Thứ bảy, 02/12/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 2) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 2) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 2) (P1) (có đáp án)

  • 798 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dân chủ gián tiếp còn được gọi là

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Dân chủ gián tiếp còn được gọi là dân chủ không công khai.


Câu 2:

Phương án nào dưới đây không thuộc các quyền dân chủ của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Quyền tự do ngôn luận không thuộc các quyền dân chủ của công dân.


Câu 3:

Hiến pháp năm 2013 quy định

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Hiến pháp năm 2013 quy định công dân đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.


Câu 4:

Nhận định nào dưới đây không đúng khi bàn về việc công dân không được thực hiện quyền bầu cử khi

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Công dân không được thực hiện quyền bầu cử khi đang chấp hành hình phạt tù.


Câu 5:

Tại một đơn vị bầu cử, nhân viên tổ bầu cử gợi ý bỏ phiếu cho một ứng viên nào đó là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Tại một đơn vị bầu cử, nhân viên tổ bầu cử gợi ý bỏ phiếu cho một ứng viên nào đó là vi phạm quyền ứng cử.


Câu 6:

Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân có nghĩa là

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân có nghĩa là công dân tham gia thảo luận các công việc chung của đất nước.


Câu 7:

Ở phạm vi cả nước, nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội bằng cách nào?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Ở phạm vi cả nước, nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội bằng cách trực tiếp bàn bạc, giải quyết các vấn đề quan trọng.


Câu 8:

Hiến pháp nước ta quy định người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân có độ tuổi là

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Hiến pháp nước ta quy định người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân có độ tuổi là đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử.


Câu 9:

Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và ứng cử cũng chính là

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Nhà nước bảo đảm cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử và ứng cử cũng chính là bảo đảm thực hiện quyền công dân, quyền con người trên thực tế.


Câu 10:

Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp.


Câu 11:

Việc quy định mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Việc quy định mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc phổ thông trong bầu cử.


Câu 12:

Ở Phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Ở Phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế phổ thông, bình đẳng, trực tiếp.


Câu 13:

Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ của công dân.


Câu 14:

Chủ thể nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Người đang chấp hành hình phạt tù không được thực hiện quyền bầu cử.


Câu 15:

Cụm từ nào dưới đây sai khi điền vào nội dung sau: "dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt.."

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt tình trạng pháp lý là nhận định sai. 


Câu 16:

Nhận định nào sai khi xác định người không được thực hiện quyền ứng cử?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Người đang bị xử lý hành chính về giáo dục tại địa phương là nhận định sai khi xác định người không được thực hiện quyền ứng cử.


Câu 18:

Tại điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp xã X, anh M gợi ý chị C bỏ phiếu cho ứng cử viên là người thân của mình. Thấy chị C còn băn khoăn, anh M nhanh tay gạch phiếu bầu giúp chị rồi bỏ luôn lá phiếu đó vào hòm phiếu. Anh M đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Anh M đã vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp vì có hành vi tác động lên tờ phiếu của người khác theo ý kiến của bản thân khi chưa được phép.


Câu 19:

Cách thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các đại biểu và cơ quan quyền lực nhà nước - cơ quan đại biểu nhân dân là một nội dung thuộc

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Cách thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các đại biểu và cơ quan quyền lực nhà nước - cơ quan đại biểu nhân dân là một nội dung thuộc khái niệm quyền bầu cử, ứng cử.


Câu 20:

Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến các quyền và lợi ích cơ bản của công dân là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến các quyền và lợi ích cơ bản của công dân là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở phạm vi cả nước.


Câu 23:

Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư là những việc

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư là những việc dân đuợc thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định.


Câu 26:

Công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân?

Xem đáp án

Công dân Việt Nam đủ 18 trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Đáp án: D


Câu 27:

Trường hợp nào sau đây được thực hiện quyền bầu cử?

Xem đáp án

Những người không được thực hiện quyền bầu cử:

+ Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

+ Người đang phải chấp hành hình phạt tù.

+ Người đang bị tạm giam

+ Người mất năng lực hành vi dân sự.

Đáp án: B


Câu 28:

Quy định mỗi lá phiếu đều có giá trị ngang nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?

Xem đáp án

Quy định mỗi lá phiếu đều có giá trị ngang nhau thể hiện nguyên tắc bình đẳng trong bầu cử.

Đáp án: B


Câu 29:

Quy định mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?

Xem đáp án

Quy định mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm thể hiện nguyên tắc phổ thông trong bầu cử.

Đáp án: A


Câu 30:

Công dân từ đủ 21 tuổi trở lên muốn tham gia ứng cử cần phải có điều kiện nào dưới đây?

Xem đáp án

Công dân đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri đều có thể tự ứng cử.

Đáp án: B


Câu 31:

Quyền bầu cử và ứng cử của công dân là cơ sở pháp lí – chính trị quan trọng để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể hiện điều gì sau đây?

Xem đáp án

Quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân là cơ sở pháp lí – chính trị quan trọng để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước, để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.

Đáp án: C


Câu 32:

Quyền bầu cử và ứng cử của công dân thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của nhà nước ta, sự bình đẳng của công dân trong đời sống trong lĩnh vực nào của đất nước?

Xem đáp án

Quyền bầu cử và ứng cử của công dân thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của nhà nước ta, sự bình đẳng của công dân trong đời sống chính trị của đất nước.

Đáp án: A


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương