Thứ bảy, 02/12/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 12 Pháp luật với sự phát triển của đất nước (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Pháp luật với sự phát triển của đất nước (có đáp án)

Đề số 1 Pháp luật với sự phát triển của công dân (có đáp án)

  • 742 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thực hiện tốt quyền học tập sẽ đem lại

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Thực hiện tốt quyền học tập sẽ đem lại sự  phát triển toàn diện của công dân.


Câu 2:

Học tập, sáng tạo và phát triển của là quyền

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Học tập, sáng tạo và phát triển của là quyền cơ bản của công dân.


Câu 3:

Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, sở thích và điều kiện của mình là nội dung

Xem đáp án
 

Đáp án là D

Lời giải: Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, sở thích và điều kiện của mình là nội dung quyền học tập của công dân.


Câu 4:

Công dân có quyền học tập không hạn chế là thể hiện nội dung của 

Xem đáp án
 

Đáp án là D

Lời giải: Công dân có quyền học tập không hạn chế là thể hiện nội dung của quyền học tập của công dân.


Câu 5:

Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời là thể hiện nội dung của quyền nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án là D

Lời giải: Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời là thể hiện nội dung của quyền học tập của công dân.


Câu 6:

Công dân có quyền được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập là thể hiện nội dung của quyền nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án là D

Lời giải: Công dân có quyền được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập là thể hiện nội dung của quyền học tập của công dân.


Câu 7:

Mọi công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải: Mọi công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích, điều kiện của mình.


Câu 8:

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình đều bình đẳng về cơ hội học tập là nói tới yếu tố nào sau đây của quyền học tập?

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình đều bình đẳng về cơ hội học tập là nói tới nội dung của quyền học tập.


Câu 9:

Công dân có quyền học từ tiểu học đến đại học và sau đại học theo quy định của pháp luật là thể hiện

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Công dân có quyền học từ tiểu học đến đại học và sau đại học theo quy định của pháp luật là thể hiện quyền học tập thường xuyên, học suốt đời.


Câu 10:

Công dân có thể học bác sĩ, kĩ sư, học sư phạm, học khoa học tự nhiên, hoặc khoa học xã hội là thể hiện công dân

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải: Công dân có thể học bác sĩ, kĩ sư, học sư phạm, học khoa học tự nhiên, hoặc khoa học xã hội là thể hiện công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào.


Câu 11:

Công dân có thể học hệ chính quy, hệ giáo dục thường xuyên, hệ tại chức, hệ từ xa, học ở các trường chuyên biệt là thể hiện công dân

Xem đáp án
 

Đáp án là D

Lời giải: Công dân có thể học hệ chính quy, hệ giáo dục thường xuyên, hệ tại chức, hệ từ xa, học ở các trường chuyên biệt là thể hiện công dân có quyền học không hạn chế.


Câu 12:

Trong học tập công dân không bị phân biệt đối xử bởi dân tộc, thành phần, tôn giáo và địa vị xã hội là thể hiện

Xem đáp án

Đáp án là B

Lời giải: Trong học tập công dân không bị phân biệt đối xử bởi dân tộc, thành phần, tôn giáo và địa vị xã hội là thể hiện quyền được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập của công dân.


Câu 13:

Pháp luật quy định công dân có quyền theo học các ngành nghề khác nhau, phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình là thể hiện

Xem đáp án
 

Đáp án là B

Lời giải: Pháp luật quy định công dân có quyền theo học các ngành nghề khác nhau, phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình là thể hiện quyền học bất cứ ngành nghề nào của công dân.


Câu 14:

Pháp luật quy định công dân có quyền học bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường lớp khác nhau là thể hiện

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải; Pháp luật quy định công dân có quyền học bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường lớp khác nhau là thể hiện quyền học thường xuyên, học suốt đời của công dân.


Câu 15:

Quyền học không hạn chế của công dân có nghĩa là

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Quyền học không hạn chế của công dân có nghĩa là công dân có thể học từ mầm non đến đại học, sau đại học.


Câu 16:

Quyền học thường xuyên suốt đời của công dân có nghĩa là

 

Xem đáp án
 

Đáp án là B

Lời giải: Quyền học thường xuyên suốt đời của công dân có nghĩa là công dân có thể học ở hệ chính quy, hệ từ xa, tại chức, ở các trường chuyên biệt.


Câu 17:

Quyền học bất cứ ngành nghề nào của công dân có nghĩa là

Xem đáp án
 

Đáp án là D

Lời giải: Quyền học bất cứ ngành nghề nào của công dân có nghĩa là công dân có thể lựa chọn các ngành nghề phù hợp với sở thích, năng lực để học. 


Câu 18:

Quyền được đối xử bình đẳng trong học tập của công dân có nghĩa là

Xem đáp án

Đáp án là C

Lời giải: Quyền được đối xử bình đẳng trong học tập của công dân có nghĩa là công dân không bị phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, thành phần trong học tập.


Câu 19:

Quyền học không hạn chế của công dân có nghĩa là công dân có quyền

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Quyền học không hạn chế của công dân có nghĩa là công dân có quyền học ở mọi bậc học thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.


Câu 20:

Pháp luật quy định thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm 

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải; Pháp luật quy định thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm tạo điều kiện để ai cũng được học hành.


Câu 21:

Nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân là mọi công dân đều 

Xem đáp án
 

Đáp án là D

Lời giải: Nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân là mọi công dân đều có quyền học tập từ thấp đến cao.


Câu 22:

Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện công bằng xã hội trong giáo dục.


Câu 23:

Để thể hiện tốt nghĩa vụ học tập, việc làm nào dưới đây là đúng đắn nhất?

