Thứ bảy, 02/12/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 12 Pháp luật với sự phát triển của công dân (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Pháp luật với sự phát triển của công dân (có đáp án)

Đề số 1 Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (có đáp án)

  • 1122 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải; Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là công dân có thể kinh doanh bất kì ngành, nghề nào mà pháp luật không cấm khi đủ điều kiện.


Câu 2:

Công dân được quyền tiến hành kinh doanh khi

Xem đáp án
 

Đáp án là B

Lời giải: Công dân được quyền tiến hành kinh doanh khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký kinh doanh.


Câu 3:

Nội dung nào dưới đây là nghĩa vụ của người sản xuất kinh doanh?

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh là nghĩa vụ của người sản xuất kinh doanh.


Câu 4:

Nghĩa vụ nào dưới đây cần được người sản xuất, kinh doanh nghiêm chỉnh thực hiện đối với nhà nước?

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải: Nộp thuế đầy đủ theo quy định pháp luật là nghĩa vụ cần được người sản xuất, kinh doanh nghiêm chỉnh thực hiện đối với nhà nước.


Câu 5:

Căn cứ nào để pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với doanh nghiệp?

Xem đáp án
 

Đáp án là D

Lời giải; Căn cứ vào ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn để pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với doanh nghiệp.


Câu 6:

Công dân có quyền kinh doanh theo

Xem đáp án
 

Đáp án là D

Lời giải: Công dân có quyền kinh doanh theo quy định của pháp luật.


Câu 7:

Hiến pháp năm 2013 có nêu rõ: Mọi công dân có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà

Xem đáp án
 

Đáp án là D

Lời giải: Hiến pháp năm 2013 có nêu rõ: Mọi công dân có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm.


Câu 8:

Mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh.


Câu 9:

Một trong những nghĩa vụ của người kinh doanh là

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải: Một trong những nghĩa vụ của người kinh doanh là nộp thuế cho Nhà nước.


Câu 10:

Một trong những nghĩa vụ của người kinh doanh là

Xem đáp án
 

Đáp án là D

Lời giải: Một trong những nghĩa vụ của người kinh doanh là kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy phép kinh doanh.


Câu 11:

Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được đăng kí kinh doanh?

Xem đáp án
 

Đáp án là D

Lời giải: Công dân đủ 21 tuổi trở lên thì được đăng kí kinh doanh.


Câu 12:

Ở nước ta, đối tượng nào dưới đây có quyền thành lập doanh nghiệp?

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Ở nước ta, tất cả mọi người đều có quyền thành lập doanh nghiệp miễn sao đúng quy định của pháp luật.


Câu 13:

Hoạt động nào sau đây không cần đăng kí kinh doanh?

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp không cần đăng kí kinh doanh.


Câu 14:

Để giải quyết việc làm cho người lao động, pháp luật khuyến khích các nhà sản xuất, doanh nghiệp bằng nhiều biện pháp để

Xem đáp án
 

Đáp án là B

Lời giải: Để giải quyết việc làm cho người lao động, pháp luật khuyến khích các nhà sản xuất, doanh nghiệp bằng nhiều biện pháp để tạo ra nhiều việc làm mới.


Câu 15:

Nhà nước ban hành các quy định về ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp nhằm mục đích khuyến khích doanh nghiệp

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Nhà nước ban hành các quy định về ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp nhằm mục đích khuyến khích doanh nghiệp giúp cho người lao động tăng thu nhập.


Câu 16:

Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào

Xem đáp án
 

Đáp án là B

Lời giải: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.


Câu 17:

Nhà nước sử dụng công cụ chủ yếu nào dưới đây để khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?

Xem đáp án
 

Đáp án là B

Lời giải: Nhà nước sử dụng thuế để khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước


Câu 18:

Thuế tính trên khoảng tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng thuộc loại thuế nào sau đây?

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải: Thuế tính trên khoảng tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng thuộc thuế giá trị gia tăng.


Câu 19:

Nội dung nào dưới đây nói về quyền tự do kinh doanh của công dân?

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Công dân có quyền kinh doanh khi đủ điều kiện nói về quyền tự do kinh doanh của công dân.


Câu 20:

Một trong những nội dung của quyền tự do kinh doanh của công dân là

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Một trong những nội dung của quyền tự do kinh doanh của công dân là công dân có đủ điều kiện sẽ được đăng kí kinh doanh. 


Câu 21:

Bình đẳng trong kinh doanh không bao gồm nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải: Bình đẳng trong kinh doanh không bao gồm nội dung bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.


Câu 22:

Khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh. Đây là nội dung quyền tự do kinh doanh của

Xem đáp án
Đáp án là A

Lời giải: Khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh. Đây là nội dung quyền tự do kinh doanh của công dân.


Câu 23:

Những trường hợp nào dưới đây được thực hiện quyền tự do kinh doanh?

Xem đáp án
 

Đáp án là D

Lời giải: Người đủ từ 30 tuổi trở lên không vi phạm pháp luật được thực hiện quyền tự do kinh doanh.


Câu 24:

Một thủ tục quan trọng mang tính bắt buộc khi các cá nhân tham gia vào quá trình kinh doanh là

Xem đáp án
Đáp án là D

Lời giải: Một thủ tục quan trọng mang tính bắt buộc khi các cá nhân tham gia vào quá trình kinh doanh là phải có giấy phép kinh doanh. 


Câu 25:

Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh không cần phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án là B

Lời giải: Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh không cần phải thực hiện nghĩa vụ công khai thu nhập trên báo chí.


Câu 26:

Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh cần phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án là B

Lời giải: Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh cần phải có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ.


Câu 27:

Cở sở sản xuất kinh doanh X được cấp phép kinh doanh ngành đá quý, nhưng bị thua lỗ nên chuyển sang kinh doanh mặt hàng điện thoại di động. Vậy cơ sở X đã vi phạm nghĩa vụ gì?

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Cở sở sản xuất kinh doanh X được cấp phép kinh doanh ngành đá quý, nhưng bị thua lỗ nên chuyển sang kinh doanh mặt hàng điện thoại di động. Vậy cơ sở X đã vi phạm nghĩa vụ kinh doanh không đúng ngành, nghề đã đăng kí.


Câu 28:

Anh H là trưởng phòng kinh doanh của một công ty X, cuối năm anh H được thưởng 500 triệu đồng và chủ động đến cơ quan nộp thuế. Trong trường hợp này, anh H đã thực hiện nghĩa vụ thuế gì?

Xem đáp án
 

Đáp án là D

Lời giải: Anh H là trưởng phòng kinh doanh của một công ty X, cuối năm anh H được thưởng 500 triệu đồng và chủ động đến cơ quan nộp thuế. Trong trường hợp này, anh H đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân.


Câu 29:

Cửa hàng buôn bán đồ điện của ông T đang kinh doanh thì bị cơ quan thuế yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh, vì lý do chưa nộp thuế theo quy định. Trong trường hợp này ông T đã không thực hiện tốt nghĩa vụ gì?

Xem đáp án
 

Đáp án là B

Lời giải: Cửa hàng buôn bán đồ điện của ông T đang kinh doanh thì bị cơ quan thuế yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh, vì lý do chưa nộp thuế theo quy định. Trong trường hợp này ông T đã không thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế trong kinh doanh.


Câu 30:

Công ty A ở vùng núi và công ty B ở vùng đồng bằng cùng sản xuất bánh kẹo, công ty A phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn công ty B. Căn cứ vào yếu tố nào dưới đây hai công ty có mức thuế khác nhau?

Xem đáp án
 

Đáp án là B

Lời giải: Công ty A ở vùng núi và công ty B ở vùng đồng bằng cùng sản xuất bánh kẹo, công ty A phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn công ty B. Căn cứ vào địa bàn kinh doanh để hai công ty có mức thuế khác nhau.


Câu 31:

Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, B xin mở cửa hàng bán thuốc tân dược, nhưng bị cơ quan đăng kí kinh doanh từ chối. Theo em, trong các lý do dưới đây, lý do từ chối nào của cơ quan đăng ký kinh doanh là đúng pháp luật?

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải: Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, B xin mở cửa hàng bán thuốc tân dược, nhưng bị cơ quan đăng kí kinh doanh từ chối. Vậy, lí do B chưa có chứng chỉ kinh doanh thuốc tân dược của cơ quan đăng ký kinh doanh là đúng pháp luật.


Câu 32:

Xoá đói giảm nghèo và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân là nội dung của pháp luật trong lĩnh vực nào sau đây?

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Xoá đói giảm nghèo và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân là nội dung của pháp luật trong lĩnh vực xã hội.


