Thứ sáu, 19/04/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Bài tập Phản ứng lên men của glucozơ chọn lọc, có đáp án

Bài tập Phản ứng lên men của glucozơ chọn lọc, có đáp án

Bài tập Phản ứng lên men của glucozơ chọn lọc, có đáp án

  • 185 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là

Xem đáp án

C6H12O6to, men rưu2C2H5OH+2CO2

Theo PTHH ta có:

nancoletylic=2nglucozo

= 2.360/180 = 4 mol

mancol etylic= 4.46=184g

→ Chọn A.


Câu 2:

Cho m gam glucozơ lên men, khí thoát ra được dẫn vào dd nước vôi trong dư thu được 55,2g kết tủa trắng. Tính khối lượng glucozơ đã lên men, biết hiệu suất lên men là 92%.

Xem đáp án

Chọn đáp án A

C6H12O6 lenmen2C2H5OH + 2CO2       (1)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O      (2)

Theo phương trình (2) ta có:

\[{n_{C{O_2}}} = {n_ \downarrow } = \frac{{55,2}}{{100}} = 0,552{\rm{ }}mol\]

Biết hiệu suất của phản ứng (1) là 92%. Vậy ta có:

\({n_{glucozo}} = \frac{1}{2}.\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{92}}.100 = \frac{1}{2}.\frac{{0,552}}{{92}}.100 = 0,3\,mol\)

 ⇒ mglucozơ = 0,3.180 = 54 gam


Câu 7:

Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO2sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dd giảm 3,4 gam. a có giá trị là bao nhiêu?       

Xem đáp án

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mCO2+mddtruocpu=mddsaupu+m

mddtruocpu-mddsaupu=m-mCO2

→ 3,44 = 10 - mCO2

mCO2= 10-3,4 = 6,6g

nCO2 = 6,6/44 = 0,15 mol

Vì H = 90% nên:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

 

 

mglucozo= 180/12 = 15g

→ Chọn B.


Câu 11:

Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là

Xem đáp án

Đáp án : D

 C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag                          (1) nAg =  86,4108=0,8 mol

Theo PTHH (1) ta có: nglucozơ = 12nAg=12.0,8=0,4 molC6H12O6 men rưu  2C2H5OH + 2CO2

  0,4                                           0,8     mol CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O  0,8                        0,8                      mol

-> mCaCO3=0,8.100=80 gam


Bắt đầu thi ngay