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải; Học tập theo kế hoạch và có phương pháp tốt là việc làm thể hiện tốt nghĩa vụ học tập.


Câu 24:

Phát biểu nào sau đây sai về quyền học tập của công dân?

Xem đáp án

Đáp án là D

Lời giải: Người tàn tật không được đi học là nhận định sai về quyền học tập của công dân.


Câu 25:

Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án là D

Lời giải: Quyền học tập của công dân không bao gồm nội dung công dân có thể học bất cứ trường đại học nào theo sở thích.


Câu 26:

Nội dung nào sau đây không đúng với quyền học tập của công dân?

Xem đáp án

Đáp án là B

Lời giải: Công dân được đối xử như nhau về cơ hội phát triển không đúng với quyền học tập của công dân.


Câu 27:

Công dân được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập có nghĩa là quyền này của công dân không bị phân biệt đối xử bởi

Xem đáp án
 

Đáp án là D

Lời giải: Công dân được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập có nghĩa là quyền này của công dân không bị phân biệt đối xử bởi dân tộc, giới tính, nguồn gốc gia đình, hoàn cảnh kinh tế.


Câu 28:

Quan điểm nào dưới đây sai khi nói về quyền học tập của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án là D

Lời giải: Quyền học tập khi có sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền là quan điểm sai khi nói về quyền học tập của công dân.


Câu 29:

Trong kỳ xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018 bạn A đã lựa chọn đăng ký xét tuyển vào ngành kế toán Học viện Ngân hàng vì đã từ lâu A mơ ước trở thành kế toán. Việc làm này thể hiện nội dung nào trong thực hiện quyền học tập của A?

Xem đáp án
 

Đáp án là B

Lời giải: Trong kỳ xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018 bạn A đã lựa chọn đăng ký xét tuyển vào ngành kế toán Học viện Ngân hàng vì đã từ lâu A mơ ước trở thành kế toán. Việc làm này thể hiện nội dung học bất cứ ngành nghề nào trong thực hiện quyền học tập của A.


Câu 30:

Là một học sinh lớp 12 nhưng H thường xuyên nghỉ học, bỏ giờ, không học bài trước khi đến lớp. Việc làm này của H chưa thể hiện trách nhiệm trong thực hiện quyền nào của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Việc làm này của H chưa thể hiện trách nhiệm trong thực hiện quyền học tập của công dân.


Câu 31:

Do không đủ điều kiện để theo học đại học sau khi tốt nghiệp THPT, nên H đã lựa chọn hệ vừa học vừa làm. Trong trường hợp này, H đã thực hiện quyền nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Do không đủ điều kiện để theo học đại học sau khi tốt nghiệp THPT, nên H đã lựa chọn hệ vừa học vừa làm. Trong trường hợp này, H đã thực hiện quyền học thường xuyên, học suốt đời.


Câu 32:

Bạn K tìm ra phương pháp giải toán mới khác với cách giải của thầy giáo. Theo em, bạn K đã thực hiện tốt quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án là B

Lời giải: Bạn K tìm ra phương pháp giải toán mới khác với cách giải của thầy giáo. Trường hợp này, bạn K đã thực hiện tốt quyền sáng tạo của công dân.


Câu 33:

Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người dân tộc thiểu số đã thể hiện quyền bình đẳng về

Xem đáp án
 

Đáp án là B

Lời giải: Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người dân tộc thiểu số đã thể hiện quyền bình đẳng về điều kiện học tập không hạn chế.


Câu 34:

Để con được vào trường chuyên của tỉnh, ông bà U, V đã đưa cho chị T 20 triệu đồng để chị T nhờ ông S chạy điểm. Anh X là người yêu của chị T biết chuyện đã nhắn tin đe dọa ông U và buộc ông U phải chi 50 triệu đồng để giữ im lặng. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền học tập của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải: trường hợp này, ông U, bà V, anh X, chị T, ông S đã vi phạm quyền học tập của công dân khi trực tiếp, gián tiếp tiếp tay vào hành vi vi phạm pháp luật trong giáo dục, cụ thể là hành vi chạy điểm.


Câu 35:

Công dân có quyền được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển

Xem đáp án

Đáp án là D

Lời giải: Công dân có quyền được khuyến khích bồi dưỡng để phát triển tài năng.


Câu 36:

Công dân được vui chơi, giải trí, tham gia vào các công trình văn hóa là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải: Công dân được vui chơi, giải trí, tham gia vào các công trình văn hóa là thể hiện quyền phát triển của công dân.


Câu 37:

Những người có tài được tạo điều kiện để làm việc và cống hiến cho đất nước là nội dung của quyền nào sau đây?

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải: Những người có tài được tạo điều kiện để làm việc và cống hiến cho đất nước là nội dung của quyền phát triển.


Câu 38:

Những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được học trước tuổi, học vượt lớp. Đây là nội dung thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải: Những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được học trước tuổi, học vượt lớp. Đây là nội dung thuộc quyền được phát triển.


Câu 39:

Những người học giỏi, có năng khiếu được ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học. Đây là nội dung thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải: Những người học giỏi, có năng khiếu được ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học. Đây là nội dung thuộc quyền được phát triển của công dân.


Câu 40:

Công dân có quyền hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện. Đây là nội dung thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải: Công dân có quyền hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện. Đây là nội dung thuộc quyền được phát triển.


Câu 41:

Để phát triển về thể chất, công dân còn quyền được hưởng sự chăm sóc y tế. Đây là nội dung thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải: Để phát triển về thể chất, công dân còn quyền được hưởng sự chăm sóc y tế. Đây là nội dung thuộc quyền được phát triển.


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương