IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Bài tập Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit chọn lọc, có đáp án

Bài tập Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit chọn lọc, có đáp án

Bài tập Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit chọn lọc, có đáp án

  • 245 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hòa tan 13,2g hỗn hợp X gồm hai kim loại có cùng hóa trị vào 200ml dung dịch HCl 3M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,85g hỗn hợp muối khan. Tính thể tích hiđro sinh ra.

Xem đáp án

mmui = mKL + mCl-

mCl=mmuoi-mKL

 = 23,85 - 13,2 = 10,65g

⇒ nCl- = 10,65/35,5 = 0,3 mol

nH2= 1/2 nCl- = 0,15 mol

⇒ V = 0,15.22,4 = 3,36 lit

⇒ Chọn B.


Câu 2:

Hòa tan hết 11,2g hỗn hợp gồm hai kim loại X (hóa trị x) và Y (hóa trị y) trong dung dịch HCl rồi sau đó cô cạn dung dịch thu được 39,6g muối khan. Tính thể tích khí hidro sinh ra là?

Xem đáp án

mmuoi=mKL+mClmCl=mmuoimKL=39,611,2=28,4gamnCl=28,435,5=0,8molnH2=12.nCl=12.0,8=0,4molV=0,4.22,4=8,96lit

⇒ Chọn A.


Câu 4:

Cho 13g hỗn hợp A gồm Cu, Al, Mg vào dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu được 4 gam chất rắn không tan và 10,08 lít khí H2(đktc). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp.

Xem đáp án

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

a……….3/2.a (mol)

Mg + 2HCl → MgCl2H2

b....................b (mol)

4 gam rắn không tan là Cu, gọi số mol của Al và Mg lần lượt là a và b (mol). Ta có:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

%mCu=413.100=30,77%%mAl=0,2.2713.100=41,54%%mMg=100%30,77%41,54%=27,69%

⇒ Chọn C.


Câu 5:

Lấy 20,05 gam hỗn hợp Al + Fe2O3cho tác dụng với axit sunfuric loãng, dư thì có 5,04 lít khí sinh ra. Trộn 20,05g hỗn hợp đầu trong bình kín rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. (Thể tích khí đo ở đktc). Tính khối lượng của Fe2O3 có trong hỗn hợp trước và sau phản ứng nhiệt nhôm.

Xem đáp án

2Al+3H2SO4Al2SO43+3H2

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ mFe2O3(bđ) = 20,05 - 0,15.27 = 16g

⇒ nFe2O3(bđ) = 16/160 = 0,1 mol

2Al + Fe2O3Al2O3 + 2Fe

Bđ:        015        0,1

Pư:        0,15        0,065

Dư:        0        0,025

⇒ mFe2O3(dư) = 0,025.160=4g

⇒ Chọn A.


Câu 6:

Cho 10,5g hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.

Xem đáp án

Zn+H2SO4ZnSO4+H2

Cu không tác dụng với axit Sunfuric.

nZn= nH2= 2,24/22,4 = 0,1 mol

mZn= 0,1.65 = 6,5g

mCu= mranconlai = 10,5 - 6,5 =4g

⇒ Chọn B.


Câu 7:

Cho 0,83g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2SO4loãng dư, người ta thu được 0,56 lít khí (đktc). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

Xem đáp án

2Al+3H2SO4Al2SO43+3H2

x                  3/2 x mol

Fe+H2SO4FeSO4+H2

y                   y mol

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

%mAl=0,01.270,83.100=32,53%%mFe=100%32,53%=67,47%

⇒ Chọn D.


Câu 8:

A là hỗn hợp gồm: Ba, Al, Mg. Lấy m gam A cho tác dụng với nước tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 3,36 lit H2(đktc). Lấy m gam A cho vào dung dịch xút dư tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 6,72 lít H2(đktc). Lấy m gam A hoà tan bằng một lượng vừa đủ dung dịch axit HCl thì thu được một dung dịch và 8,96 lit H2(đktc). Hãy tính m gam.

Xem đáp án

Gọi số mol của Ba, Al và Mg lần lượt là x, y và z mol

Lượng khí thu được khi cho A vào nước dư ít hơn khi cho A vào xút dư nên khi cho A vào nước dư thì Ba phản ứng hết, Al phản ứng một phần. Khi cho A vào xút dư thì cả Ba và Al đều phản ứng hết.

Cho A tác dụng với nước dư có phản ứng:

Khối lượng của A là: m = 0,0375.137 + 0,175.27 + 0,1.24 = 12,2625 gam.

⇒ Chọn B


Câu 10:

Hoà tan 5,2g hỗn hợp gồm Mg và Fe bằng dung dịch axit HCl 1M, thì thu được 3,36 lit H2(đktc). Tính thể tích dung dịch axit HCl đã dùng.

Xem đáp án

Gọi số mol của Mg và Fe lần lượt là x và y mol

Khối lượng hỗn hợp là 5,2 gam → 24x + 56y = 5,2 (1)

Phương trình hóa học:

⇒ Chọn B.


Bắt đầu thi ngay