IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Hóa học Bài tập Tính chất của kim loại chọn lọc, có đáp án

Bài tập Tính chất của kim loại chọn lọc, có đáp án

Bài tập Tính chất của kim loại chọn lọc, có đáp án

  • 191 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất:

Xem đáp án

Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất: Cu

⇒ Đáp án A


Câu 2:

Dụng cụ bằng vật liệu nào sau đây không nên dùng chứa dung dịch bazơ:

Xem đáp án

Dụng cụ bằng vật liệu Al không nên dùng chứa dung dịch bazơ

Vì Al phản ứng được với dd bazơ

⇒ Đáp án B


Câu 3:

Trong các kim loại sau, kim loại nào hoạt động mạnh nhất:

Xem đáp án

Kim loại nào hoạt động mạnh nhất: Ba

⇒ Đáp án D


Câu 4:

Các cặp sau cặp nào xảy ra phản ứng:

Xem đáp án

Cặp xảy ra phản ứng: 

Zn+CuCl2ZnCl2+Cu

⇒ Đáp án B


Câu 5:

Nhóm kim loại nào có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường:

Xem đáp án

Nhóm kim loại có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường: K, Na, Ca, Ba

Đáp án A loại vì có Cu

Đáp án B loại vì có Cu và Zn

Đáp án C loại vì có Zn

⇒ Đáp án D


Câu 6:

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn sau: Cu, Mg, Al. Thuốc thử để nhận biết 3 chất trên là:

Xem đáp án

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn: Cu, Mg, Al. Thuốc thử để nhận biết 3 chất trên lần lượt là NaOH và HCl

Al tan trong NaOH có khí

Mg tan trong HCl có khí

Cu không phản ứng với chất nào

⇒ Đáp án A


Câu 7:

Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Mệnh đề đúng: Al, Zn phản ứng với dung dịch bazơ

⇒ Đáp án C


Câu 8:

Mệnh đề nào sau đây đúng:

Xem đáp án

Mệnh đề đúng: Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hay hợp kim dưới tác dụng hóa học của môi trường xung quanh.

⇒ Đáp án C


Câu 9:

Trong các kim loại Cu, Na, Mg, Ni, Ag, Zn.Hai kim loại nào dẫn điện tốt nhất:

Xem đáp án

Trong các kim loại Cu, Na, Mg, Ni, Ag, Zn. Hai kim loại nào dẫn điện tốt nhất: Cu, Ag

⇒ Đáp án D


Câu 10:

Các nhóm kim loại nào sau đây phản ứng với HCl sinh ra khí H2:

Xem đáp án

Các nhóm kim loại nào phản ứng với HCl sinh ra khí H2: Mg, K, Fe, Al, Na

⇒ Đáp án C


Bắt đầu thi ngay