IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân (phần 1) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân (phần 1) (có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân (phần 1) (P1) (có đáp án)

  • 1672 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh là thể hiện quyền bình đẳng trong

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh là thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh.


Câu 2:

Bình đẳng giữa cha mẹ và con có nghĩa là

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Bình đẳng giữa cha mẹ và con có nghĩa là cha mẹ khôn phân biệt đối xử giữa các con.


Câu 3:

Bình đẳng trong quan hệ thân nhân giữa vợ và chồng được thể hiện ở nội dung nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Bình đẳng trong quan hệ thân nhân giữa vợ và chồng được thể hiện ở nội dung vợ chồng tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau.


Câu 4:

Quyền bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Quyền bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là doanh nghiệp tư nhân bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước.


Câu 5:

Nói đến bình đẳng trong kinh doanh là nói đến quyền bình đẳng của công dân

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Nói đến bình đẳng trong kinh doanh là nói đến quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật về kinh doanh.


Câu 6:

Vợ chồng giữ gìn danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau là biểu hiện trong quan hệ nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Vợ chồng giữ gìn danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau là biểu hiện trong quan hệ nhân thân.


Câu 7:

Nội dung nào dưới đây không thể hiện bình đẳng giữa cha mẹ và con?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Cha mẹ có quyền yêu con gái hơn con trai không thể hiện bình đẳng giữa cha mẹ và con.


Câu 8:

Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động có nghĩa là mọi người đều có quyền

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động có nghĩa là mọi người đều có quyền  tự do lựa chọn việc làm phù hơp với khả năng của mình.


Câu 9:

Phương án nào dưới đây đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?

Xem đáp án
 

Đáp án: B

Lời giải: Cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai học tập, phát triển đúng về quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con


Câu 10:

Nội dung nào dưới đây không phải là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Bình đẳng giữa những người trong họ hàng không phải là nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình


Câu 11:

Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng là biểu hiện của bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng là biểu hiện của bình đẳng trong lĩnh vực kinh doanh.


Câu 12:

Khoản 2 Điều 70 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nghĩa vụ của con là “Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyển thống tốt đẹp của gia đình”. Quy định này nói về bình đẳng trong quan hệ nào dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Khoản 2 Điều 70 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nghĩa vụ của con là “Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyển thống tốt đẹp của gia đình”. Quy định này nói về bình đẳng trong quan hệ giữa cha mẹ và con.


Câu 13:

Doanh nghiệp tư nhân bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước trong việc hợp tác liên doanh sản xuất với doanh nghiệp nước ngoài là biểu hiện bình đẳng trong

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Doanh nghiệp tư nhân bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước trong việc hợp tác liên doanh sản xuất với doanh nghiệp nước ngoài là biểu hiện bình đẳng trong kinh doanh.


Câu 14:

Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình là nội dung bình bình đẳng trong qua hệ nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình là nội dung bình bình đẳng trong qua hệ nhân thân.


Câu 15:

Cha mẹ không được ép buộc, xúi giục con làm những điều trái pháp luật là biểu hiện của bình đẳng nào dưới đây trong quan hệ hôn nhân và gia đình ?

Xem đáp án
 

Đáp án: D

Lời giải: Cha mẹ không được ép buộc, xúi giục con làm những điều trái pháp luật là biểu hiện của bình đẳng giữa cha mẹ và con.


Câu 16:

Vợ chồng tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt là biểu hiện bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Vợ chồng tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt là biểu hiện bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân.


Câu 17:

Mọi doanh nghiệp đều được hợp tác và cạnh tranh lành mạnh là biểu hiện của quyền bình đẳng trong

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Mọi doanh nghiệp đều được hợp tác và cạnh tranh lành mạnh là biểu hiện của quyền bình đẳng trong kinh doanh.


Câu 18:

Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng là biểu hiện của bình đẳng

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng là biểu hiện của bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.


Câu 19:

Vợ chồng bình đẳng với nhau trong việc chăm lo công việc gia đình là nội dung bình đẳng trong quan hệ nào dưới đây giữa vợ chồng ?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Vợ chồng bình đẳng với nhau trong việc chăm lo công việc gia đình là nội dung bình đẳng trong quan hệ nhân thân.


Câu 20:

Bình đẳng trong lao động không bao gồm nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Bình đẳng trong lao động không bao gồm nội dung bình đẳng trong việc tổ chức lao động.


Câu 21:

Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có thể thành lập doanh nghiệp, biểu hiện quyền bình đẳng của công dân trong

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có thể thành lập doanh nghiệp, biểu hiện quyền bình đẳng của công dân trong kinh doanh.


Câu 22:

Quan hệ nào dưới đây không thuộc nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Quan hệ dòng tộc không thuộc nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.


Câu 23:

Nội dung nào dưới đây thể hiện bình đẳng giữa anh, chị, em?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Anh, chị, em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau là nội dung thể hiện bình đẳng giữa anh, chị, em.


Câu 24:

Bình đẳng trong kinh doanh không bao gồm nội dung nào dưới đây ?

Xem đáp án
 

Đáp án: C

Lời giải: Bình đẳng trong kinh doanh không bao gồm nội dung bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.


Câu 25:

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình không bao gồm nội dung quan hệ nào dưới đây?

Xem đáp án
 

Đáp án: A

Lời giải: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình không bao gồm nội dung quan hệ hành chính.


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương