Thứ sáu, 01/03/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Đề kiểm tra 15 phút GDCD 12 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút GDCD 12 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút GDCD 12 Học kì 1 (có đáp án - Đề 3)

  • 710 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 6:

Theo quy định của pháp luật, lao động nữ được tạo điều kiện để thực hiện tốt chức năng làm mẹ là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 7:

Việc làm nào dưới đây của công dân không thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 10:

Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo các nguyên tắc nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 11:

Một bộ phận dân cư của quốc gia được gọi là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 12:

Bình đẳng giữa các dân tộc xuất phát từ?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 13:

Bình đẳng giữa các dân tộc là … trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc. Trong dấu “…” là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 15:

Quyền bình đẳng về chính trị giữa các dân tộc được thể hiện?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 16:

Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 18:

Các địa điểm: chùa, nhà thờ, thánh đường, thánh thất được gọi chung là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 19:

Ở nước ta hiện nay, đạo nào được nhiều người theo nhất?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 20:

Quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của công dân được dựa trên?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi ngay