IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm chọn lọc, có đáp án

Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm chọn lọc, có đáp án

Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm chọn lọc, có đáp án

  • 204 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho V lít (đktc) CO2tác dụng với 200 ml dung dịch CaOH2 1M thu được 10 gam kết tủa. Vậy thể tích V của CO2

Xem đáp án

TH1: CO2hết, CaOH2dư.

nCO2= n↓ = 10/100 = 0,1 mol

VCO2= 0,1.22,4 = 2,24 lit

TH2: Cả CO2và CaOH2 hết, tạo 2 muối.

CaOH2CO2CaCO3+H2O (1)

CaOH2 + 2CO2CaHCO32 (2)

nCO2=nCaCO3(1) = 0,1 mol

⇒ nCaOH21=nCO21 = 0,1 mol

nCO2(2) = 2nCaOH22(2) 

= 2.(1.0,2-0,1) = 0,2 mol

⇒ nCO2= 0,1 + 0,2 = 0,3 mol

VCO2= 0,3.22,4 = 6,72 lit

⇒ Chọn D.


Câu 3:

Cho V lít khí CO2( ở đktc) vào 700 ml CaOH20,1 M sau phản ứng thu được 5 gam kết tủa. Giá trị của V là:

Xem đáp án

⇒ Chọn C.


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam FeS và 12 gam FeS2thu được khí. Cho khí này sục vào V ml dung dịch NaOH 25% (d=1,28 g/ml) được muối trung hòa. Giá trị tối thiểu của V là

Xem đáp án

nFeS= 8,8/88 = 0,1 mol

nSO2(từ FeS) = 0,1 mol

nFeS2= 12/120 = 0,1 mol

⇒ nSO2(từ FeS2) = 0,1.2 = 0,2 mol

⇒ nSO2= 0,1+0,2 = 0,3 mol

Để chỉ thu được muối trung hòa thì giá trị tối thiểu của NaOH là:

nNaOH= 2.nSO2 = 0,6 mol

mNaOH= 0,6.40 = 24g

mddNaOH= 24.100/25 = 96g

VddNaOH = 96/1,28 = 75ml

⇒ Chọn B.


Câu 7:

Nung nóng m gam MgCO3đến khi khối lượng không đổi thì thu được V lít khí CO2(ở đktc). Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2vào 400 ml dung dịch CaOH2 0,1 M thì thu được 2,5 gam kết tủa và dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào X thì thu được a gam kết tủa. Giá trị của V và a là:

Xem đáp án

CaHCO32 + 2NaOH dư  CaCO3  + Na2CO3 + 2H2O (4) 0,015                                    0,015                                                      mol

Đáp án A


Câu 8:

Khí CO2 điều chế trong phòng TN thường lẫn khí HCl và hơi nước. Để loại bỏ HCl và hơi nước ra khỏi hỗn hợp, ta dùng

Xem đáp án

A loại vì NaOH phản ứng với CO2 và HCl

B loại vì Na2CO3 phản ứng với CO2 và HCl

C loại vì H2SO4 đặc chỉ tách được nước, không tách được CO2 và HCl.

D đúng vì NaHCO3 chỉ phản ứng với HCl sinh ra khí CO2 và dung dịch H2SO4 để hút nước.

Đáp án: D


Câu 11:

Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là nhờ phản ứng hoá học nào sau đây?

Xem đáp án

Sự hình thành thạch nhũ:

CaHCO32 → CaCO3 + CO2 H2O

Sư xâm thực đá vôi (quá trình hòa tan núi đá vôi):

CaCO3 + CO2 + H2O → CaHCO32 

Đáp án: D


Câu 12:

Để phòng nhiễm độc CO, là khí không màu, không mùi, rất độc người ta dùng chất hấp thụ là than hoạt tính.

Xem đáp án

Để phòng nhiễm độc CO, là khí không màu, không mùi, rất độc người ta dùng chất hấp thụ là than hoạt tính.

Đáp án: D


Bắt đầu thi ngay