Chủ nhật, 14/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (phần 2) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (phần 2) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (phần 2) (P1) (có đáp án)

  • 1276 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân thuộc nhóm quyền nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân thuộc nhóm quyền  được phát triển. 


Câu 2:

Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền tác giả.


Câu 3:

Quan điểm nào dưới đây sai khi nói về quyền học tập của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Quyền học tập khi có sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền là nhận định sai khi nói về quyền học tập của công dân.


Câu 4:

Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải; Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện công bằng xã hội trong giáo dục.


Câu 5:

Việc mở trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta hiện nay nhằm

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Việc mở trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta hiện nay nhằm bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.


Câu 6:

Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người dân tộc thiểu số đã thể hiện quyền bình đẳng về

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người dân tộc thiểu số đã thể hiện quyền bình đẳng về điều kiện học tập không hạn chế.


Câu 7:

Quyền sáng tạo của công dân được pháp luật quy định là

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Quyền sáng tạo của công dân được pháp luật quy định là quyền sở hữu công nghiệp.


Câu 8:

Nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân là mọi công dân

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân là mọi công dân đều bình đẳng về cơ hội học tập.


Câu 9:

Quyền phát triển của công dân được thể hiện ở mấy nội dung?

Xem đáp án
 
 

Đáp án: B

Lời giải: Quyền được phát triển của công dân được biểu hiện ở hai nội dung:

+  Một là, quyền của công dân điện ở hai nội dung.ược hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện. 

+  Hai là, công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.


Câu 10:

Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục là để

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục là để tạo điều kiện cho ai cũng được học hành. 


Câu 11:

Phương án nào sau đây sai khi nói về quyền được phát triển của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Được khuyến khích và bồi dưỡng phát triển tài năng khi có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền là nội dung sai khi nói về quyền được phát triển của công dân.


Câu 12:

Việc góp phần nâng cao dân trí của mỗi công dân nhằm

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Việc góp phần nâng cao dân trí của mỗi công dân nhằm thực hiện tốt quyền được phát triển.


Câu 13:

Quyền học tập, quyền sáng tạo và quyền phát triển của công dân được quy định trong văn bản nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Quyền học tập, quyền sáng tạo và quyền phát triển của công dân được quy định trong Hiến pháp.


Câu 14:

Học bằng nhiều hình thức khác nhau, ở các loại trường khác nhau là nội dung quyền

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Học bằng nhiều hình thức khác nhau, ở các loại trường khác nhau là nội dung quyền học thường xuyên, học suốt đời.


Câu 15:

Học các môn khối C để có điều kiện trở thành chiến sĩ công an là

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Học các môn khối C để có điều kiện trở thành chiến sĩ công an là quyền học bất cứ ngành nghề nào.


Câu 16:

Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền học tập của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Luật bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em không thể hiện quyền học tập của công dân.


Câu 17:

Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền học tập của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Tự do nghiên cứu khoa học không thể hiện quyền học tập của công dân.


Câu 18:

Do B không đủ điểm để vào trường THPT công lập, em đã nộp đơn xin vào học ở trung tâm GDTX của huyện và đã được chấp nhận. Điều này thể hiện công dân có quyền

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Do B không đủ điểm để vào trường THPT công lập, em đã nộp đơn xin vào học ở trung tâm GDTX của huyện và đã được chấp nhận. Điều này thể hiện công dân có quyền  học thường xuyên, học suốt đời.


Câu 19:

Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời có nghĩa là công dân có thể

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời có nghĩa là công dân có thể học bằng nhiều hình thức.


Câu 20:

Quan điểm nào về quyền phát triển của công dân sau đây là không đúng?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Mọi công dân đều được hưởng đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ là quan điểm không đúng.


Câu 21:

Dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác nhau là

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác nhau là nhãn hiệu.


Câu 22:

Thực hiện tốt quyền học tập sẽ đem lại

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Thực hiện tốt quyền học tập sẽ đem lại sự phát triển toàn diện của công dân.


Câu 23:

Phương án nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Tự do nghiên cứu khoa học thể hiện quyền sáng tạo của công dân.


Câu 24:

Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học, công nghệ là nội dung của

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học, công nghệ là nội dung của quyền sáng tạo của công dân.


Câu 25:

Công dân được khuyến khích để phát triển tài năng là thể hiện

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Công dân được khuyến khích để phát triển tài năng là thể hiện quyền được phát triển của công dân.


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương