Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Bài tập gọi tên các hợp chất hữu cơ chọn lọc, có đáp án

Bài tập gọi tên các hợp chất hữu cơ chọn lọc, có đáp án

Bài tập gọi tên các hợp chất hữu cơ chọn lọc, có đáp án

  • 188 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ankan X có công thức cấu tạo :

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Tên gọi của X là

Xem đáp án

Vẽ lại công thức cấu tạo của ankan X là:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

 

 

 

Vậy ankan X có tên gọi là: 2,3—đimetylpentan

⇒ Chọn C.


Câu 2:

Hợp chất CH3CHCH3CHCH3CH=CH2 có tên gọi là

Xem đáp án

Hợp chất trong bài có liên kết đôi ⇒ Là anken ⇒ C có liên kết đôi ở đầu mạch đánh số 1.

Tên gọi là: 3,4—đimetylpent—1—en

⇒ Chọn A.


Câu 3:

Trường hợp nào sau đây có công thức cấu tạo không đúng với tên gọi đã cho ?

Xem đáp án

Trường hợp D là tên không đúng với tên gọi, tên gọi của hợp chất ở đáp án D phải là: 3,3 – đimetylpentan.

⇒ Chọn D.


Câu 4:

Hợp chất hữu cơ X có công thức C4H9Br. Đun hỗn hợp gồm X, KOH và ancol etylic thấy chỉ tạo ra but—1—en. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Vì chỉ tạo ra 1 sản phẩm là but – 1 – en nên hợp chất X phải có nhóm thế -Br ở đầu mạch ⇒ Tên gọi của X là: 1 – brombutan.

⇒ Chọn A.


Câu 5:

Hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo :CH2=CHOCOCH3. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Ta có gốc CH2=CH- gọi là vinyl, nhóm CH3COO- gọi là axetat ⇒ Tên gọi của X CH3COOCH=CH2là vinyl axetat.

⇒ Chọn B.


Câu 6:

Tên thay thế của hợp chất có công thức cấu tạo CH3CHClCH3

Xem đáp án

Ta thấy nhóm thế -Cl ở vị trí C số 2. ⇒ Tên gọi của CH3CHCICH3là: 2 – clopropan.

Tên thay thế cần viết liền không cách.

⇒ Chọn A.


Câu 7:

Tên gọi của chất có CTCT dưới là:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

 

Xem đáp án

Vẽ lại công thức cấu tạo của hợp chất:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

 

 

Vậy tên gọi của hợp chất là: 2, 3 – đimetylpentan.

⇒ Chọn C.


Câu 8:

Tên gọi của chất hữu cơ X có CTCT :

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

 

Xem đáp án

Vẽ lại công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ X là:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

 

 

Vậy tên gọi của X là: 3,3,5 –trimetylheptan.

⇒ Chọn C.


Câu 9:

Trong các chất dưới đây, chất nào được gọi tên là đivinyl  ?

Xem đáp án

CH2=CH- là vinyl nên CH2=CH-CH=CH2 là đivinyl.

⇒ Chọn B.


Câu 10:

Chất dưới có tên gọi là ? CH3C           |            CH3      |         CH3C  CH

 

Xem đáp án

 Hợp chất có liên kết ba ở đầu mạch ⇒ ankin ⇒ Tên gọi là: 3,3 – đimetylbut – 1 – in.

⇒ Chọn C.


Bắt đầu thi ngay