Câu 33:

Dân số, giải quyết việc làm và phòng, chống tệ nạn là nội dung của pháp luật trong lĩnh vực nào sau đây?

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Dân số, giải quyết việc làm và phòng, chống tệ nạn là nội dung của pháp luật trong lĩnh vực xã hội.


Câu 34:

Để thực hiện xoá đói giảm nghèo, nhà nước cần sử dụng biện pháp nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Để thực hiện xoá đói giảm nghèo, nhà nước cần sử dụng biện pháp cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất.


Câu 35:

Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ thuộc nội dung cơ bản của pháp luật về

Xem đáp án
 

Đáp án là B

Lời giải: Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ thuộc nội dung cơ bản của pháp luật về các lĩnh vực xã hội.


Câu 36:

Chiến lược phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án là B

Lời giải: Chiến lược phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với lĩnh vực xã hội.


Câu 37:

Áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm giảm tỉ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ là trách nhiệm của

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải: Áp dụng các biện pháp hữu hiệu nhằm giảm tỉ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ là trách nhiệm của nhà nước.


Câu 38:

Mở rộng các cơ sở sản xuẩ có khả năng sử dụng nhiều lao động thuộc nội dung cơ bản của pháp luật về

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Mở rộng các cơ sở sản xuẩ có khả năng sử dụng nhiều lao động thuộc nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế. 


Câu 39:

Để giải quyết việc làm cho người lao động, pháp luật khuyến khích các nhà sản xuất, kinh doanh làm điều gì sau đây?

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Để giải quyết việc làm cho người lao động, pháp luật khuyến khích các nhà sản xuất, kinh doanh mở rộng thị trường kinh doanh.


Câu 40:

Pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội quy định về việc

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội quy định về việc ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội.


Câu 41:

Để phòng chống tệ nạn, pháp luật quy định về ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, trong đó có

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Để phòng chống tệ nạn, pháp luật quy định về ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, trong đó có bài trừ tệ nạn ma tuý, mại dâm.


Câu 42:

Một trong những nội dung của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội là

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Một trong những nội dung của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội là xoá đói, giảm nghèo.


Câu 43:

Trong việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, luật nào dưới đây quy định nhà nước phải áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu để giảm tỉ lệ mắc bệnh, tăng tuổi thọ cho người dân?

Xem đáp án
 

Đáp án là B

Lời giải: Trong việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, luật bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân quy định nhà nước phải áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu để giảm tỉ lệ mắc bệnh, tăng tuổi thọ cho người dân.


Câu 44:

Đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội nhất là mại dâm ma tuý được quy định trong luật nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải: Đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội, ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội nhất là mại dâm ma tuý được quy định trong luật phòng chống ma tuý và Pháp lện Phòng, chống mại dâm.


Câu 45:

Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nguời lao động đào tạo nâng cao trình độ thuộc nội dung cơ bản của pháp luật về

Xem đáp án
 

Đáp án là B

Lời giải: Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nguời lao động đào tạo nâng cao trình độ thuộc nội dung cơ bản của pháp luật về các lĩnh vực xã hội.


Câu 46:

Sự gia tăng nhanh dân số là một trong các nguyên nhân làm cho đất nước phát triển 

Xem đáp án

Đáp án là A

Lời giải: Sự gia tăng nhanh dân số là một trong các nguyên nhân làm cho đất nước phát triển không bền vững. 


Câu 47:

Hiện nay, các tỉnh đã hình thành nhiều khu công nghiệp ở nông thôn. Mục đích quan trọng nhất mà nhà nước ta hướng đến là

Xem đáp án
 

Đáp án là A

Lời giải: Hiện nay, các tỉnh đã hình thành nhiều khu công nghiệp ở nông thôn. Mục đích quan trọng nhất mà nhà nước ta hướng đến là giải quyết việc làm cho người lao động.


Câu 48:

Phát biểu nào sau đây sai về chính sách Nhà nước trong việc phòng chống tệ nạn xã hội?

Xem đáp án
 

Đáp án là C

Lời giải: Khuyến khích buôn lậu để tăng thu nhập sai về chính sách Nhà nước trong việc phòng chống tệ nạn xã hội.


Câu 49:

Chiến lược phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội thể hiện sự quan tâm của nước ta đối với lĩnh vực

Xem đáp án
 

Đáp án là A


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương