh người dân tộc thiểu số vào các trường cao đẳng, đại học là nhằm thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc.


Câu 18:

Khi được chị H hỏi ý kiến để kết hôn, bố chị là ông K đã kịch liệt ngăn cản chị H lấy chồng khác tôn giáo với gia đình mình. Hành vi ngăn cản này của ông K đã xâm phạm quyền bình đẳng

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Hành vi ngăn cản này của ông K đã xâm phạm quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.


Câu 19:

Xã Q là một xã miền núi có đồng bảo thuộc các dân tộc khác nhau. Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện ưu đãi để các daonh nghiệp đóng trên địa bàn xã Q kinh doanh tốt, nhờ đó mà kinh tế phát triển. Đây là biểu hiện bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Đây là biểu hiện bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực bình đẳng về điều kiện kinh tế.


Câu 20:

Nội dung nào nào dưới đây thể hiện bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp luật?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Các tôn giáo nếu có hành vi vi phạm pháp luật đều bị Nhà nước xử lí là nội dung thể hiện bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp luật.


Câu 21:

Nội dung nào sau đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Các tôn giáo lớn có nhiều quyền hơn tôn giáo nhỏ là nội dung không thể hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.


Câu 22:

Tập hợp những người cùng tin theo một hệ thống giáo lí, giáo luật, lễ nghi và tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận được gọi là

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Tập hợp những người cùng tin theo một hệ thống giáo lí, giáo luật, lễ nghi và tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận được gọi là tổ chức tôn giáo.


Câu 23:

Nơi thờ tự, tu hành, nơi đào tạo người chuyên hoạt động tôn giáo, trụ sở của tôn giáo và những cơ sở khác của tôn giáo được nhà nước công nhận gọi là

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Nơi thờ tự, tu hành, nơi đào tạo người chuyên hoạt động tôn giáo, trụ sở của tôn giáo và những cơ sở khác của tôn giáo được nhà nước công nhận gọi là cơ sở tôn giáo.


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương