Thứ bảy, 02/12/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 1) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 1) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ có đáp án (Phần 1) (P1)

  • 1310 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Công dân từ từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.


Câu 2:

Quyền ứng xử của công dân được thực hiện bằng những cách nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Quyền ứng xử của công dân được thực hiện bằng cách tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.


Câu 3:

Phương án nào dưới đây đúng khi bàn đến quyền bầu cử của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử là nội dung quyền bầu cử của công dân.


Câu 4:

Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên mới được quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Công dân đủ 21 tuổi trở lên mới được quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.


Câu 5:

Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.


Câu 6:

Một trong các nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia

Xem đáp án
 

Đáp án: A

lời giải: Một trong các nội dung quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước.


Câu 7:

Đối tượng nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Người đang phải chấp hành hình phạt tù không được thực hiện quyền bầu cử.


Câu 8:

Công dân tham gia góp ý kiến với Nhà nước về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước là thực hiện quyền

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Công dân tham gia góp ý kiến với Nhà nước về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước.


Câu 9:

Đối tượng nào dưới đây có quyền khiếu nại?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Mọi cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại.


Câu 10:

Khi bầu cử, mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Khi bầu cử, mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử bình đẳng.


Câu 11:

Việc công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội là thể hiện quyền

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Việc công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội là thể hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.


Câu 12:

Chủ thể nào dưới đây có quyền tố cáo?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Mọi công dân đều có quyền tố cáo.


Câu 13:

Chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyền giải quyết khiếu nại.


Câu 14:

Công dân có quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Công dân có quyền khiếu nại trong trường hợp không đồng ý với quyết định kỷ luật của giám đốc cơ quan.


Câu 15:

Công dân có quyền tố cáo trong trường hợp nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Công dân có quyền tố cáo trong trường hợp thấy có nhóm người khai thác gỗ trái phép.


Câu 16:

Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm là nội dung của nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm là nội dung của nguyên tắc bầu cử phổ thông.


Câu 17:

Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào dưới đây là đúng pháp luật ?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách trực tiếp viết phiếu bầu và bỏ phiếu.


Câu 18:

Trong trường hợp không đồng ý với quyết định kỷ luật của Giám đốc Sở, cán bộ cơ quan có thể làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Trong trường hợp không đồng ý với quyết định kỷ luật của Giám đốc Sở, cán bộ cơ quan có thể khiếu nại quyết định của Giám đốc Sở để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.


Câu 19:

Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân ?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Phát biểu và biểu quyết về xây dựng đường làng, xóm là việc làm thể hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân


Câu 20:

Phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân là

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân là mục đích của tố cáo.


Câu 21:

Việc vận động người khác không bỏ phiếu cho một người là vi phạm quyền nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Việc vận động người khác không bỏ phiếu cho một người là vi phạm quyền bầu cử của công dân.


Câu 22:

Trong dịp đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri, nhân dân thôn H đã nêu một số kiến nghị với đại biểu về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc nhân dân đề xuất kiến nghị là thể hiện quyền nào của công dân ?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Việc nhân dân đề xuất kiến nghị là thể hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương